Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Gminne Biuro Spisowe informuje, że od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Ważna informacja dla rolników dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Informujemy, że od poniedziałku 09.11.2020 został skrócony czas na wypełnienie samospisu internetowego. Obecnie rolnik ma tylko 5 dni na dokończenie wypełniania formularza i wysłanie (licząc od daty pierwszego skutecznego zalogowania).

Gminne Biuro Spisowe zwraca się do wszystkich rolników z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski o zintensyfikowanie działań zmierzających do zrealizowania obowiązku spisowego.

“Spiszmy się, jak na rolników przystało”

Ponadto Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu. Dla użytkowników gospodarstw rolnych z powiatu krotoszyńskiego – 61 279-83-23, 571-508-035, 571-508-036.

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (3)

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

 • konkurs “Statystycznie, najlepszy scenariusz”. Droga Nauczycielko/ Drogi Nauczycielu chcesz podjąć z nami kreatywne wyzwanie? To konkurs dla Ciebie ! Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi. Do udziału w konkursie zapraszamy: nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Pokaż uczniom, że statystyka jest ciekawa i pasjonująca ! Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000, 2 500 i 3 000 zł. Termin nadsyłania prac do 30 listopada! Regulamin konkursu
 • konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Regulamin konkursu
Plakat informacyjny o konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale spisowym.
 • konkurs na wykonanie rękodzieła zawierającego napis „PSR 2020” w dowolnej technice, np. szydełko, druty, rzeźba, haft czy pieczywo. Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, liczy się inwencja twórcza autorek. Trzy zdjęcia rękodzieła, w formacie JPEG, należy przesłać na adres organizatora Konkurs_POZ@stat.gov.pl. Laureatów konkursu – 3 koła gospodyń wiejskich, których prace będą najbardziej kreatywne, pomysłowe, oryginalne i estetyczne – wyłoni Komisja konkursowa w składzie: Anna Polińska, Jolanta Neyman, Agnieszka Ptak. Nagrodzone ciekawymi upominkami spisowymi zostaną wszystkie członkinie nagrodzonego koła. Konkurs trwa do 18 listopada 2020 r. Więcej informacji.

Rolniku przygotuj się do spisu

Od 1 września do 30 listopada 2020 roku w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.

Udział w nim jest obowiązkowy. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy, który jest podstawową metodą spisu. Dokonuje się go za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://psr2020.spis.gov.pl.
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, 61 27 98 323, 571 508 035, 571 508 036,

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • bezpośrednio, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Powszechny Spis Rolny obejmuje dane z zakresu powierzchni gruntów, zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów i aktywności ekonomicznej.

Rolniku!!!
w trosce o Twój cenny czas, proszę przygotuj dane wskazane w dalszej części ogłoszenia, by spis mógł odbyć się szybko i sprawnie.Zakres

1/ POWIERZCHNIA GRUNTÓW ogółem (stan na 01.06.2020r.) własność, dzierżawa w tym powierzchnia:

 • użytków rolnych (powierzchnia zajęta pod zasiewy, łąki, sady, grunty ugorowane, ogrody przydomowe (uprawa warzyw i owoców na własne potrzeby), szklarnie, tunele foliowe;
 • lasów i gruntów leśnych;
 • pozostałych gruntów (powierzchnia zajęta pod zabudowę, podwórza, trawniki i ogrody ozdobne, nieużytki, rowy melioracyjne, grunty nieużytkowane rolniczo),

2/ ZASIEWY i ich powierzchnia (stan na 01.06.2020)

 • nazwa uprawy, rodzaj i przeznaczenie np. pszenica ozima na ziarno, rzepak na ziarno, kukurydza na ziarno lub kiszonkę;
 • powierzchnia uprawianych ziół i przypraw;
 • powierzchnia uprawianych kwiatów i roślin ozdobnych;
 • powierzchnia uprawianych warzyw;
 • powierzchnia uprawy truskawek;
 • powierzchnia międzyplonów (poplonów)

3/ ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – ilość sztuk (stan na 01.06.2020r.)

 • pogłowie bydła (ogółem oraz podział na byczki poniżej 1 roku oraz 1-2 lata, jałówki poniżej 1 roku oraz 1-2 lata, powyżej 2 lat, krowy mleczne, samce 2 lata i więcej);
 • pogłowie świń (ogółem oraz podział na prosięta do 20 kg, warchlaki 20-50 kg, knury rozpłodowe, lochy (prośne i pozostałe), tuczniki;
 • system utrzymywania zwierząt – obora ściołowa, bezściołowa (wolnostanowiskowa, uwięziowa), poza budynkiem, ilość stanowisk dla krów, chlewnia z podłogą rusztową, częściowo rusztową, podłoga lita z płytką ściółką lub głęboką, poza budynkiem, ilość stanowisk dla loch, pozostałych świń;
 • pogłowie owiec;
 • pogłowie kóz (ogółem, samic 1 rok i więcej, pozostałych kóz);
 • pogłowie drobiu (ogółem, brojlerów kurzych, niosek kurzych do produkcji jaj konsumpcyjnych, niosek kurzych do produkcji jaj wylęgowych, indyków, gęsi, kaczek, drobiu pozostałego) oraz system ich utrzymania (system klatkowy, wolnowybiegowy, głęboka ściółka);
 • pogłowie innych zwierząt (koni, królików, zwierząt futerkowych, pszczół)

4/ NAWOZY – stosowane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r. w dt (dt = 100 kg), m3, tonach

 • stosowane nawozy mineralne (z podziałem na azotowe, fosforowe, potasowe, wieloskładnikowe – jaka zawartość % głównego składnika, w dt, na jaką powierzchnię);
 • stosowane nawozy wapniowe, wapniowo-magnezowe (w dt);
 • stosowane nawozy naturalne (obornik, pomiot ptasi, gnojówkę, gnojowicę (w dt /m3, na jaką powierzchnię);
 • sposoby (w %) nawożenia nawozem naturalnym: rozrzutowo (z przyoraniem, bez przyorania), pasmowo (wężami wleczonymi, rozlewacz z redlicami lub płozami), doglebowo (dozowanie płytkie lub głębokie);
 • sposoby (w %) przechowywania nawozów naturalnych: pryzma (z płytą obornikową lub bez), pryzma kompostowa, pod podłogą rusztową, na głębokiej ściółce, w zbiorniku (odkrytym, z przepuszczalnym odkryciem, z nieprzepuszczalnym odkryciem), inne;
 • ile miesięcy był przechowywany nawóz naturalny

5/ OCHRONA ROŚLIN – środki stosowane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • ilość zabiegów wykonanych środkami roślin na poszczególne uprawy (zboża, warzywa, sady, uprawy trwałe, powierzchnie magazynowe);
 • czy na 01.06.2020r. w gospodarstwie znajdowały się urządzenia do zabiegów ochrony roślin inne niż opryskiwacze polowe i sadownicze (np. zaprawiarki do nasion, opryskiwacze ręczne, plecakowe, taczkowe, inny sprzęt specjalistyczny do zabiegów ochrony roślin ,w tym w szklarniach i tunelach – podać ilość);

6/ BUDYNKI GOSPODARSKIE – wykorzystywane w okresie 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • ilość i powierzchnia w m2 obór, chlewni, kurników specjalistycznych;
 • ilość i pojemność w tonach silosów zbożowych, paszowych, sortowni, przechowalni i chłodni, kopców ziemnych i technicznych z napowietrzeniem;
 • ilość i pojemność w m3 silosów na kiszonki i stodół

7/ CIĄGNIKI, MASZYNY, URZĄDZENIA ROLNICZEna dzień 01.06.2020r.

 • ilość i moc silnika ciągników, ładowarek teleskopowych;
 • ilość maszyn i urządzeń: kombajnów (zbożowych, buraczanych, ziemniaczanych, do zbioru owoców), silosokombajnów, kopaczek i sadzarek do ziemniaków, przyczep i pras zbierających, siewników, agregatów uprawowych, opryskiwaczy (polowych, sadowniczych), rozsiewaczy nawozu i wapna, rozrzutników, wozów asenizacyjnych, kosiarek polowych, ładowaczy chwytakowych i czołowych, zautomatyzowanych robotów udojowych, maszyn wykorzystujących sygnał GPS

8/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z okresu ostatnich 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • czy była prowadzona sprzedaż własnych produktów rolnych;
 • czy była prowadzona inna niż rolnicza działalność zarobkowa bezpośrednio związana z gospodarstwem tzn. wykorzystywane były zasoby gospodarstwa tj. ziemia, siła robocza, budynki, maszyny, wytworzone produkty (np. agroturystyka, rękodzieło, przetwórstwo produktów rolnych, produkcja na rynek biogazu i biopaliw, energii elektrycznej, przetwarzanie surowego drewna w gospodarstwie, sprzedaż ślimaków);
 • jaki był % udział przychodów z wyżej opisanej działalności w ogólnej wartości sprzedaży produkcji gospodarstwa rolnego.

9/ STRUKTURA DOCHODÓW – dane z 12 miesięcy do dnia 01.06.2020r.

 • procentowy udział w łącznych dochodach gospodarstwa domowego (dochody gospodarstwa domowego to suma dochodów z działalności rolniczej, prowadzenia na własny rachunek działalności pozarolniczej oraz dochody wszystkich osób (spokrewnionych i niespokrewnionych) zamieszkujących razem z użytkownikiem gospodarstwa i z nim się utrzymujących np. dochody z pracy najemnej, z dzierżawy, emerytur i rent, zasiłków, alimentów, stypendia, 500+);
 • z działalności rolniczej (w tym np. dopłaty, płatności dla młodych rolników, PROW);
 • z prowadzenia na własny rachunek pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z gospodarstwem rolnym (dochody z agroturystyki, przetwórstwo produktów rolnych, rękodzieło) i nie związanej z gospodarstwem rolnym (np. prowadzenie zakładu fryzjerskiego przez członka rodziny);
 • z prowadzenia działalności poza gospodarstwem rolnym (np. wolne zawody, firmy remontowe itp.)

10/ AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

 • informacje o osobach pracujących przy produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszonych przez nich nakładach pracy.

Powszechny Spis Rolny 2020 – uruchomiono dodatkowy numer spisowe

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu (WBS) informuje, że w związku z licznymi sygnałami o przedłużającym się czasie oczekiwania na połączenie z rachmistrzem spisowym na ogólnopolskiej infolinii dedykowanej Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2020, WBS w Poznaniu uruchamia z dniem 27.10.2020r. nowe numery telefonów, pod którymi dyżurować będą rachmistrze spisowi.

Numery telefonów dla użytkowników gospodarstw rolnych z krotoszyńskiego – 61 27 98 323, 571 508 035, 571 508 036

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00 – 20.00.

Jeśli telefon jest zajęty – skontaktuj się później – właśnie kogoś spisujemy!

Ponadto Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przypomina, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Grafika "Nie możesz dopełnić obowiązku samospisu PSR 2020"

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (2)

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

 • konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/ , przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

Co dziesięć lat do drzwi użytkowników gospodarstw rolnych puka rachmistrz by przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad bezpośredni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące gospodarstwa, m.in. użytkowania gruntów, produkcji rolniczej, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyposażenia w maszyny rolnicze, liczby pracujących i czasu poświęcanego na pracę w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu – w roku 2010 – na elektronicznym formularzu.

W zmieniającym się świecie zmieniają się także metody zbierania danych statystycznych, coraz częściej powtarzalne i mozolne działania człowieka (zapisywanie ręczne pozyskiwanych w spisie informacji na formularzu papierowym) może zastąpić komputer i odpowiednie oprogramowanie, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo przekazywanych danych, pozwalają na ich zbieranie od wielkiej liczby uczestników badań jednocześnie, obniżają koszty, skracają czas od zebrania do udostępnienia informacji w formie baz danych i opracowań statystycznych, ale także mają istotny pozytywny wpływ na środowisko. Oczywiście zmienia się także polskie rolnictwo. Tutaj też widać automatyzację – coraz częściej rolników zastępują zaawansowane maszyny wyposażone w komputery do zbierania i analizowania danych z gospodarstwa, wspierając rolników w podejmowaniu decyzji. Coraz więcej czynności sterowanych jest przez specjalistyczne oprogramowanie, a informacje o produkcji rolniczej zapisywane są w bazach danych.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy uczestniczyli w spisie 10 lat temu pamiętają zapewne, że poza osobistym kontaktem z rachmistrzem spisowym w gospodarstwie rolnym, badanie przeprowadzane było także w formie wywiadu telefonicznego, gdy ankieter dzwonił do rolników i zadawał pytania, a odpowiedzi zapisywał na komputerze. Już wtedy dostępna była także forma samospisu przez internet, czyli taka gdzie to użytkownik gospodarstwa rolnego, sam poprzez stronę internetową, dokonywał zapisu danych na formularzu badania.

Minęło 10 lat, podczas których udoskonalono metodę samospisu, większość badań gospodarczych przedsiębiorstw realizowanych przez statystykę publiczną wykorzystuje tzw. portal sprawozdawczy GUS. Zatem także badania rolnicze mogą i powinny iść z duchem czasu. W tym roku dodatkowo, pandemia koronawirusa COVID-19 może sprawić, że bezpośredni kontakt z rachmistrzem spisowym podczas jego wizyty w gospodarstwie rolnym nie będzie już możliwy. W tej sytuacji podstawowymi formami udziału w spisie rolnym jest samospis przez internet i wywiad telefoniczny.

Co zatem zrobić, by zrealizować obowiązek nałożony na użytkowników gospodarstw rolnych ustawą?

Rolnicy posiadający dostęp do komputera (ale może być też smartfon lub tablet) z dostępem do internetu powinni wybrać metodę samospisu przez internet, która posiada szereg zalet: użytkownik gospodarstwa rolnego może wziąć udział w badaniu w wygodnym dla siebie momencie (wcześnie rano, w przerwie na kawę lub nawet w nocy), można przerwać wypełnianie formularza i wrócić do niego w ciągu 14 dni, można cofnąć się do pytań, na które już odpowiedzieliśmy i poprawić dane, jeśli mamy wątpliwości lub pamięć nas zawodzi. Możemy dopytać domowników lub współpracowników bez presji czasu (jeśli aplikacja wykryje brak aktywności to po 30 minutach po prostu nas wyloguje zapisując udzielone już odpowiedzi). Pytania opatrzone są wyjaśnieniami, definicjami i dodatkowymi informacjami, np. stanu na jaki dzień lub jakiego okresu dotyczą. Dane przesyłane są bezpośrednio na serwer, a więc zupełnie bezpieczne. Samospisu przez internet można dokonać do 30 listopada br.

Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim należy:

 • wejść na stronę spisrolny.gov.pl. Aplikacja spisowa dostępna na wspomnianej stronie działa w przeglądarkach: Google Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge17+, Opera,
 • zaakceptować tzw. ciasteczka (cookies),
 • włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce internetowej (domyślnie przeglądarka ma już takie ustawienia),
 • wskazać czy prowadzi się gospodarstwo jako osoba fizyczna czy jako firma lub organizacja – od tego zależy bowiem sposób logowania. Użytkownik gospodarstwa indywidualnego może się zalogować podając swój PESEL oraz jeden z numerów identyfikacyjnych wykorzystywanych w systemach administracji publicznej (numer gospodarstwa rolnego wydrukowany w liście informacyjnym Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR), przy tym użytkownik sam decyduje, który z numerów identyfikacyjnych wykorzysta do logowania w aplikacji samospisu. Można też skorzystać z usługi krajowego węzła identyfikacji elektronicznej i zalogować się poprzez: Profil Zaufany, e-dowód lub konta niektórych banków. Ważne by wybrać najwygodniejszą dla nas formę logowania już za pierwszym razem, bowiem jeśli przerwiemy wypełnianie formularza, ponowne logowanie odbędzie się tą samą drogą. Firmy lub organizacje wykorzystują do logowania w aplikacji spisowej swój identyfikator i hasło z portalu sprawozdawczego GUS.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty, intuicyjny i jednolity dla całego formularza. Znajdziemy w nim wszystkie niezbędne informacje oraz wskaźnik postępu samospisywania się. Inteligentny formularz elektroniczny zasygnalizuje błędy, które będzie należało poprawić, aby przejść do kolejnych pytań i ostrzeżenia, gdy np. pominiemy pytanie nieobowiązkowe. Wyświetlone ostrzeżenia pozwalają nam na kontynuację pracy na formularzu spisowym, ale zasygnalizują konieczność zwrócenia uwagi na pominięte części. Jeśli formularz zostanie wypełniony poprawnie użytkownik na koniec otrzyma potwierdzenie, że samospis został zakończony.

Co zrobić gdy nie możemy wypełnić formularza przez internet, w całości lub części?

Na tych spośród użytkowników gospodarstw rolnych, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą samodzielnie wypełnić formularza spisowego na stronie spisrolny.gov.pl oraz dla tych, którzy napotkają trudności w odpowiedzi na pytania formularza już rozpoczętego, czekają rachmistrze telefoniczni – dostępni pod numerem telefonu infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00). Nie tylko udzielą oni wszystkich informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020, ale – jeśli wybierzemy kanał „spisz się przez telefon” – przeprowadzą wywiad telefoniczny, a odpowiedzi na pytania spisowe zapiszą w formularzu elektronicznym. W ten sposób także obowiązek spisowy zostanie zrealizowany.

Co się stanie jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie weźmie udziału w spisie poprzez samospis przez internet lub telefon?

Od 16 września do 30 listopada br. Powszechny Spis Rolny 2020 prowadzić będą rachmistrze telefoniczni, którzy dzwonić będą do użytkowników gospodarstw rolnych w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Sposób realizacji badania będzie podobny jak w przypadku samospisu przez telefon, z wykorzystaniem infolinii, jednak w tym przypadku kontakt z gospodarstwem rolnym inicjować będzie rachmistrz. Jeśli rolnik nie zrealizował badania przez internet do chwili telefonu od rachmistrza, nie rozpoczął wypełniania formularza spisowego, lub jeśli od rozpoczęcia pracy z formularzem upłynęło 14 dni – nie może odmówić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania spisowe. Udział w spisie jest obowiązkowy, rolnik ma prawo wyboru formy swojego udziału w badaniu, ale jedynie do czasu kontaktu z rachmistrzem telefonicznym lub terenowym. Ustawa o powszechnym spisie rolnym 2020 przewiduje także udział w badaniu rachmistrzów terenowych, zbierających dane poprzez wywiady bezpośrednie z użytkownikami gospodarstw rolnych. Powinni oni rozpocząć pracę 1 października br., jednak uruchomienie tego kanału zbierania danych będzie zależało od sytuacji epidemicznej kraju lub jego części. Rachmistrze terenowi podejmą swą pracę tylko jeśli będzie to całkowicie bezpieczne. W przeciwnym razie dołączą oni do grupy rachmistrzów telefonicznych i zrealizują badanie przez telefon.

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020 (1)

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzi następujące konkursy:

 • konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/ , przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.
 • konkurs Wyścig po piłki https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wyscig-po-pilki/, to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.

Dziś pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni

Dziś pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni. Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który jeszcze nie spisał się przy pomocy aplikacji spisowej na https://spisrolny.gov.pl/, może kontaktować się rachmistrz, aby przeprowadzić badanie przez telefon.

Uwaga! Tożsamość rachmistrza można zweryfikować pod numerem telefonu: 📞 22 279 99 99, wew. 1

Spiszmy się, jak na rolników przystało !

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy:


 • konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/ , przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.
 • konkurs Wyścig po piłki https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wyscig-po-pilki/, to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.