Ruszył nabór wniosków w Programie Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda. Wnioski należy składać w terminie od 3 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania budżetu.

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Zakres finansowania

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  1. do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  3. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  4. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).
    Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Forma dofinansowania

Dotacja ze środków NFOŚiGW.

Terminy naboru

Wnioski należy składać w terminie od 3 sierpnia 2023 r. do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zakończeniu naboru wniosków. Zarząd WFOŚiGW może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków.

Warunki finansowe

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Przygotowanie wniosku

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
w godzinach jego pracy 8:00-15:00
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

(Od 1 marca 2022 r. biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się pod adresem ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznaniu w biurowcu Omega)
Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków.


Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 532 741 443

Infolinia czynna w godzinach od 11:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/

Wakacje bez nudy

Wakacje w mieście nie muszą być nudne. W pierwszym tygodniu lipca dzieci z miasta i gminy Koźmin Wielkopolski mogły uczestniczyć w półkoloniach, warsztatach kulturalnych i kursie nauki pływania. Półkolonie dla swoich uczniów zorganizowały szkoły podstawowe w Mokronosie i Borzęciczkach. Wakacyjne zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Dużym zainteresowaniem cieszy się wakacyjna oferta ośrodka kultury. Warsztaty “Wśród drzew” w koźmińskim parku, zajęcia krawieckie, spektakle Teatru “Blaszany bębenek” , warsztaty kulinarne „Letnie orzeźwienie” “Edukacyjne warsztaty z Minecraftem” – to tylko niektóre z letnich propozycji ośrodka kultury.

Półkolonie dla 40 uczestników zorganizował Hufiec ZHP im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907. Dzieciaki atrakcyjnie spędzały czas. Harcerze zorganizowali m.in. olimpiadę sportową, wyjście na koźmiński basen, pogadankę z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie i warsztaty z profilaktyki uzależnień. Odbył się także plener malarski na Nowym Rynku, warsztatach z robienia lasu w słoiku, oraz tworzenia przestrzennych makiet miast i budynków z makaronu.

Akademia Piłkarska Biały Orzeł zaprosiła dzieci i młodzież na kurs nauki pływania dla grup początkujących i zaawansowanych na koźmińskim basenie przy ul.Pleszewskiej.

To nie koniec propozycji na ciekawe spędzenie lata w Koźminie Wielkopolskim. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych: Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Gminnego Ośrodka Sportu i Hufca ZHP Koźmin Wielkopolski 1906-1907, a także strony internetowej www.kozminwlkp.pl

Foto: AP Biały Orzeł, Ośrodek Kultury, ZHP Hufiec Koźmin Wlkp. , SP Mokronos

Tekst: AFUMiG

Uwaga kierowcy! Przebudowa skrzyżowania

Od 22 czerwca rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulicy Boreckiej z drogą gminną w kierunku Wyrębina i Góreczek. W związku z przebudową skrzyżowania pojawią się utrudnienia i ograniczenia w ruchu. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na znaki drogowe.

Planowany termin zakończenia robót to 6 lipca 2023 r.

Ulica i skrzyżowanie

Tekst i foto: UMiG

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Uroczystości 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca, której przewodniczył ks. kanonik Zygmunt Lewandowski, proboszcz parafii św. Wawrzyńca.

Następnie z kościoła farnego – w asyście Koźmińskiej Kompanii Honorowej OSP oraz przy akompaniamencie Koźmińskiej Orkiestry Dętej – wyruszył przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Wolności.

Przy pomniku orkiestra odegrała hymn Polski, a następnie przedstawiciele samorządu, szkół i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów.

Foto:AFUMiG

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych na DK15

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępowanie przetargowe na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 15 w Koźminie Wielkopolskim. Inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu i budowie dziewiętnastu doświetleń przejść dla pieszych przy drodze krajowej ( na odcinku od ul.Pleszewskiej do ul.Klasztornej – Hotel Kosma).
Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 14 kwietnia br.

https://www.gov.pl/web/gddkia-poznan/doswietlenia-na-dk15-kozmin-wielkopolski

Jednocześnie GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK15 odcinku Bożacin – Koźmin Wielkopolski.

https://www.gov.pl/web/gddkia-poznan/najkorzystniejsza-oferta-na-doswietlenia-przejsc-dla-pieszych-na-dk16

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez poprawę widoczności pieszych na przejściach oraz w strefach oczekiwania.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. PBID wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.

Tekst: GDDKiA

Nowy samochód dla OSP Czarny Sad

Ochotnicza Straż Pożarna Czarny Sad otrzyma dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 23 lutego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę Ochotniczych Straży Pożarnych, które w tym roku uzyskają dofinansowanie do zakupu nowych wozów strażackich. W sumie będzie to 675 samochodów w skali całego kraju. Będą wśród nich wozy bojowe lekkie, ciężkie i średnie.


https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jest-lista-jednostek-osp-ktore-dostana-nowe-wozy-strazackie-dokument

Tekst i foto: AFUMiG

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2023

28.05.2023 r. – Strzelanie Zielonoświątkowe

Po 3 latach przerwy odbył się uroczysty przemarsz, który wyruszył spod kina przy ul. Boreckiej; w trakcie przemarszu złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II, a następnie – wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Wolności. Po mszy św. w kościele farny odbył się dalszy ciąg przemarszu – ulicą Zamkową, Strzelecką i Lipową.

Uroczystości na strzelnicy rozpoczęto strzelaniem do Tarczy Honorowej.

I m – Jarosław Ratajczak (Wiceburmistrz)

II m – Sławomir Minta (Komendant Bractwa)

III m – Paweł Flejsierowicz (Król AD 2022)

Tarcza Królewska:

Król – Leszek Lewandowicz

Marszałek – Jacek Podgórski

Rycerz – Adam Krzywonos

Tarcza Bracka

I m – Tomasz Żychlewicz (KBS Pleszew)

II m – Adam Krzywonos

III m – Krzysztof Czarnota

Tarcza Rodzinna:

I m – Izabela Małecka

II m – Jolanta Piłkowska

III m – Grażyna Szczepaniak

Kur

I m – Marcin Młotowski

II m – Krzysztof Czarnota

III m – Bartosz Herka

Konkurs plastyczny dla dzieci

20.05.2023 r. Na strzelnicy zorganizowano wspólnie z GZiK plener plastyczny i konkurs pt. „Tarcza Bractwa Kurkowego”, w którym uczestniczyło 17 dzieci. Wręczenie nagród ufundowanych przez bractwo odbyło się 4 czerwca 2023 r. podczas Dni Koźmina Wielkopolskiego.

15.04.2023 r. – Strzelanie Wiosenne

Tarcza Rocznicowa (strzelanie statutowe): I m. – Grzegorz Bolt, II m. – Cezary Piłkowski, III m. – Bartosz Herka

Bracia z tarczami pozują do zdjęcia

Tarcza Wiosenna: I m. – Cezary Piłkowski, II m. – Tomasz Żychlewicz (KBS Pleszew), III m. – Bartosz Herka

Tarcza Bracka: I m. – Leszek Lewandowicz, II m. Tomasz Żychlewicz (KBS Pleszew), III m. Jacek Gawroński

Bracia z tarczami pozują do zdjęcia

Kur: I m. – Daniel Szczepaniak, II m. – Wojciech Naglak, III m. – Grzegorz Bolt

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 r.


Informujemy, że Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT.

UWAGA!

Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie nie przekracza:
• 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
• 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.
(wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku

Do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT w cenie gazu załącza się:

• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz

• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Tekst: MGOPS

Kolejny sukces podopiecznych GZIK-u

W dniu 17 grudnia, w pleszewskiej Zajezdni Kultury odbyło się oficjalne podsumowanie XXVI Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

Podczas tegorocznego finału – Gminny Zespół Instytucji Kultury z Koźmina Wielkopolskiego otrzymał po raz trzeci Nagrodę Dyrektora Zajezdni Kultury za największą liczbę nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wcześniejsze wyróżnienia koźmiński GZIK otrzymał w 2016 i 2021 roku.

Warto zaznaczyć, że na konkurs wpłynęło 1939 prac z całej Polski.

Podczas uroczystej gali wszyscy obecni wysłuchali pięknego koncertu kolęd w wykonaniu młodych muzyków z Krotoszyna i Sulmierzyc – członków zespołu “Tacy nie inni”.

Gratulujemy sukcesu Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury, opiekunce sekcji plastycznej – Marii Malinowskiej oraz członkom tejże sekcji.

Link do wyników konkursu https://zajezdniakultury.pl/xxvi-wielkopolski-konkurs-plastyczny-na-najpiekniejsza-kartke-bozonarodzeniowa/

KUK informuje

Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że na terenie gminy, w najbliższych dniach mogą Państwa odwiedzić pracownicy Spółki. Wyposażeni w legitymację oraz upoważnienie pracownicy będą sprawdzać poprawność działania wodomierza głównego oraz możliwość ewentualnego odcięcia dostawy wody u odbiorców, którzy zalegają z opłacaniem należności wobec Spółki.

Przypominamy, że na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Odbiorca usług ma obowiązek wpuszczenia pracowników do pomieszczenia lub miejsca, w którym zainstalowany jest wodomierz główny.

Informujemy również, że Spółka uruchomiła adres mailowy: rozliczenia@kuk.kozmin.pl, na który można przesyłać potwierdzenia przelewów zaległych faktur wraz z odsetkami, opłaconych na podstawie przesłanych wezwań do zapłaty.

Tekst: KUK sp. z o.o.