“Muzeum na kółkach” w Koźminie Wlkp.

Zapraszamy do odwiedzenia w dniach 11 – 13 czerwca mobilnej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koordynatorem lokalnym wizyty jest Paweł Bajerlein ze Stowarzyszenia Krotochwile. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny !

11 czerwca, niedziela

10:00 – 16:00: możliwość zwiedzania wystawy “Muzeum na kółkach” (Podzamcze)
11:00: start RAJD ROWEROWY “Pozdrowienia z Koźmina!” start: spod pawilonu Muzeum na kółkach
16:00-17:30: Spacer po żydowskim Koźminie

12 czerwca, poniedziałek

8:00-15:00: możliwość zwiedzania wystawy “Muzeum na kółkach” (Podzamcze) dla grup szkolnych
13:00-16:00: warsztat kulinarny dla seniorów (miejsce i zapisy: Klub Seniora)

13 czerwca, wtorek
8:00-14:00: możliwość zwiedzania wystawy “Muzeum na kółkach” (Podzamcze) dla grup szkolnych
13:00-14:30: spacer dla seniorów po żydowskim Koźminie (zbiórka: Stary Rynek)

W godzinach otwarcia wystawy “Muzeum na kółkach” obecne będą edukatorki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które oprowadzą i odpowiedzą na pytania zwiedzających.

Ponadto w dniach 11-13 czerwca w Bibliotece Publicznej w Koźminie Wlkp. prezentowana będzie wystawa “Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”.

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o przymrozkach w godz. 01.00 – 06.00 dnia 03.06.2023r. Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C. Prawdopodobieństwo 80%.

Rajd Rowerowy z żydowską historią Koźmina w tle

Organizatorzy – stowarzyszenie KROTOCHWILE wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu serdecznie zapraszają na rajd rowerowy, którego motywem przewodnim będzie żydowska historia Koźmina Wielkopolskiego. W końcu rowery można było dawniej kupić w składzie żelaza Meyera Mamloka!

Przed rozpoczęciem rajdu będzie można zwiedzić “Muzeum na kółkach”, czyli goszczącą w Koźminie Wielkopolskim przez kilka dni mobilną wystawę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Meta rajdu to zabytkowy cmentarz żydowski – po dojechaniu na miejsce będzie możliwość wzięcia udziału w oprowadzaniu po cmentarzu, które poprowadzi Paweł Bajerlein.

Szczegóły i trasa:

 • od godz. 10:00: możliwość zwiedzania Muzeum na kółkach (Podzamcze),
 • godz. 11:00 – start rajdu (Podzamcze),
 • trasa rajdu: ul. Zamkowa – ul. Pleszewska – droga w stronę Orli – droga w kierunku Lasku Orlińskiego – Las Orliński – parking przy Cmentarzu Żydowskim (META),
 • godz. 13:00 – oprowadzanie po zabytkowym cmentarzu żydowskim (na zakończenie rajdu)

Zapisy:

 • osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp., ul. Floriańska 21 w godz. 8:00 – 16:00
 • telefonicznie 535 010 160
 • mailowo: gos@kozminwlkp.pl

Rajd odbywa się w ramach projektu “Pozdrowienia z Koźmina” realizowanego przez Stowarzyszenie Krotochwile.

Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu oraz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Odbył się XXVI konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej

31 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. – tradycyjnie przed Dniami Koźmina – odbył się XXVI konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej. Tematem tegorocznego konkursu były „Dzieje muzealnictwa w Koźminie”.

Organizatorami konkursu jak co roku byli: Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, Biblioteka Publiczna pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Macieja Bratborskiego. Do konkursu przystąpiło 30 uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy.

Uczestnicy w pierwszej części konkursu odpowiadali pisemnie na piętnaście pytań, które miały wyłonić pięciu finalistów. W tym roku potrzebna była dogrywka pomiędzy Matyldą Nabzdyk ze SP nr 1 a Franciszkiem Waścińskim, uczniem ZSP z Borzęciczek. Wygrała ją Matylda Nabzdyk i tym samym dostała się do finału ustnego. Wiedzę i przygotowanie uczestników w tej części konkursu oceniała komisja złożona z członków TMKW, której przewodniczył burmistrz Maciej Bratborski. Po podliczeniu punktów w części ustnej wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Iga Jarus – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
II miejsce Matylda Nabzdyk – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
III miejsce Sandra Kaczmarek – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
IV miejsce Wojciech Bandyk – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
V miejsce Bartosz Nowak – SP nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
Nagrody zwycięzcom ufundował burmistrz Maciej Bratborski. Burmistrz i Maria Lewandowicz wręczyli nagrody laureatom.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział i przygotowanie do tegorocznej edycji konkursu.

Uczestnicy konkursu wiedzy.
Jury konkursu wiedzy.
Uczestnicy konkursu wiedzy.
Jury konkursu wiedzy.
Uczestnicy konkursu wiedzy.

Tekst: Justyna Kląskała, kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Foto: Andrzej Joachimiak

Dni Koźmina – zmiana organizacji ruchu

W związku z organizacją Dni Koźmina Wielkopolskiego, w dniach od 2 do 5 czerwca (godz. 7.00) ulega zmianie organizacja ruchu w okolicach ul. Strzeleckiej. W ulicy Strzeleckiej zostaje wprowadzony ruch jednokierunkowy – od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z ulicą Chłapowskiego. Przepraszamy za czasowe utrudnienia.

Piosenka jest dobra na wszystko

W niecodzienną podróż wyruszyli mieszkańcy Borzęciczek i okolicznych miejscowości. Podróż pełną refleksji, wzruszeń i zaskakujących zdarzeń. 18 maja Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach gościł w swych murach społeczność lokalną Borzęciczek i przyległych miejscowości.

Uczniowie szkoły podstawowej należący do Kółka Teatralnego „ Aktorzyny” oraz uczniowie z klasy czwartej, pod kierunkiem opiekunów przygotowali i przedstawili montaż słowno-muzyczny pt: “Z piosenką przez życie”. Dekoracja przedstawiała stację kolejową. Z peronów 1 i 2 odjeżdżał pociąg zatrzymując się na kolejnych stacjach. Aby uczestniczyć w tej podróży goście musieli okazać bilety kolejowe, które sprawdzał i kasował stojący przy wejściu na peron konduktor. O godzinie 17.00 pociąg ruszył ze stacji Wiosna – kolejne stacje to Lato, Jesień, Zima i … zataczając koło wrócił do stacji Wiosna. Każdy postój, w tej radosnej i pełnej emocji podróży urozmaicony został piosenkami i układami tanecznymi tematycznie nawiązującymi do danej pory roku. Na każdej stacji, podróżni czekając na kolejny pociąg, mogli obejrzeć slajdy, przedstawiające zmiany zachodzące w przyrodzie i w życiu człowieka. Na zakończenie podróży wszyscy udali się do kawiarni dworcowej.

Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Uczniowie sprostali zadaniu. Wykorzystując obraz, słowo , piosenkę i taniec przybliżyli trudny temat związany z przemijaniem. Swoim występem udowodnili, że piosenka jest dobra na wszystko.

Dzieci występują w przedstawieniu.
Dzieci występują w przedstawieniu.

Tekst i foto: D.Szymczak, E.Krajka, I. Każmierczak M. Zielonka, Z. Grobelna

Wybory ławników – kadencja 2024 – 2027

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027, Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wystąpił do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim o dokonanie wyboru: jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i jednego ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Nabór kandydatów odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca dodatkowo szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 roku.

Karta zgłoszenia oraz druki dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, ul. Borecka 23, pokój nr 12.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 62 7216640 lub 62 7219323

Burmistrz
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

(-) Maciej Bratborski

Załączniki:

http://www.bip.kozminwlkp.pl/a,222,informacja-o-zglaszaniu-kandydatow-na-lawnikow-na-kadencje-2024-2027

Imieniny ulicy Kopernika – festyn TRÓJKI

Dwudniowa impreza pod hasłem “Imieniny ulicy Kopernika”, którą zorganizowali nauczyciele, uczniowie, Rada Rodziców i przyjaciele Szkoły Podstawowej Nr 3 należała do bardzo udanych. Senat RP ustanowił 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika, by uczcić 550. rocznicę urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci astronoma. Społeczność Trójki, której budynek znajduje się przy ul.Kopernika postanowiła także upamiętnić wielkiego Polaka, który ,,wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”.

W ramach wydarzenia – 26 i 27 maja – odbyło się wiele ciekawych działań. W piątek uczniowie Trójki uczestniczyli w pokazach chemicznych, badaniach kosmicznych, spotkaniach popularnonaukowych i seansach w planetarium. Obejrzeli także w koźmińskim kinie film pod tytułem ,,Polskie badania kosmiczne”. Na popołudnie, wieczór, a nawet noc zaplanowano kolejne atrakcje, między innymi obserwację nieba przez teleskopy. Na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych przygotowano wystawy oraz zdjęcia i plakaty tematyczne.

W sobotę, 27 maja odbył się festyn szkolny, który obfitował w liczne atrakcje. Uczniowie SP Nr 3 prezentowali swoje talenty wokalne i taneczne w koncercie ” A planety szaleją …” . Można było odwiedzić mobilne planetarium, wystawy tematyczne, a także skorzystać z instruktażu w zakresie udzielania pierwszej pomocy i kupić toruńskie pierniki. Do dyspozycji były także dmuchańce, gry zręcznościowe, strzelnica i pyszna gastronomia przygotowana przez rodziców . Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy policyjne i strażackie.

Tekst i foto: AFUMiG, ISSP3