Stop wypalaniu traw

Z uwagi na coraz częstsze w okresie wiosennym pożary traw, zarośli i innych terenów zielonych – przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Przepisy zakazujące

  • art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098): “Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”,
  • art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”,
  • art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672): „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności 1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 2) korzystania z otwartego płomienia;
  • 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Kary

  • art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2008) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.,
  • art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 2021 poz. 2345): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
plakat formacyjny, stop wypalaniu traw, czarne tło, po środku znak stop, wokół znaku wypisane negatywne skutki wypalania traw

Konkurs “Chronimy Zwierzynę Drobną”.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym pn. “Chronimy Zwierzynę Drobną”.

Celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży m.in. poprzez zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną zwierzyny drobnej takiej jak zając, bażant, czy kuropatwa.

Konkursowe prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (max. arkusz A3) lub fotograficzną (max. 3 zdjęcia w formacie 21×25 cm). Na odwrocie prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwę placówki oświatowej, numer telefonu kontaktowego do nauczyciela (względnie dziecka).

Prace należy dostarczyć do dnia 14.02.2022 r. do Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie (Rynek 1/Ratusz) lub do Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek nr 3, piętro II).

Szczególną uwagę komisja będzie zwracała na zgodność prac z tematyką konkursu oraz samodzielność ich wykonania.

Na uczestników konkursu czekają ciekawe atrakcje i nagrody!

O rozstrzygnięciu konkursu dzieci i młodzież zostaną wcześniej powiadomione i zaproszone na wręczenie nagród.

Tekst: WOŚRiL Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

Rozpoczęto inwentaryzację lasów

Starosta Krotoszyński informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, na terenie lasów wszystkich form własności rozpoczęto wykonywanie opracowania pod nazwą “Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu pracownikom odpowiednich oddziałów Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na tereny lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w celu podejmowania przez nich czynności niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych.