Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Staniewie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonej w Staniewie zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr KZ1R/00029788/0 :

Staniew działka nr 411/1 o pow. 0,0938 ha zapisana w Kw KZ1R/00029788/0

Przedmiotowa działka stanowiła w przeszłości fragment drogi gminnej, na dzień dzisiejszy stanowi zakrzewiony nieużytek. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów w symbolu dr.

Cena wywoławcza nieruchomości 12.250,00 zł brutto
słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100

Wykazana do sprzedaży nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 16 września 2019 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 (Sala Sesyjna w budynku od ul. Przyjemskich).

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przyległych nr 410, 433 i 434 położonych w Staniewie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200,00 zł słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100, najpóźniej do dnia 12 września 2019 r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.
Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7219351w godzinach pracy Urzędu.

Koźmin Wlkp. dnia 09.08.2019 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy Bernardyńskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonych w Koźminie Wlkp. przy ul. Bernardyńskiej zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr KZ1R/00002706/7 :

1) Koźmin Wlkp. ul. Bernardyńska działki nr 2126/4 i 1226/6 o pow. 0,0194 ha
2) Koźmin Wlkp. ul. Bernardyńska działka nr 2126/7 o pow. 0,0172 ha

Przedmiotowe działki zagospodarowane są jako ogrody i wydzielone zostały w granicach ich zagospodarowania z drogi gminnej ulicy Bernardyńskiej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w ewidencji gruntów w symbolu B.

Cena wywoławcza nieruchomości z punktu:
1) 19.126,50 zł brutto słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć 50/100
2) 16.959,40 zł brutto słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 40/100

Wykazane do sprzedaży nieruchomość wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Przetargi odbędą się dnia 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 (sala sesyjna w budynku od ul. Przyjemskich).
Na nieruchomość z pkt 1 o godz. 10ºº
Na nieruchomość z pkt 2 o godz. 10³º

Do przetargu mogą przystąpić: na nieruchomość z punktu 1 właściciele/współwłaściciele działek nr 1475/1 lub 1474/5 położonych w Koźminie Wlkp. przy ul. Bernardyńskiej, na nieruchomość z punktu 2 właściciele/współwłaściciele działek nr 1475/1 lub 1474/3 położonych w Koźminie Wlkp. przy ul. Bernardyńskiej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium:
na nieruchomość z pkt 1 w wysokości 1.900,00 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset 00/100,
na nieruchomość z pkt 2 w wysokości 1.700,00 zł słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100
najpóźniej do dnia 2 lipca 2019 r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium przepada.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

Koźmin Wlkp. dnia 31.05.2019 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Borzęcicach

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonej w miejscowości Borzęcice zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr KZ1R/00008169/2 i KZ1R/00024295/2 :

Borzęcice Nr 135 działka nr 90 o powierzchni 0,1300 ha zapisana w Kw KZ1R/00008169/2 oraz działka nr 89/2 o pow. 0,0038 ha zapisana w Kw KZ1R/00024295/2.
Nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości nie większej niż 12 m zabudowana starym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 66 m², powierzchni użytkowej 57 m² oraz budynkami gospodarczymi. Znajdujące się na nieruchomości budynki z trzech stron usytuowane są w granicy z sąsiednią nieruchomością.
Budynek mieszkalny nie spełnia obecnych norm prawa budowlanego. Wysokość pomieszczeń jest niższa niż 2,20 m. Znajdujące się na gruncie budynki nadają się do rozbiórki.
Na powyższą nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkalno – gospodarcza.

Cena wywoławcza nieruchomości 39.600,00 zł brutto

Wykazana do sprzedaży nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 (sala sesyjna w budynku od ul. Przyjemskich).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.900,00 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset 00/100 najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7219351 w godzinach pracy Urzędu.