logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2023 ROK

 
Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym poświęconym prawidłowej segregacji odpadów

Film został zrealizowany w ramach projektu „ Surowce lepiej odzyskiwać niż z trudem wydobywać- przewodnik po PSZOK w Jarocinie oraz spot filmowy podnoszący świadomość ekologiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór deklaracji – obowiązuje od 1 marca 2020

http://kozminwlkp.pl/wp-content/uploads/2020/02/1032020deklaracjaospadykomunalne.rtf

Opady komunalne z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski odbiera Zakład Usług Komunalnych EKO-KAR Karol Mądrzak z Raszkowa.

ZMIANA INDYWIDUALNYCH NUMERÓW KONT DO WPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że od dnia 1.01.2020 r. ulegają zmianie indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłaty dokonane na dotychczasowe konta indywidualne zostaną przeksięgowane na nowe konto.
Informacja o nowym numerze rachunku bankowego będzie do Państwa sukcesywnie przesyłana listownie, do czasu otrzymania informacji o nowym numerze konta wpłat proszę dokonywać na dotychczasowy numer konta.
Nowy numer rachunku bankowego można też otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 4. Numerów nowych rachunków bankowych nie podajemy telefonicznie.

W tytule przelewu dot. w/w opłaty należy wpisywać: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ……………” oraz wskazać adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację.

Indywidualny rachunek bankowy jest różny od numeru konta bankowego dotyczącego płatności związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 62 72 19 346, 62 72 19 321, 62 72 19 353.

PRZYPOMINAMY
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny, przypisany do danej nieruchomości numer rachunku bankowego , gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – biuro nr 4. Kasa czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30.

Opłatę należy wnosić bez wezwania, z góry, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (np. za styczeń 2020 do 15 stycznia 2020, za luty 2020 do 15 lutego 2020).

Opłaty nie uiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy informuje mieszkańców, że na terenie Koźmina Wielkopolskiego można oddawać przeterminowane leki do następujących aptek:

1. Apteka „Klasztorna” ul. Klasztorna 13
2. Apteka “Eskulap”, ul. Jana Pawła II 17
3. Apteka “NOVA”, ul.Kopernika 14Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski

Uchwała Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski – obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. – [kliknij]

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłat

Uchwała Nr XLVII.324.2022  Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – obowiązuje od 1stycznia 2023 r.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – [kliknij]

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXII.222.2021 RADY MIEJSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym [kliknij] – obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XLVII.325.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 października 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz  warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Koźmin Wlkp.