Nowy Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP.

W minioną niedzielę odbył się Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, w którym uczestniczyli przedstawiciele oraz delegaci wszystkich OSP z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Udział w zebraniu wzięli również burmistrz Maciej Bratborski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak. Oprócz przedstawicieli samorządu gminnego uroczystość uświetnili również: dh Grzegorz Marszałek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wlkp. oraz bryg. Tomasz Polak – Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie.

Sprawozdania podsumowujące kończącą się kadencję złożyli: dh Jacek Wybierała – prezes ustępującego Zarządu, dh Zenobiusz Bałoniak – Komendant M-Gm ZOSP oraz dh Kazimierz Banaszak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału M-Gm ZOSP RP, po czym Zjazd udzielił Zarządowi absolutorium.

Nowy skład Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Koźminie Wlkp. ukonstytuował się następująco:

 • Prezes – Jacek Wybierała (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Wicerezes – Marian Burczyk (OSP Gościejew),
 • Wicerezes – Piotr Marszałek (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Wicerezes – Wojciech Naglak (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Skarbnik – Marek Zawodny (OSP Wałków),
 • Sekretarz – Adam Niedziela,
 • Komendant ZOSP RP – Zenobiusz Bałoniak (OSP Kaniew),
 • Członek Prezydium – Stanisław Kaletka (OSP Borzęciczki),
 • Członek Prezydium – Dariusz Szymczak (OSP Czarny Sad),
 • Członek Prezydium – Mariusz Błaszczyk (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Członek Prezydium – Roman Banaszak (OSP Wałków),
 • Członek – Michał Kubiak (OSP Borzęcice),
 • Członek – Wojciech Gola (OSP Borzęcice),
 • Członek – Tomasz Fabisiak (OSP Borzęciczki),
 • Członek – Tomasz Maśliński (OSP Czarny Sad),
 • Członek – Jacek Wiatrak (OSP Gałązki),
 • Członek – Robert Domagała (OSP Gałązki),
 • Członek – Krzysztof Ratajczak (OSP Kaniew),
 • Członek – Szymon Sikora (OSP Koźmin Wlkp.),
 • Członek – Stanisław Szczotka (OSP Lipowiec),
 • Członek – Mariusz Klarzyński (OSP Mokronos),
 • Członek – Aleksander Namyślak (OSP Orla),
 • Członek – Leszek Bochna (OSP Staniew),
 • Członek – Mirosław Goliński (OSP Staniew),
 • Członek – Kacper Kasałka (OSP Stara Obra),
 • Członek – Wojciech Kaczmarek (OSP Wrotków),
 • Członek – Marcin Krawiec (OSP Wrotków).
 • Członek – Wiesław Głuszek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 • Dariusz Burczyk (OSP Kaniew),
 • Ryszard Zawodny (OSP Borzęcice),
 • Tomasz Staniewski (OSP Gościejew).

Wybranym gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz lokalnego pożarnictwa i całej gminnej społeczności.

Tekst:UMiG

Foto: Sz Sikora

Ważniejsze wydarzenia z życia chóru 2019 r.

W minionym roku chór obchodził Jubileusz 130-lecia istnienia. Uroczystość była połączona z XXXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski i XXVII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi. Tak więc rok ten, był pracowity i udany. Członkowie chóru z chęcią uczestniczyli w próbach i występach. Zaangażowali się w zorganizowanie jubileuszu oraz innych spotkań takich jak: Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, Dzień Kobiet, podsumowanie działalności półrocznej czy spotkanie opłatkowe członków chóru. Prawie wszyscy chórzyści brali udział w zaplanowanych wyjazdach chóru. Występowaliśmy często w Koźminie Wielkopolskim. Delegacje reprezentowały chór w jubileuszach zaprzyjaźnionych chórów lub spotkaniach organizowanych przez samorząd i inne organizacje. Przyjęty plan pracy na 2019 r. został w pełni wykonany.

Zarząd chóru pięciokrotnie spotykał się z burmistrzami, natomiast Prezes i członkowie Zarządu Chóru, spotykali się częściej z dyrektorem i pracownikami Ośrodka Kultury w sprawach dotyczących działalności chóru. Odbyły się też dwa spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z władzami Związku, celem spotkania było omówienie organizacji jubileuszu chóru. Prezes Wojciech Gaweł trzykrotnie uczestniczył w posiedzeniach Południowo Wielkopolskiego Zarządu Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zapominają chórzyści o bardzo ciężko chorej, byłej dyrygent chóru , która pomaga Prezesowi przygotować wnioski chórzystów, do wyróżnień, przez PZCH i O w Ostrowie Wielkopolskim.

12 marca zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Chóru wraz z Komisją Rewizyjną.

Stan członków chóru czynnych w roku 2019

Na początku roku 22 osoby – na końcu 22 osoby.

Ogółem chór wystąpił 13 razy:

Statystycznie to wygląda że stan się nie zmienił.

1.01. W pierwszy dzień Nowego Roku, chór prezentuje utwory kolędowe podczas Mszy Św. w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wałkowie. Mszę Św. odprawił proboszcz ks. kanonik Jacek Pochanke.

Styczeń – 100 Rocznica Wyzwolenia Koźmina Wlkp. przez Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji odbyła się Msza Św. o godz. 10.00 w Koźmińskiej Farze za zmarłych bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Po Mszy Św. władze miasta i organizacje społeczne złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy ul. Klasztornej. Delegacja naszego chóru też złożyła kwiaty.

Styczeń– Wspólne kolędowanie mężczyzn naszego chóru na sali w Starej Obrze. Spotkanie było poświęcone zbiórce charytatywnej chorego dziecka. Poświęcili swój czas i datki Druhowie Mariusz Błaszczyk, Piotr Marszałek , Andrzej Frąckowiak, Wojciech Gaweł i Wojciech Naglak.

8.01. Pierwsza próba chóru w 2019r. Podczas próby chórzyści składają życzenia imieninowe dyrygentowi chóru Kasprowi Ekertowi.

20.01.Koncert kolęd w kościele klasztornym, wspólnie z Koźmińską Orkiestrą Dętą. Koncert poprowadził dyrygent chóru Kasper Ekert. Orkiestrą kierował kapelmistrz Robert Kaczorowski.

8.02.Na stronie internetowej Koźmina Wielkopolskiego ukazuje się ogłoszenie zachęcające społeczeństwo naszego miasta i gminy do udziału w próbach chóru. Zawieszono także afisze w mieście i wioskach. Prezes Wojciech Gaweł uczestniczy w zebraniach sprawozdawczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy zachęcając do wstąpienia w szeregi chórzystów, poprzez pisemne zaproszenie i afisze, które wręczał Prezesom i Sołtysom tych miejscowości.

Luty – Chórzyści uczestniczą w promocji książki Dr Michała Pietrowskiego “Koźmińskie Drogi Ku Niepodległości”. Prezentacja odbyła się w sali widowiskowo- kinowej ,, MIESZKO” w Koźminie Wielkopolskim. Koncert utworów Ignacego Paderewskiego i Fryderyka Chopina wykonała Japońska Pianistka MIYAKO ARISHIMA .

16.02. Odbył się Wieczorek Walentynkowy w Ośrodku Kultury, opiekunką spotkania była Alfreda Damazyniak.

12.03. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków czynnych i wspierających. Prezes Wojciech Gaweł przywitał przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie WLKp Pana Justyna Zaradniaka, Druhny Krystynę Węglińską i Bogumiłę Bielawną. W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano D-ha Janusza Malińskiego. Przewodniczący w imieniu wszystkich mężczyzn złożył życzenia wszystkim paniom z okazji ,, Dnia Kobiet” a Prezes wręczył paniom kwiaty. Po życzeniach przystąpiono do przyjętego porządku obrad. Odczytano sprawozdania i przeprowadzono dyskusję. Następnie wybrano Zarząd Chóru na podstawie aklamacji, ponieważ wszyscy członkowie zarządu wyrazili zgodę na dalszą pracę w nim.

Zarząd chóru ukonstytuował się w składzie:

Prezes chóru – Wojciech Gaweł

Z-ca Prezesa – Jerzy Dykcik

Prezes Honorowy – Stefan Kaźmierczak

Sekretarz – Alicja Otworowska

Skarbnik – Janina Kapuścińska

Gospodarz – Maria Maćkowiak

Bibliotekarz – Aleksandra Bączkiewicz

Z-ca Bibliotekarza – Chorąży – Oktawian Liebig

Kronikarz – Lidia Małecka Następnie uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Piotra Marszałka. Pozostałe osoby wyraziły dalszą chęć pracy w komisji i zostały wybrane na podstawie aklamacji.

Komsja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Przewodniczący – Piotr Marszałek

Sekretarz – Zofia Jacek

Członek – Ewa Murawska.

Po wyborach władz Prezes Wojciech Gaweł wręczył D-he Krystynie Węglińskiej i D-he Bogumile Bielawnej pamiątkowe dyplomy oraz róże.

W końcowej części zebrania Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak w swoim imieniu i w imieniu Burmistrza Pana Macieja Bratborskiego podziękował chórzystom za zaangażowanie i uczestniczenie w najważniejszych wydarzeniach naszego miasta, jak również reprezentowanie Koźmina Wielkopolskiego. Zabrał także głos Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak i zrobił wszystkim niespodziankę. W imieniu ,,Echa Koźmina” przekazał wszystkim obecnym, kalendarzyki z obeliskiem, znajdującym się w parku przy ul. Boreckiej. Zrobił również niespodziankę Paniom wręczając ,,Gońca Koźmińskiego” z życzeniami Burmistrza Pana Macieja Bratborskiego z okazji ,,Dnia Kobiet”. Zebranie zakończono odśpiewaniem Hasła Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego ,, Leć o Pieśni”.

Marzec – W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski odbył się Wieczór Moniuszkowski p.t. ,, Znaszli ten kraj”. Uczestniczy w nim kilku chórzystów ze względu na niewielkie pomieszczenie dla słuchaczy.

Kwiecień – Pielgrzymka Chórów Południowej Wielkopolski do Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej w Lutyni. Proboszczem i Kustoszem jest Ks. Mariusz Dąbrowski. Wystąpiło ze swym repertuarem 14 chórów włącznie z naszym i jedna orkiestra. To religijne spotkanie było już piątą edycją tej niezwykłej pielgrzymki.

Maj – Od wielu lat uczestniczymy we Mszy Św. Odpustowej w kościele Św. Stanisława B. M. w Koźminie Wielkopolskim. Swym śpiewem chór ubogacił liturgię Mszy Św.

Maj – W kościółku Św. Trójcy odbyła się Msza Św. i pogrzeb byłej Chórzystki . Cześć Jej Pamięci!

Maj – nasz chórzysta dh Mariusz Błaszczyk który też jest Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim uczestniczył w głosowaniu na Strażaka Roku. Na szczeblu wojewódzkim zajął pierwsze miejsce a w rankingu ogólnopolskim drugie miejsce. Dyplom i podziękowanie odebrał w Warszawie z rąk Prezesa Zarządu Głównego DH Waldemara Pawlaka.

Czerwiec – Po kilku letniej przerwie, chór włącza się i występuje w bloku zespołów Ośrodka Kultury podczas ,,Dni Koźmina”. Koncert odbył się przy ul. Strzeleckiej. Chór zaprezentował utwory poświęcone 200-setnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Czerwiec – Członkowie chóru uczestniczą w procesji z kościoła Św. Wawrzyńca na Nowy Rynek, gdzie została odprawiona Msza Św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chór uczestniczy we Mszy Św. i uświetnia swym śpiewem Liturgię. Po Mszy Św. zebrani wierni w procesji powracają do kościoła Farnego.

Lipiec – Podsumowanie działalności minionego półrocza, przy ciastku i Kawie. Prezes przypomniał półroczne wydarzenia związane z chórem.

Sierpień – Przerwa wakacyjna nie trwała długo, kolejna próba, bo wiem czekają Nas następne występy.

Sierpień – Msza Św. na Starym Rynku w Koźminie Wielkopolskim poświęcona Patronowi Ziemi Koźmińskiej Św. Wawrzyńcowi. Chór uczestniczy czynnie we Mszy Św. i wykonuje utwory poświęcone Św. Wawrzyńcowi oraz liturgiczne.

Sierpień – IV Edycja Koncertu na 966 głosów. Koncert odbył się na placu zamkowym. Przybyłe licznie chóry z całej Wielkopolski prezentowały wspólnie utwory Stanisława Moniuszki z racji 200-setnej rocznicy urodzin kompozytora. Koncert w całości poprowadził dyrygent naszego chóru Kasper Ekert. Po prezentacji 12 utworów Burmistrz Pan Maciej Bratborski wraz z Dyrektorem Ośrodka Kultury Panem Leszkiem Ziętkiewiczem i dyrygentem Panem Kasprem Ekertem wręczyli 17 chórom pamiątki związane z koncertem. W końcowej części odbyła się Biesiada Polska , każdy chór z pomocą telebimu zaśpiewał, utwory łatwe, lekkie i przyjemne.

Sierpień – odchodzi schorowany na emeryturę Proboszcz parafii Św. Stanisława B.M. a także pełniący funkcję Dziekana Dekanatu Koźmińskiego Ks. Prałat Marek Spychała. Proboszczem w parafii był 22 lata. Przychylny i sympatyk chóru, bywał na spotkaniach opłatkowych chóru, koncertach, jubileuszach, występach. Często namawiał parafian by wstąpili i zasilili swą osobą członków chóru. W tym dniu odprawił po raz ostatni Mszę Św. w swojej parafii. Po Mszy Św. ustawiła się duża kolejka organizacji koźmińskich z życzeniami i podziękowaniami, między innymi delegacja Naszego Chóru.

Wrzesień – Odeszła do Pana po długiej chorobie nasza długoletnia dyrygent Dh Gabriela Dopierała. Straciliśmy wielkiego człowieka kultury. Chórem Naszym kierowała 21 lat, natomiast Chórem Kościelnym działającym przy parafii Św. Stanisława 36 lat. Większość swojego życia poświęciła muzyce, zawsze pracowita, sumienna, Angażowała się i pomagała w pracach Zarządu Chóru. Za swą aktywną działalność była wielokrotnie odznaczana przez P.Z.CH i O. w Ostrowie WLKp a także władze Koźmina Wielkopolskiego.

Wrzesień – W kościółku Świętej Trójcy przy ul. Poznańskiej odbyła się Msza Św. i Pogrzeb Dh Gabrieli Dopierała. Cały Chór brał udział we Mszy Św. i wykonał niektóre utwory które Dh Gabriela ćwiczyła z nami. Chórzyści również uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze do grobu z kwiatami i Sztandarem. Została także zamówiona Msza Św. w intencji zmarłej. Żegnaliśmy Ciebie Gabrielo, ale w pamięci pozostanie spędzony z Tobą czas, wspólne Koncerty, spotkania i wyćwiczone utwory. Cześć Jej Pamięci!

Wrzesień– Jubileusz 130-lecia naszego chóru rozpoczął się w sobotę w godzinach południowych . Przedstawiciele Władz Chóru złożyli kwiaty pod tablicą Cz. Czypickiego przy ul. Boreckiej, oraz zapalili znicze z laurką pamiątkową na grobie Wojciecha Czypickiego a także byłych Prezesów i Dyrygentów spoczywających na Koźmińskich Cmentarzach. O godzinie 18.00 w kościele klasztornym odbyła się Msza Św. w intencji zmarłych i żywych Członków Chóru, którą sprawował i homilię wygłosił Nasz dawniejszy Chórzysta Ireneusz Liebig, obecnie zakonnik.

Wrzesień – Niedziela, w auli Zamku odbyły się główne uroczystości : Jubileusz 130-lecia działalności Chóru im. Czesława Czypickiego połączony z XXXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie WLKp i XXVII Koźmińskie Spotkania Chóralne. Wystąpiło razem wszystkich 11 chórów. Uroczystości podzielone były na trzy etapy. O godzinie 14.00 Prezes Chóru Wojciech Gaweł przywitał zaproszonych gości, przybyłe chóry oraz sympatyków śpiewu chóralnego. Otwarcia Jubileuszu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Pan Maciej Bratborski. Następnie Prezes Chóru udzielił głosu Prezesowi Honorowemu Dh Stefanowi Kaźmierczakowi, który poinformował zebranych o rozpoczęciu obchodów Jubileuszu w dniu wczorajszym i przedstawił wydarzenia. Całą uroczystość Jubileuszową wraz z prezentacją chórów poprowadziła Dh Ewa Murawska. Chóry miały zalecenie, aby przygotowały chociaż jeden utwór Stanisława Moniuszki. Obowiązkowym utworem do wspólnego wykonania była ,, Prząśniczka”. W pierwszej części zaprezentowało się 5 chórów. Po prezentacji 5 chóru prowadząca Dh Ewa Murawska poprosiła na scenę chóry które już wystąpiły, i Chór Jubilat do wspólnego wykonania “Prząśniczki” Stanisława Moniuszki. Chórami tymi dyrygował Dh Janusz Lipiński który prowadzi Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza w Ostrowie WLKp. Po wykonaniu ,,Prząśniczki” Dh Ewa Murawska poprosiła o pozostanie na scenie Dyrygentów i Prezesów pięciu chórów które się już zaprezentowały w celu wręczenia pamiątek. W imieniu Południowo – Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczali Prezes Dh Karol Marszał i wiceprezes Jerzy Wojtaszek a w imieniu Miasta i Gminy Koźmin WLKP Burmistrz Pan Maciej Bratborski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak i Prezes chóru Dh Wojciech Gaweł. Druga część rozpoczęła się uroczystą akademią. Prezes Naszego Chór Dh Wojciech Gaweł przedstawił krótką historię chóru, włączając ciekawe losy pierwszego Sztandaru Chóru i zaprezentował obecny. Zebrani goście i chórzyści z dużym zainteresowaniem wysłuchali Prezesa. W dalszej części Chór Jubilat zaprezentował się i wykonał 8 utworów, wszystkie Stanisława Moniuszki. Po występie Chóru zabrał głos Prezes Południowo- Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie WLKp Dh Karol Marszał i wspólnie z zastępcą Prezesa D-hem Jerzym Wojtaszkiem uhonorowali wszystkich Chórzystów Jubilata odznaczeniami PWZCH i O oraz dyplomami. Po odznaczeniach Burmistrz Miasta i Gminy w Koźminie WLKp Pan Maciej Bratborski z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Koźminie WLKp złożyli życzenia Jubilatom i wręczyli wszystkim chórzystom piękny obraz z wizerunkiem Zamku Koźmińskiego. Osobom wspierającym Nasz Chór, takie same obrazy wręczył Prezes Dh Wojciech Gaweł wspólnie a Prezesem Gospodarczym D-hną Marią Maćkowiak. Do składania życzeń Jubilatom uformowała się długa kolejka. Życzenia w obecności stojącego na scenie chóru odbierali Dyrygent Pan Kasper Ekert i Prezes Dh Wojciech Gaweł. Kwiaty, dyplomy i prezenty przekazywali stojącym Chórzystom. Składanie życzeń poszło sprawnie, bowiem w imieniu wszystkich chóralnych delegacji uczynił to Prezes Związku Dh Karol Marszał. W imieniu delegacji ze szkół złożył życzenia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borzęcicach Pan Bartłomiej Rogala. Inne organizacje złożyły życzenia osobiście. Po części Jubileuszowej zabrał głos V-ce Prezes do spraw wyszkolenia Dh Jerzy Wojtaszek, ogłosił 15 przerwę a chóry pierwszej części mogą iść na posiłek do hali sportowej lub obejrzeć wystawę pamiątkowych obrazów i kronik Naszego Chóru. Zainteresowanym historią chóru, udzielał informacji Prezes Honorowy – Kronikarz Dh Stefan Kaźmierczak a nad wystawionymi kronikami zajmowały się Kronikarz D-hna Lidia Małecka i D-hna Alicja Buszyk. Po przerwie w trzeciej części spotkania wystąpiło też 5 chórów, kończąc wspólnym wykonaniem ,,Prząśniczki”, dyrygował Dh Jerzy Wojtaszek. Pamiątki dla 5 ostatnich chórów wręczały te same władze co w pierwszej części. Po występie Dh Jerzy Wojtaszek podziękował władzom naszego miasta a w szczególności Burmistrzowi Panu Maciejowi Bratborskiemu za wyrażenie zgody na Przegląd Chórów, pomoc organizacyjną i finansową. Podziękował Naszym Chórzystom za pomoc organizacyjną tak dużego przedsięwzięcia. Na Koniec Prezes Wojciech Gaweł podziękował Władzom Miasta i Gminy Koźmin WLKP, Władzom P.W.Z.Ch. i O. w Ostrowie WLKp, Ośrodkowi Kultury w Koźminie WKLp, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Pani Ilonie Bałoniak i Kierownikowi Administracyjnemu Panu Maciejowi Koteckiemu za pomoc organizacyjną oraz udostępnienie pomieszczeń szkoły. Ochotniczej straży Pożarnej w Koźminie WLKp za pomoc medyczną, obsługę parkingów i czuwaniem nad bezpieczeństwem całego obiektu szkoły w którym odbywały się Uroczystości Jubileuszowe Chóru. Panu Grzegorzowi Pierzchale, który fotografował i nagrywał uroczystości. Także podziękował wszystkim za uczestnictwo, za złożone życzenia, upominki kwiaty i zaprosił gości oraz chórzystów 3 części na wspólny posiłek do sali sportowej przy ul. Strzeleckiej.

Październik – W kościółku Św. Trójcy na cmentarzu, odbyła się uroczystość patriotyczna. Władze samorządowe zaprosiły rodziny których bliscy brali udział lub organizowali Powstanie Wielkopolskie. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru przez Koźmińskich Harcerzy. Odśpiewano Hymn Polski i na apelu były wymienione osoby, które otrzymały tabliczki nagrobne Z nazwiskiem, Krzyżem Powstańczym i napisem Powstaniec Wielkopolski. Tabliczki zostały poświęcone przez Ks. Pawła Nowackiego z Parafii Św. Stanisława B. i M. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Burmistrz Maciej Bratborski. Odśpiewano ,,Marsyliankę Wielkopolską”, Harcerze wręczyli rodzinom lub przedstawicielom 29 tabliczek które złożyły wniosek. Tabliczkę z nazwiskiem Naszego Patrona Czesława Czypickiego odebrał Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak opiekun grobu. Uroczystość zakończono odśpiewaniem ,,ROTY”.

Październik – Delegacja naszego chóru korzysta z zaproszenia Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie i uczestniczy w Jubileuszu 120-lecia tego chóru. Cała Akademia włącznie z występem Jubilata odbywała się w Raszkowskim Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po części oficjalnej obecni zostali zaproszeni do Ośrodka Kultury w Raszkowie na posiłek.

Październik – Podczas Sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Prezes Wojciech Gaweł przekazał podziękowanie na ręce Przewodniczącego Justyna Zaradniaka za udział w uroczystościach jubileuszowych 130-lecia Chóru im. Czesława Czypickiego połączonego z XXXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski i XXVII Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Przekazał wszystkim radnym, gońca jubileuszowego z historią chóru. Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak złożył wniosek do protokołu , aby w mieście śpiewu i muzyki znalazły się ulice Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina i Feliksa Nowowiejskiego z lokalizacją na nowo powstających osiedlach.

Listopad– 101. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Msza św. odbyła się w godzinach popołudniowych w koźmińskiej Farze. Uczestniczyły władze miasta i gminy z Burmistrzem Panem Maciejem Bratborskim i pracownikami Urzędu. Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Justynem Zaradniakiem i Radnymi. Licznie zgromadzone sztandary szkół oraz organizacji społecznych. Koźmińska Orkiestra Dęta, społeczeństwo miasta i gminy oraz nasz chór, który uświetnił swym śpiewem Liturgię Mszy Św. Głównym celebransem był Proboszcz Ks. Kanonik Zygmunt Lewandowski w asyście wikariuszy i Ks. Kanonika Andrzeja Pateckiego, który wygłosił Homilię. Po Mszy Św. zebrani przeszli pod Pomnik Wolności. Pod Pomnikiem zebrani odśpiewali Hymn Polski, władze i organizacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem przy wtórze werbli a na zakończenie zebrani odśpiewali Rotę.

Listopad– Uczestniczymy w Jubileuszu 115-lecia Chóru Mieszanego ARION w Kotlinie. Tradycyjnie w Kotlińskim Domu Kultury, jak w ubiegłych latach chóry spotykające się na Cecyliadzie, wzięły udział w obchodach jubileuszowych. W części początkowej Chór Jubilat wykonał 10 utworów. Po występie Chóru ,,ARION”rozpoczęła się uroczysta akademia jubileuszowa, podczas której wręczono odznaczenia P.W.Z.Ch. i O. w Ostrowie WLKp. Po odznaczeniach rozpoczęły się życzenia składane Jubilatom przez Władze Związku Chórów, Powiatu Jarocińskiego, Gminy Kotlin, Ośrodka Kultury, Zespoły Działające przy Ośrodku Kultury, Członkowie wspierający oraz byli Chórzyści. W dalszej części wystąpiły przybyłe chóry z Jarocina, Pleszewa i Koźmina. Na koniec wszyscy zebrani wykonali pieśń poświęconą Św. Cecylii ,, Niby Echo” a Prezes Chóru Arion D-hna Zofia Antczak zaprosiła obecnych do ,,Grill Baru” w Kotlinie na posiłek, wspólne tańce i śpiewy.

Listopad – Święto Patronki Śpiewu i muzyki sakralnej Św. Cecylii. Msza Św. jak co roku w intencji zmarłych i żywych z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbę o zdrowie, odbyła się w Kościele Św. Stanisława BiM Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił wikariusz Ks. Paweł Nowacki. W homilii W ciepłych słowach podziękował chórowi za pamięć o Św. Cecylii i czynny udział we Mszy Św. Życzył by Pan Bug na błogosławił i dalej z Jego pomocą osiągali sukcesy oraz sławili piękno chóralnej pieśni. Chór Nasz uczestniczył we Mszy Św. śpiewając na odnowionym chórze a dyrygent Kasper Ekert przygrywał na nowo wyremontowanych organach. Przed rozpoczęciem Mszy Św. wykonaliśmy Hymn Św. Cecylii ,,Niby Echo” w dalszej części Mszy Św. Z Dawna Polski Tyś Królową, Najświętsze Serce Jezusa Mego i Dobra Noc. Po Mszy Św. na zaproszenie władz miasta, chór obchodził święto w Ośrodku Kultury przy ul. Floriańskiej. Zabrali głos Burmistrz Pan Maciej Bratborski i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak. Panowie dziękowali za dotychczasowe dokonania i całokształt pracy w dziedzinie popularyzacji pieśni chóralnych, za udział w uroczystościach patriotycznych, sakralnych, świeckich i dotychczasową współpracę. Prezes Chóru Wojciech Gaweł podziękował Władzom Miasta za popieranie Naszej działalności, pomoc finansową i organizacyjną. Następnie odbywały się rozmowy oraz dyskusje przy kawie i tradycyjnym pączku.

Grudzień– Odbyło się spotkanie opłatkowe członków Chóru. D-hna Ewa Murawska odczytała przysłane życzenia Świąteczne i Noworoczne od władz miasta, zaprzyjaźnionych chórów, szkół, organizacji społecznych oraz osób prywatnych. Prezes Dh Wojciech Gaweł złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne w imieniu Zarządu Chóru i swoim. Po życzeniach Dyrygenta Chóru Kaspra Ekerta prezes rozdał wszystkim opłatki, do wspólnego składania sobie życzeń. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy a dyrygent przygrywał na pianinie.

Sprawozdanie opracował: Wojciech Gaweł

Biesiada seniora po koźmińsku

3 lipca na dziedzińcu przy Klubie Seniora odbyła się coroczna biesiada seniorów. W muzycznym spotkaniu przy biesiadnym stole wzięło udział ponad stu seniorów i zaproszeni goście. Tegoroczna biesiada z repertuarem piosenek wesołych i swawolnych, była 25. edycją “Biesiady Seniora po Koźmińsku”.

Zebranych seniorów i gości powitała Renata Łąkowska, szefowa Klubu Seniora i wiceprezes Stowarzyszenia Aktywny Koźmin Wielkopolski.

Wśród gości znaleźli się: Justyn Zaradniak – Przewodniczący Rady Miejskiej, Weronika Kazubek – kierownik MGOPS, Elżbieta Rychlik – kierownik Biblioteki Publicznej MiG, Andrzej Joachimiak – prezes TMKW, Cyryl Banaszak – przewodniczący koła emerytów i rencistów, Robert Idkowiak – Teatr 10.50, przedstawiciele Zarządu M-G oddziału OSP – Piotr Marszałek i Mariusz Błaszczyk.

Tradycyjnie, uczestnicy biesiady, jako pierwszą zaśpiewali piosenkę o Koźminie Wielkopolskim. Autorką słów jest Kazimiera Michalska , a muzykę skomponował Zbigniew Cyunczyk.

Repertuar spotkania obejmował ponad 20 piosenek, a z każdym kolejnym utworem atmosfera robiła się bardziej swobodna i radosna. Nad poprawnym wykonaniem utworów czuwali muzycy: Zbigniew Cyunczyk i Adam Parzysz, którzy przygotowali aranżacje muzyczne i akompaniament.

Uczestnikom biesiady serwowano : kiełbaski, kawę i placek drożdżowy. Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Organizatorami byli: Klub Seniora i Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG

XXIV Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej

5 czerwca w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy odbył się XXIV Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej. 33 uczestników konkursu zmierzyło się z pytaniami dotyczącymi historii naszego gimnazjum.

Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego, samorząd koźmiński, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy.

Konkurs był podzielony na część pisemną i ustną. Przystąpili do niego uczniowie ze szkół podstawowych : SP NR 3, SP Borzęcice, ZSP Borzęciczki, SP Mokronos, SP Stara Obra.

Nagrody laureatom ufundował i wręczył burmistrz Maciej Bratborski.

Foto: Michał Garsztka, Agnieszka Flejsierowicz

90 lat OSP Borzęcice


W niedzielne popołudnie odbył się jubileusz 90-lecia OSP Borzęcice połączony z Miejsko- Gminnym Dniem Strażaka.
Jak co roku uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św., którą w intencji druhów OSP Borzęcice i innych OSP z terenu gminy Koźmin Wlkp. odprawił ksiądz kanonik Jacek Pochanke.


Po nabożeństwie strażacy i ich goście przemaszerowali na plac przy świetlicy wiejskiej w Borzęcicach.


Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jacek Wybierała powitał przybyłych gości. Następnie prezes OSP Borzęcice dh Józef Terakowski odczytał krótką historię OSP i poprosił o pożegnanie starego sztandaru. Po pożegnaniu, dh Janusz Karczmarek przeczytał Akt Fundacji nowego sztandaru i poprosił gości do wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru, po czym ksiądz proboszcz Jacek Pochanke dokonał poświęcenia nowego sztandaru.

Następnie dh Jacek Wybierała odczytał aktu nadania sztandaru i wręczył nowy sztandar prezesowi OSP Borzęcice.

Ponadto trzech strażaków z OSP Borzęcice: dh Marek Domagała, dh Miłosz Maciejewski, dh Adrian Balcer zostało wyróżnionych odznaką „Wzorowy Strażak”.

Z kolei wyróżnienia Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koźminie Wielkopolski otrzymali członkowie Kompanii Reprezentacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski: dh Zenobiusz Bałoniak, dh Błażej Świętek, dh Paweł Łąkowski, dh Tomasz Walczak – Pluta, dh Wojciech Gola, dh Ryszard Zawodny, dh Marek Domagała, dh Adrian Balcer, dh Marcin Leśniak, dh Błażej Stachowiak, dh Andrzej Wasielak, dh Wojciech Szymczak, dh Jarosław Podziemek, dh Stanisław Stasik, dh Józef Bałoniak, dh Mariusz Błaszczyk, dh Bartłomiej Marzęcki, dh Łukasz Frackowiak, dh Daniel Zajączkowski, dh Dominik Kowalewski, dh Dariusz Kołaczkowski, dh Mirosław Paterek, dh Michał Stencel, dh Marek Zawodny, dh Marcin Zmyślony, dh Patryk Gola, dh Eugeniusz Mikołajczyk, dh Roman Kuś, dh Emil Wawrzyniak, dh Kacper Bruder, dh Marcin Krawiec.

Strażacy z OSP Borzęcice wręczyli okolicznościowe podziękowania osobom zasłużonym dla ich OSP i podziękowania otrzymali: Janusz Kaczmarek, Felicja Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Antoni Zaworski, Czesław Udzik, Marek Pestka, Władysław Teodorczyk, Krystyna Grzemska, Jan Adamiak, Jan Kaczmarek i Stanisław Grzesiek.

Życzenia oraz podziękowania strażakom złożyli m.in. :
Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
Jan Dziedziczak – poseł na Sejm VIII kadencji,
asp. szt. Sławomir Poduch reprezentujący st. bryg. Jacka Strużyńskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie,
Andrzej Wichłacz – reprezentujący Stanisława Szczotkę – Starostę Krotoszyńskiego,
Sławomir Gruchała – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp.
Roman Marszałek – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PRZYSZŁOŚC w Starej Obrze.

Na sam koniec dh Jacek Wybierała odczytał życzenia przesłane przez Andrzej Dudę – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dh Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP i dh Grzegorza Marszałka – v-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Tekst: Adam Niedziela,

Foto: Szymon Sikora

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2019

Strzelanie Andrzejkowe 2019

Strzelanie Andrzejkowe, które odbyło się 23 listopada 2019 r. tradycyjnie kończy sezon strzelecki Bractwa Kurkowego.
Tarczę Andrzejkową zdobył panujący Król Kurkowy AD 2019 – Jacek Gawroński. Drugie miejsce zajął Jacek Podgórski, a trzecie – Leszek Lewandowicz.


Strzelaniu Andrzejkowemu towarzyszy strzelanie do Tarczy Powstańczej upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. W tym roku Tarczę zdobył Jacek Podgórski, drugie miejsce zajął Daniel Szczepaniak, a trzecie – Sławomir Minta.


Tarczę Bracką zdobył Starszy Bractwa – Michał Wawrzyniak, drugie miejsce zajął Ryszard Kostka, a trzecie – Leszek Lewandowicz.


W strzelaniu do Tarczy Punktowej z pozycji leżącej zwyciężył Sławomir Minta, przed Michałem Wawrzyniakiem i Ryszardem Kostką.
Zawody zakończono strzelaniem do Kura. Zwyciężył Jacek Gawroński, który miał szczególne powody do radości, gdyż jak przyznał, po raz pierwszy zdobył to trofeum.

Nowy Król Żniwny 2019

14 września 2019 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego odbyło się coroczne strzelanie o godność Króla Żniwnego. Król Żniwny jest drugim, pod względem rangi tytułem, po Królu wyłanianym w trakcie corocznego strzelania Zielonoświątkowego. Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje tytuł Marszałka Żniwnego, a zdobywca trzeciego – Rycerza Żniwnego. Strzelanie nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w okresie międzywojennym.

Królem Żniwnym AD 2019 został Jacek Podgórski. Godność Marszałka Żniwnego zdobył Józef Młotowski, a Rycerza – Paweł Flejsierowicz.

Tarczę Bracką zdobył Sławomir Minta, drugie miejsce zajął Leszek Lewandowicz, a trzecie – Paweł Flejsierowicz.

W konkurencji „karabin dowolny 50m” strzelano z pozycji leżącej. Zwyciężył Jacek Podgórski, przed Ryszardem Kostką i Łukaszem Małeckim.

W strzelaniu z pistoletu na odległość 25m, zwyciężył Leszek Lewandowicz, drugie miejsce zajął Jacek Podgórski, a trzecie – Zofia Lewandowicz.

Na podstawie wyników w strzelaniu o Tarczę Bracką, z karabinu dowolnego oraz z pistoletu dokonano klasyfikacji w ramach Trójboju Strzeleckiego. Zwyciężył Jacek Podgórski o jeden punkt przed Leszkiem Lewandowiczem. Trzecie miejsce zajął Bartosz Herka.

W strzelaniu do Kura zwyciężył Paweł Flejsierowicz, drugie miejsce zajął Artur Bobusia, a trzecie – Grzegorz Bolt.

Strzelanie Żniwne jest także okazja do spotkania w gronie rodzinnym i z tej okazji odbywa się strzelanie do Tarczy Rodzinnej, przewidziane dla rodzin Braci Kurkowych. Pierwsze miejsce wraz z pamiątkowa tarcza i statuetką zdobyła Izabela Małecka, drugie miejsce zajęła Jolanta Piłkowska, a trzecie – Krzysztof Podgórski.

Ku czci św.Wawrzyńca

W sobotę 10 sierpnia 2019 r. odbyły się uroczystość ku czci Patrona Koźmina Wlkp. i Ziemi Koźmińskiej – Św. Wawrzyńca. Tradycyjnie z Kościoła pw. Św. Stanisława wyruszyła procesja ulicami miasta, która przeszła na Stary Rynek. Następnie na Starym Rynku została odprawiona Msza Święta, podczas której homilię wygłosił pochodzący z Koźmina ks. Rafał Pierzchała.

Bracia kurkowi, jak co roku uczestniczyli w uroczystościach. Ponadto w trakcie Mszy Św. została poświęcona, ufundowana przez Burmistrza Macieja Bratborskiego, statuetka Św. Wawrzyńca, stanowiąca główną nagrodę w strzelaniu odbywającym się następnego dnia.

W niedzielnym strzelaniu uczestniczyło wielu gości z innych bractw kurkowych.

W najważniejszym strzelaniu o Laur Św. Wawrzyńca zwyciężył Ryszard Bura w Włoszakowic. Drugie miejsce zajął Zdzisław Kaczmarek (KBS Swarzędz), a trzecie – ubiegłoroczny zwycięzca, Janusz Nowak z Rozdrażewa.

Dla uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. na tych samych zawodach obywa się także strzelanie o Tarczę Bitwy Warszawskiej. W tej konkurencji zwyciężyła Małgorzata Szefer z Jutrosina, przed Markiem Balcerkiem z Jutrosina i Grzegorzem Boltem z Koźmina.

W strzelaniu do Tarczy Brackiej zwyciężył Leszek Lewandowicz z Koźmina. Drugie miejsce zajął Andrzej Czajka z Rozdrażewa, a trzecie – Janusz Nowak, również z Rozdrażewa.

W strzelaniu do Tarczy Punktowej pierwsze miejsce zajął Cezary Piłkowski z Koźmina, przed Zdzisławem Kaczmarkiem ze Swarzędza i Jackiem Gawrońskim z Koźmina.

Kur pozostał w Koźminie i przypadł Ryszardowi Kostce. Drugie miejsce zajął Jan Krzywonos z Koźmina, a trzecie – Marek Balcerek z Jutrosina.

Następne strzelanie, o tytuł Króla Żniwnego, odbędzie się we wrześniu br.

Jacek Gawroński Królem Kurkowym AD 2019

9 czerwca 2019 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie obchodziło swoje doroczne święto zakończone strzelaniem o tytuł Króla Zielonoświątkowego.

Wczesnym rankiem zostały złożone wiązanki kwiatów na grobach zmarłych Braci Kurkowych.

O godzinie 10.00 z domu poprzedniego Króla – Cezarego Piłkowskiego, z udziałem przedstawicieli władz miejskich, w asyście Koźmińskiej Orkiestry Dętej, wyruszył przemarsz w kierunku Pomnika Wolności. Pod Pomnikiem złożono kwiaty i oddano salwę honorową. Następnie bracia kurkowi przeszli do kościoła farnego. Uroczystą mszę św. odprawili ks. Zygmunt Lewandowski oraz ks. Andrzej Patecki.

Zawody rozpoczęto strzelaniem do Tarczy Honorowej, w którym uczestniczył także ustępujący Król Cezary Piłkowski. Zwyciężył Leszek Lewandowicz przed Justynem Zaradniakiem i Maciejem Bratborskim.

Po mszy nastąpił przemarsz w kierunku strzelnicy, na której odbyły się dalsze uroczystości.

W strzelaniu o tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2019 zwyciężył Jacek Gawroński, który trafił niemal idealną „10”. Tytuł Marszałka, podobnie jak w roku 2018, zdobył Artur Bobusia, a Rycerza – Bartosz Herka.

Bezpośrednio po zakończeniu strzelania dokonano intronizacji Króla, którego udekorowano m.in. XVIII wiecznym klejnotem królewskim na co dzień eksponowanym w Muzeum Miasta Poznania w poznańskim Ratuszu.

W dniu strzelania o tytuł Króla odbyły się także inne strzelania.

Tarczę Bracką zdobył Jacek Gawroński, drugie miejsce przypadło Michałowi Wawrzyniakowi, a trzecie – Danielowi Szczepaniakowi.

Rywalizację w konkurencji karabin dowolny wygrał Ryszard Kostka, przed Jackiem Podgórskim i Cezarym Piłkowskim.


W strzelaniu do Kura zwyciężyła Lidia Podgórska, drugie miejsce zajął Maciej Gawroński, a trzecie – Michał Wawrzyniak.
kur królewskie

W ostatnim strzelaniu do Tarczy Rodzinnej uczestniczyli członkowie rodzin braci kurkowych. Zwyciężyła Danuta Piłkowska z wynikiem 27 pkt (10, 10, 7) przed Lidią Podgórska, która również uzyskała 27 pkt ale tylko jedną „10”. Trzecie miejsce zajęła Zofia Lewandowicz z wynikiem 26 pkt.

Bractwo Kurkowe rozpoczęło sezon strzelecki

27 kwietnia 2019 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego odbyły się zawody rozpoczynające tegoroczny sezon strzelecki.

W strzelaniu do Tarczy Wiosennej zwyciężył Jacek Gawroński przed Leszkiem Lewandowiczem i Ryszardem Kostką.

Tarcza Bracka przypadła Leszkowi Lewandowiczowi, drugie miejsce zajął Jacek Gawroński, a trzecie – Bartosz Herka.

W strzelaniu z pistoletu na odległość 25m zwyciężył Jacek Podgórski, drugie miejsce przypadło Bartoszowi Herce, a trzecie – Leszkowi Lewandowiczowi.

W konkurencji „karabin dowolny” (5 strzałów z odległości 50m) zwyciężył Leszek Lewandowicz, Jackiem Podgórskim i Jackiem Gawrońskim.

Dużo emocji towarzyszyło strzelaniu do Kura. Ostatecznie statuetkę zdobył Ryszard Koska, drugie miejsce zajął Jacek Gawroński, a trzecie – Zofia Lewandowicz.

Już po 42.Biegu Maćka

W sobotę, 6 października ulicami Koźmina Wielkopolskiego wystartował 42.Bieg Maćka. Blisko 800 młodych biegaczy stawiło się na starcie biegów dzieci i młodzieży. Niespełna 200 osób wystartowało w biegu głównym na dystansach 5 i 10 km. W tym roku, ze względu na remont ulicy Cieszyńskiego, organizator zmienił trasę biegu głównego i wiodła ona przez Klatkę do Orli. Zmianę trasy pozytywnie ocenili uczestnicy biegu.

(więcej…)

Po sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

28 września Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031.

(więcej…)

Wykaz nieruchomości lokalowych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 20.09.2018 r. do 11.10.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży – dwa lokale mieszkalne położone w Koźminie Wlkp. przy  ul. Krotoszyńskiej 16 na działce nr 1239/2.

Ostrzegamy o

Ostrzegamy o możliwych upałach, które mogą wystąpić od godz. 1200 dnia 07.08.2018r. do godz. 0600 dnia 10.08.2018 r. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30’C do 34’C. Temperatura minimalna w nocy od 18’C do 22’C. Prawdopodobieństwo: 90%. 2 stopień zagrożenia

(więcej…)