logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, że z godnie z art. 24 ust. I rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich wszystkie wnioski o wsparcie, wnioski o płatność i inne deklaracje, które Beneficjent lub osoba trzecia muszą złożyć, poddaje się kontrolom administracyjnym, obejmującym wszystkie elementy, których kontrola za pomocą środków administracyjnych jest możliwa.


Dlatego też w ramach działań inwestycyjnych:
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
  • „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”,
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW na lata 2007-2013,
ARiMR zobowiązana jest do dokonywania m.in. oceny racjonalności kosztów nie tylko na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, ale także na etapie oceny wniosku o aneks, jak i wniosku o płatność.


Każda zmiana zakresu rzeczowo- finansowego wymaga aneksowania Umowy. W przypadku przedkładania do refundacji dowodów zakupu, z których będzie wynikać, iż Beneficjent zakupił sprzęt będący innym modelem niż ten, który pierwotnie zadeklarowano na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy w złożonej i wybranej ofercie łub/i od innego dostawcy (sprzedawcy), koniecznym będzie, w odniesieniu do modelu sprzętu faktycznie zakupionego, dostarczenie nowej oferty (postępowania ofertowego), zgodnej podmiotowo (dostawca) i przedmiotowo (model/marka/typ) z faktycznie zrealizowanym zakupem. Tym samym, na wezwanie ARiMR należy przedłożyć:
  • jedną ofertę (a w ramach działań 312 oraz 413_312 trzech zapytań ofertowych i odpowiadających im trzech ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty) – w odniesieniu do naborów przeprowadzonych przed 2013 rokiem,
  • dwóch (trzech w ramach działań 413_312, 312) zapytań ofertowych i odpowiadających im ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty – w odniesieniu do naborów przeprowadzonych od 2013 roku.


W przypadku, gdy zgłaszana przez Beneficjenta zmiana, dotyczy wyłącznie zmiany podmiotowej, tj. zmianie uległ jedynie dostawca/oferent, a model/marka/typ maszyny urządzenia pozostają bez zmian, wystarczającym jest przedłożenie przez Beneficjenta jednej oferty wraz z zapytaniem ofertowym bez konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania ofertowego. W takiej sytuacji dostarczenie jednej oferty będzie miało na celu zweryfikowanie racjonalności kosztów pod kątem podmiotowym oferenta.


Beneficjent powinien każdorazowo pisemnie powiadomić Agencję o planowanej zmianie, zarówno modelu, i jak dostawcy nabywanej maszyny/urządzenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność. W przypadku, gdy model/marka/typ łub/i dostawca maszyny wskazanej w zestawieniu rzeczowo-finansowym uległ zmianie w odniesieniu do wybranej oferty, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność należy jednocześnie złożyć podanie o aneks.


Ponadto, uprzejmie informuję, iż Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie w naborach przeprowadzonych od 2013 roku, składając wniosek o przyznanie pomocy oświadczają, że zakup przedmiotu operacji zostanie dokonany po przeprowadzeniu postępowania ofertowego. W związku z powyższym w przypadku zakupu od innych dostawców lub/i zakupu innych modeli maszyn/urządzeń niż te, które pierwotnie zadeklarowali, zobligowani będą do przedłożenia na etapie wniosku o płatność dokumentacji (zapytań ofertowych, uzyskanych ofert, uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty) dotyczącej postępowania ofertowego przeprowadzonego przed datami wystawienia faktur i dowodów zapłaty potwierdzających zakup tych maszyn i urządzeń.