Deratyzacja 2023

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy w dniach 11.05.2023r. – 31.05.2023r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022 poz. 1657), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519) oraz § 19 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski przyjętego uchwałą nr XXXII.221.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021r. poz. 6956)

zarządza się

przeprowadzenie powszechnej deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach 11.05.2023r. – 31.05.2023r.

Ustala się następujący harmonogram deratyzacji:

  • zakup trutki do 17.05.2023r.
  • wyłożenie trutki w dniach 18.05.2023r. – 31.05.2023r.

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./ położone na obszarze miasta i gminy.

Właściciele, posiadacze, zarządcy, użytkownicy, najemcy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji do:

  • wyłożenia trutek (preparatów) przeznaczonych do zwalczania gryzoni, bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
  • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywieniowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
  • dokonania w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.).

Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.

Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

Informuje się, że zgodnie z art. 117 §1. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2022 poz. 2151) „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., o zarządzeniu powszechnej deratyzacji, treść identyczna jak treść artykułu