logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski..

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Flejsierowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 7219347 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

 

Urząd Gminy w Koźminie Wielkopolskim mieści się w trzech lokalizacjach: budynek przy ul. Stary Rynek 11, budynek przy ul. Przyjemskich 9, budynek przy ul.Boreckiej 23.

 • Budynek przy ul. Stary Rynek 11 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia urzędnika o podejście do klienta.
 • Wejście do budynku przy ul. Stary Rynek 11 nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych.Można jednak skorzystać z podjazdu od strony ul. Przyjemskich 9.
 • Budynek przy ul. Przyjemskich 9 ma podjazd do wózków inwalidzkich i jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynkach przy ul. Stary Rynek 11 i Przyjemskich 9 nie ma wind umożliwiających wjazd na wszystkie poziomy budynków.
 • W pobliżu budynku przy ul.Stary Rynek 11 są wydzielone dwa miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku przy ul.Przyjemskich 9 jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem do budynków przy ul.Stary Rynek 11 i Przyjemskich 9 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Pętla indukcyjna jest dostępna w punkcie informacyjnym budynku przy ul.Stary Rynek 11.
 • W punkcie informacyjnym można skorzystać z tłumacza języka migowego za pomocą wideotłumacza.
 • Do budynków przy ul.Stary Rynek 11 i Przyjemskich 9 można wejść z psem asystującym.Informuje o tym tabliczka informacyjna z napisem również w języku Braille’a.
 • Budynek przy ul.Boreckiej 23 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.W budynku jest winda, umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje.
 • W pobliżu budynku przy ul.Boreckiej 23 są wydzielone dwa miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku przy ul.Boreckiej 23 jest przenośna pętla indukcyjna.
 • W budynku przy ul.Boreckiej 23 można skorzystać z tłumacza języka migowego za pomocą wideotłumacza.
 • Nad wejściem do budynku przy ul.Boreckiej 23 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku przy ul.Boreckiej 23 można wejść z psem asystującym.Informuje o tym tabliczka informacyjna z napisem również w języku Braille’a.

Aplikacje mobilne

brak