fragment dachu z azbestu

Informacja o zasadach usuwania wyrobów zawierających azbest

Udostępnij

Powiat Krotoszyński przy udziale Gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza do składania wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest na rok 2023.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przy ul.Stary Rynek 11, pokój nr 5 oraz na stronie internetowej.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy.
  2. Klauzulę informacyjną RODO (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
  3. Oświadczenie potwierdzające, że wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków związanych z działalnością rolniczą bądź gospodarczą (załącznik nr 3 do Regulaminu) – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, a wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków z nią związaną,
  4. Oświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia wniosku wyroby zawierające azbest przeznaczone do usunięcia są zdemontowane z dachu (załącznik nr 4 do Regulaminu),
  5. Oświadczenie o pomocy de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu) – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik,
  6. Zgodę współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na realizację zadania,
  7. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Nr 568/22 z dnia 8 lutego 2022 roku.
Program pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Finansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek na udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przy ul.Stary Rynek 11 pokój nr 5, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy również rolników ubiegających się o uzyskanie dopłaty z ARiMR na wymianę pokryć dachowych, którzy złożyli w Urzędzie wymagane przez ARiMR zgłoszenie).
W związku z ograniczoną liczbą środków planowanych na realizację niniejszego zadania dopuszcza się możliwość niezrealizowania wszystkich wniosków. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność składania wniosków.
Termin składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przy ul.Stary Rynek 11 do 31 marca 2023 r.

Planowany termin realizacji zadania MAJ-SIERPNIEŃ 2023 r.

Tekst: Maciej Woźny, UMiG