Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Koźmin Wielkopolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej kozminwlkp.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie na stronie kozminwlkp.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa kozminwlkp.pl spełnia wymagania w 100,00 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848)

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony kozminwlkp.pl 2005.05.20
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Agnieszka Flejsierowicz
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 62 7219347
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email:promocja@kozminwlkp.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. Na stronie głównej zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Urząd Gminy w Koźminie Wielkopolskim mieści się w trzech lokalizacjach: budynek przy ul. Stary Rynek 11, budynek przy ul. Przyjemskich 9, budynek przy ul.Boreckiej 23.

 • Budynek przy ul. Stary Rynek 11 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia urzędnika o podejście do klienta.
 • Wejście do budynku przy ul. Stary Rynek 11 nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych.Można jednak skorzystać z podjazdu od strony ul. Przyjemskich 9.
 • Budynek przy ul. Przyjemskich 9 ma podjazd do wózków inwalidzkich i jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynkach przy ul. Stary Rynek 11 i Przyjemskich 9 nie ma wind umożliwiających wjazd na wszystkie poziomy budynków.
 • W pobliżu budynku przy ul.Stary Rynek 11 są wydzielone dwa miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku przy ul.Przyjemskich 9 jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem do budynków przy ul.Stary Rynek 11 i Przyjemskich 9 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Pętla indukcyjna jest dostępna w punkcie informacyjnym budynku przy ul.Stary Rynek 11.
 • W punkcie informacyjnym można skorzystać z tłumacza języka migowego za pomocą wideotłumacza.
 • Do budynków przy ul.Stary Rynek 11 i Przyjemskich 9 można wejść z psem asystującym.Informuje o tym tabliczka informacyjna z napisem również w języku Braille’a.
 • Budynek przy ul.Boreckiej 23 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.W budynku jest winda, umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje.
 • W pobliżu budynku przy ul.Boreckiej 23 są wydzielone dwa miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku przy ul.Boreckiej 23 jest przenośna pętla indukcyjna.
 • W budynku przy ul.Boreckiej 23 można skorzystać z tłumacza języka migowego za pomocą wideotłumacza.
 • Nad wejściem do budynku przy ul.Boreckiej 23 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku przy ul.Boreckiej 23 można wejść z psem asystującym.Informuje o tym tabliczka informacyjna z napisem również w języku Braille’a.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon – +
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon 22 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Audytor: Irena Maroszek

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2023-03-31

Data aktualizacji strony 2022-03-22