Termin i porządek obrad sesji absolutoryjnej

Udostępnij

XLIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 21 czerwca o godz. 14.15 w siedzibie Rady Miejskiej, przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII sesji.
  3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) debata

· radnych

· mieszkańców gminy

b) głosowanie uchwały

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2021 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,

g) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

h) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

i) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

7.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozdrażew,

d) ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim,

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu opracowania, realizacji i wdrożenia „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego”,

g) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2026,

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 98/19 i części działki nr 101/15 położonych w Czarnym Sadzie,

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2 położonej w Wałkowie,

8.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.Wolne głosy i wnioski.

10.Zakończenie obrad XLIII sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obraz sesji Rady Miejskiej

http://www.bip.kozminwlkp.pl/p,72,transmisje-z-sesji-rady-miejskiej