logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

W okresie od 15 czerwca do 2 lipca nastąpi zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od wtorku do piątku PSZOK będzie czynny w godzinach 10.00 – 15.00, a w soboty w godzinach 7.00 – 15.00. W poniedziałki nieczynne.

Tekst: KUK sp. z o. o

Co to jest PSZOK?

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH to specjalnie wydzielone miejsce, w którym mieszkańcy z terenu gminy Koźmin Wielkopolski mogą BEZPŁATNIE ( w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ) zostawić wytworzone przez siebie odpady, selektywnie zebrane oraz odpady problemowe, czyli takie, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników, czy worków.

Lokalizacja PSZOK i godziny otwarcia

PSZOK znajduje się przy ul. Prostej w Koźminie Wielkopolskim. Punkt jest oznakowany, ogrodzony oraz monitorowany całodobowo. Operatorem PSZOK są Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. Z O.O. Tel. 501 512 402

Godziny otwarcia :

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 12.00 – 18.00

Środa 10.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 18.00

Piątek 10.00 – 16.00

Sobota 8.00 – 14.00

Niedziela nieczynne

Jakie odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK?

 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • papier i tektura
 • szkło bezbarwne i kolorowe
 • odpady ulegające biodegradacji
 • popiół
 • zużyte baterie i akumulatory
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym termometry
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, lepiszcze i żywice)
 • środki ochrony roślin
 • kwasy, rozpuszczalniki
 • opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi
 • zużyte opony (od samochodów osobowych i jednośladów)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • styropian opakowaniowy
 • drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • odzież i tekstylia
 • igły i strzykawki

Uwaga! PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci, przyjmowane są jedynie odpady odpowiednio posegregowane i nie zanieczyszczone
innymi odpadami.

Wymagania dotyczące dostarczania odpadów na PSZOK

 • Odpady dostarczane do do PSZOK muszą być posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami.
 • Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu (np. odpadów w postaci płynnej).
 • Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera.W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wrzucić do odpowiedniego pojemnika.
 • Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być dostarczane luzem. Sprzęt musi być kompletny (w całości).
 • Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 • Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je w odpowiednim pojemniku/magazynie odpadów niebezpiecznych.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane ( zmieszane odpady komunalne)
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady niewiadomego pochodzenia mogące powodować zagrożenie w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych, bez możliwości
  wiarygodnej identyfikacji – bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, w szczególności odpady, które mogą stanowić odpady niebezpieczne,
 • odpady poprodukcyjne.


Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów

 • każdorazowo, jeśli będą one dostarczone w sposób niezgodny z Regulaminem PSZOK,
 • każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

Kto może oddać odpady do PSZOK?

Z usługi PSZOK maja prawo korzystać wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski. Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania tj. dowód osobisty lub/i dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc, dokument potwierdzający adres zameldowania na terenie Gminy. Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów.

Postępowanie na terenie PSZOK – u

 1. Zgłoszenie się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji dostarczonych odpadów i wskazania miejsca ich rozładunku.
 2. Ważenie odpadów.
 3. Umieszczenie odpadów w wyznaczonych pojemnikach lub kontenerach pod nadzorem pracownika obsługi.
 4. Wypełnienie formularza przyjęcia odpadów
  komunalnych.

Należy dostosować się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. PROSTEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM – stan na dzień 1.01.2021 r.

UCHWAŁA NRXXVI.180.2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały NrXIII.76.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przezwłaściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tekst :UMiG