Deratyzacja 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy w dniach 11.05.2023r. – 31.05.2023r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022 poz. 1657), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519) oraz § 19 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski przyjętego uchwałą nr XXXII.221.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021r. poz. 6956)

zarządza się

przeprowadzenie powszechnej deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach 11.05.2023r. – 31.05.2023r.

Ustala się następujący harmonogram deratyzacji:

 • zakup trutki do 17.05.2023r.
 • wyłożenie trutki w dniach 18.05.2023r. – 31.05.2023r.

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./ położone na obszarze miasta i gminy.

Właściciele, posiadacze, zarządcy, użytkownicy, najemcy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji do:

 • wyłożenia trutek (preparatów) przeznaczonych do zwalczania gryzoni, bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
 • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywieniowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
 • dokonania w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.).

Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.

Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

Informuje się, że zgodnie z art. 117 §1. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2022 poz. 2151) „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., o zarządzeniu powszechnej deratyzacji, treść identyczna jak treść artykułu

  Deratyzacja 2022

  Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy w dniach 04.05.2022r. – 31.05.2022r.

  Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2021 poz. 2069), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888) oraz § 19 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski przyjętego uchwałą nr XXXII.221.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021r. poz. 6956)

  zarządza się

  przeprowadzenie powszechnej deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach 04.05.2022r. – 31.05.2022r.

  Ustala się następujący harmonogram deratyzacji:

  • zakup trutki do 11.05.2022r.
  • wyłożenie trutki w dniach 12.05.2022r. – 31.05.2022r.

  Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./ położone na obszarze miasta i gminy.

  Właściciele, posiadacze, zarządcy, użytkownicy, najemcy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji do:

  • wyłożenia trutek (preparatów) przeznaczonych do zwalczania gryzoni, bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
  • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywieniowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
  • dokonania w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.),

  Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

  W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

  W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.

  Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

  Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

  Informuje się, że zgodnie z art. 117 §1. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2021 poz. 2008) „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. ”.

  obwieszczenie o deratyzacji, likwidacja gryzoni

  Deratyzacja 2021

  Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy w dniach 10.05.2021r. – 31.05.2021r.

  Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz § 20 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski przyjętego uchwałą nr XIII.75.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019r. poz. 8231)

  zarządza się

  przeprowadzenie powszechnej deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach 10.05.2021r. – 31.05.2021r.

  Ustala się następujący harmonogram deratyzacji:
  – zakup trutki do 17.05.2021r.
  – wyłożenie trutki w dniach 17.05.2021r. – 31.05.2021r.

  Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./ położone na obszarze miasta i gminy.

  Właściciele, posiadacze, zarządcy, użytkownicy, najemcy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji do:

  • wyłożenia trutek (preparatów) przeznaczonych do zwalczania gryzoni, bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
  • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywieniowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
  • dokonania w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.).

  Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

  W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

  W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.
  Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

  Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

  Informuje się, że zgodnie z art. 117 §1. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2021 poz. 281) „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

  Obwieszczenie o przeprowadeniu powszechnej deratyzacji w 2021 roku

  Deratyzacja 2020

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2020r.

  Harmonogram deratyzacji:
  – zakup trutki do 13.05.2020r.
  – wyłożenie trutki w dniach 13.05.2020r. – 31.05.2020r.

  Deratyzacja

  Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zwraca się do właścicieli, posiadaczy, zarządców, użytkowników oraz najemców nieruchomości z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o przeprowadzenie deratyzacji. Prośba spowodowana jest zgłoszeniami, jakie w ostatnim czasie wpływają do Urzędu. Najwięcej sygnałów o gryzoniach pochodzi od mieszkańców „starszej” części miasta, więc szczególnie osoby z tego rejonu proszone są o podjęcie działań.

  Sugerujemy, aby:

  • deratyzację przeprowadzić we wszystkich nieruchomościach /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./.
  • wyłożyć trutkę (preparaty przeznaczone do zwalczania gryzoni), bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości,
  • usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpady żywieniowe, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
  • dokonać w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.).

  W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny.

  Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

  W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych. Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

  Przypominamy, że przeprowadzanie deratyzacji jest obowiązkiem właściciela, posiadacza, zarządcy, użytkownika oraz najemcy nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.) „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;”.

  Przeprowadzenie obowiązkowej powszechnej deratyzacji planowane jest w maju br.