Nowy samochód dla OSP Czarny Sad

Ochotnicza Straż Pożarna Czarny Sad otrzyma dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 23 lutego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę Ochotniczych Straży Pożarnych, które w tym roku uzyskają dofinansowanie do zakupu nowych wozów strażackich. W sumie będzie to 675 samochodów w skali całego kraju. Będą wśród nich wozy bojowe lekkie, ciężkie i średnie.


https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jest-lista-jednostek-osp-ktore-dostana-nowe-wozy-strazackie-dokument

Tekst i foto: AFUMiG

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 r.


Informujemy, że Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT.

UWAGA!

Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie nie przekracza:
• 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
• 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.
(wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku

Do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT w cenie gazu załącza się:

• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz

• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

• od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Tekst: MGOPS

Kolejny sukces podopiecznych GZIK-u

W dniu 17 grudnia, w pleszewskiej Zajezdni Kultury odbyło się oficjalne podsumowanie XXVI Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

Podczas tegorocznego finału – Gminny Zespół Instytucji Kultury z Koźmina Wielkopolskiego otrzymał po raz trzeci Nagrodę Dyrektora Zajezdni Kultury za największą liczbę nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wcześniejsze wyróżnienia koźmiński GZIK otrzymał w 2016 i 2021 roku.

Warto zaznaczyć, że na konkurs wpłynęło 1939 prac z całej Polski.

Podczas uroczystej gali wszyscy obecni wysłuchali pięknego koncertu kolęd w wykonaniu młodych muzyków z Krotoszyna i Sulmierzyc – członków zespołu “Tacy nie inni”.

Gratulujemy sukcesu Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury, opiekunce sekcji plastycznej – Marii Malinowskiej oraz członkom tejże sekcji.

Link do wyników konkursu https://zajezdniakultury.pl/xxvi-wielkopolski-konkurs-plastyczny-na-najpiekniejsza-kartke-bozonarodzeniowa/

KUK informuje

Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że na terenie gminy, w najbliższych dniach mogą Państwa odwiedzić pracownicy Spółki. Wyposażeni w legitymację oraz upoważnienie pracownicy będą sprawdzać poprawność działania wodomierza głównego oraz możliwość ewentualnego odcięcia dostawy wody u odbiorców, którzy zalegają z opłacaniem należności wobec Spółki.

Przypominamy, że na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Odbiorca usług ma obowiązek wpuszczenia pracowników do pomieszczenia lub miejsca, w którym zainstalowany jest wodomierz główny.

Informujemy również, że Spółka uruchomiła adres mailowy: rozliczenia@kuk.kozmin.pl, na który można przesyłać potwierdzenia przelewów zaległych faktur wraz z odsetkami, opłaconych na podstawie przesłanych wezwań do zapłaty.

Tekst: KUK sp. z o.o.

Wojewódzki finał konkursu kronik OSP

W sobotę, 8 października gościliśmy w naszym mieście kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Wielkopolski. Okazją do tej wizyty był Finał XXIV Konkursu Kronik OSP Województwa Wielkopolskiego, którego współorganizatorem i gospodarzem był Koźmin Wielkopolski.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez uczestników hymnu strażaków ochotników „Rycerze Floriana”. Następnie gości powitał dh Piotr Marszałek, prezes OSP Koźmin Wlkp. Po powitaniu gości głos zabrał burmistrz Maciej Bratborski, który w swoim wystąpieniu podkreślił niezwykłą wartość kronik strażackich, które dla przyszłych pokoleń będą materialnym dziedzictwem i dowodem działalności ochotniczych straży pożarnych.

Najważniejszych punktem uroczystości było odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej i wręczenie laureatom dyplomów oraz nagród. Kronika koźmińskiej jednostki znalazła się w gronie laureatów.
Zdaniem jury kronika OSP Koźmin Wielkopolski uzyskała miano kroniki wyróżniającej. Nad kroniką OSP Koźmin Wielkopolski dzielnie czuwają: dh Agata Staszewska oraz dh Szymon Sikora, którzy dbają o staranność i wiarygodność przekazu kronikarskiego. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej jest prowadzona od 2015 roku, liczy już w tej chwili IV tomy.
Wszystkie najważniejsze wydarzenia są w niej opisane i udokumentowane.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrali zaproszeni goście : Jan Grzesiek – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Tomasz Niciejewski – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Grzegorz Marszałek wiceprezes Zarządu Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu . Każdy z przemawiających wskazywał wartości historyczne kronik i konieczność ich pisania w przyszłości.

Na koniec części oficjalnej uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem „W hołdzie Rzeczpospolitej i jej bohaterom w 100- lecie odzyskania niepodległości” i przespacerowali się po parku im. Powstańców Wielkopolskich. Kronikarze zwiedzili Muzeum Ziemi Koźmińskiej, po którym oprowadzał kustosz Michał Pietrowski oraz cmentarz żydowski o którym opowiadał prezes Stowarzyszenia Krotochwile Paweł Bajerlein.

Tekst: Adam Niedziela

Foto: Grzegorz Pierzchała

Foto: Szymon Sikora

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Rozpoczęła się przebudowa siedziby KUK-u

Przy ulicy Floriańskiej rozpoczęła się przebudowa budynku, który jest siedzibą Koźmińskich Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Sportu i Hufca ZHP Koźmin Wielkopolski. W pierwszym etapie zostały przeprowadzone prace przygotowawcze i rozbiórkowe, m.in.zdemontowano szyld Koźmińskich Usług Komunalnych i wyburzono ściany wewnątrz pomieszczeń garażowych.

Inwestycja przewiduje gruntowną przebudowę i rozbudowę tego obiektu. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się wiosną 2023 r. Zadanie jest finansowane z pożyczki Jessica 2 i budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Koszt zadania to 3,2 mln zł.

Jak zapewnia wiceburmistrz Jarosław Ratajczak, w przyszłym roku na Floriańską wrócą wszystkie podmioty, które miały tu swoją siedzibę przed remontem.

Budynek przy Floriańskiej.
Budynek przy Floriańskiej.
Budynek przy Floriańskiej.
Budynek przy Floriańskiej.

Tekst i foto: AFUMiG


Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o burzach z gradem do godz. 22.00 dnia 01.07.2022. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu lokalnie do 70 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad. Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia sumy opadów i stopnia poprzedniego ostrzeżenia. 3 stopień zagrożenia. Prawdopodobieństwo 80%.

Przypadek ASF w powiecie krotoszyńskim

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie publikujemy komunikat jaki został wydany dla hodowców trzody chlewnej z obszaru objętego ograniczeniami II w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) tj. gminy Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 .

KOMUNIKAT

W związku z objęciem miejscowości w gminie Zduny, Kobylin oraz Krotoszyn położonych na zachód od drogi nr 15 restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje hodowców trzody chlewnej, których gospodarstwa są położonej w strefie objętej ograniczeniami II (kolor różowy), że:

  1. Sprzedaż świń poza strefę objętą ograniczeniami II może odbywać się z gospodarstw, które posiadają zatwierdzony PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO;
  2. Przed każdą sprzedażą należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie co najmniej 5 dni przed planowanym przemieszczeniem świń do uboju, w celu wydania decyzji zezwalającej na dokonanie przemieszczenia;
  3. Zakład ubojowy musi posiadać wyznaczenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii sprawującego nadzór nad zakładem do uboju świń ze strefy objętej ograniczeniami II.

Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, można pobrać poniżej.

Kontakt telefoniczny do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie – 62 725 32 23

Ostrzegamy o…

Ostrzegamy o marznących opadach do godz. 15.00 dnia 29.12.2021. Nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo 80%