Termin i porządek obrad LII sesji

Udostępnij

27 stycznia 2023 r. o godz. 15.15 odbędzie się LII sesję Rady Miejskiej w nowej siedzibie przy ul. Boreckiej 23.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
  3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2022 r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2023.
  6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031,

c) zmiany Uchwały Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski,

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

e) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.

  1. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie obrad LII sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej:

http://www.sesjakozminwlkp.pl/