Termin i porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej

LVI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 15.15 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Boreckiej 23.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji.
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031,

c) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

d) zawarcia Porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 20 sierpnia 2023 r. w Koźminie Wielkopolskim,

e) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Koźminie Wielkopolskim na lata 2023 – 2026,

f) wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009 r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

g) Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

h) nabycia na własność Gminy Koźmin Wielkopolski nieruchomości zabudowanej
w miejscowości Dębiogóra.

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie obrad LVI sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej:

http://www.sesjakozminwlkp.pl/

XXVIII sesja Rady Miejskiej

28 kwietnia 2021r., o godz. 15.30 w Ośrodku Kultury, ul. Floriańska 18a odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021,
  b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2031,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2021 r.,
  d) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,
  e) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego JESSICA 2 na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),
  f) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego JESSICA 2 na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),
  g) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza,
  h) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na wymianę zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków
  i) ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi i przewodniczącemu zarządu rady osiedla będzie przysługiwała dieta,
  j) nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” (2 projekty uchwał).
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXVIII sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej:

http://www.bip.kozminwlkp.pl/p,72,transmisje-z-sesji-rady-miejskiej