Jubileusz Koła Łowieckiego “Rudel”

Msza Święta, a później wspólna biesiada – tak wyglądały uroczystości Jubileuszu 65-lecia istnienia Koła Myśliwskiego ,,RUDEL” z Ruska, które odbyły się 28 stycznia 2023r. Samorząd koźmiński w uroczystościach reprezentował Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciech Dykcik.

Radny w imieniu Burmistrza oraz Rady Miejskiej podziękowała za wkład w rozwój łowiectwa, pielęgnowanie polskiej tradycji i kultury myśliwskiej oraz owocną współpracę.

Życzymy jeszcze raz realizacji wszystkich marzeń na niwie łowieckiej, a św. Hubert niech obdarza Was wszelkimi darami w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Foto: Koło Łowieckie “RUDEL”

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Stop wypalaniu traw

Z uwagi na coraz częstsze w okresie wiosennym pożary traw, zarośli i innych terenów zielonych – przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Przepisy zakazujące

  • art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098): “Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”,
  • art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”,
  • art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672): „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności 1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 2) korzystania z otwartego płomienia;
  • 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Kary

  • art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2008) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.,
  • art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 2021 poz. 2345): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
plakat formacyjny, stop wypalaniu traw, czarne tło, po środku znak stop, wokół znaku wypisane negatywne skutki wypalania traw