logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 24 października o godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.
Porządek obrad:
1.         Otwarcie.
2.         Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
3.         Interpelacje radnych.
4.         Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031,
b)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,
c)      warunków i trybu finansowania klubów sportowych w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
d)      warunków zaciągania zobowiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e)      określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
f)       przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2014,
g)      założenia Spółdzielni Socjalnej,
h)      wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/87/11 Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
i)        uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.
5.         Informacja:
a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
b)        Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
6.         Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.         Wolne głosy i wnioski.
8.         Zakończenie obrad XXXII sesji.

Data publikacji 18.10.2013r.