logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko poborcy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Wymagania niezbędne:
     1/ obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa,
        o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach            samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może  zostać  zatrudniona,  jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego               dokumentem  określonym   w przepisach o służbie cywilnej/,
     2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     3/ wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
     4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    5/ nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
    1/ znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miejskiej podjętych w tym zakresie, ordynacji  podatkowej, ustawy z dnia 17 czerwca         1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
    2/ umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów do  obsługi poczty elektronicznej i internetu,
    3/ umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
    4/ prawo jazdy kategorii „B”, samochód do dyspozycji,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnych tytułów wykonawczych.
2.    Pobieranie pieniędzy za pokwitowaniem na podstawie kwitariusza przychodowego od zobowiązanych – na podstawie art. 68 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.,    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
3.    Zajmowania ruchomości – na podstawie art. 97 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
4.    Otwieranie lokali i innych pomieszczeń oraz przeszukiwanie rzeczy zobowiązanego – na podstawie art. 47 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
5.    Przeszukiwanie odzieży na osobie zobowiązanego oraz posiadanych przez niego teczek, waliz i tym podobnych przedmiotów, które zobowiązany posiada przy sobie – na podstawie art. 48 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz..U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
6.    Odbieranie od zobowiązanego zajętych ruchomości oraz zarządzenie dokonania zwózki tych przedmiotów, a także sprzedaży zajętych egzekucyjnie ruchomości – na podstawie art. 100, 104 i 105 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
7.    Współpraca z uczestnikami postępowania egzekucyjnego i organami egzekucyjnymi w zakresie określonym w art. 36  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
8.    Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego.
9.    Sporządzanie raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych.
    10. Wpłacanie pobranej gotówki na poczet spłaty zadłużenia należności głównej, odsetek,   kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych w dniu poboru lub najpóźniej następnego dnia roboczego po pobraniu wpłaty do kasy Urzędy Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim.
    11. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu w zakresie realizowanych na  stanowisku zadań.

Informacja o warunkach pracy:
1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,  w biurze     znajdującym się na parterze. Praca na wskazanym stanowisku wiąże się z codziennymi pobytem     w terenie i jazdami po terenie miasta i gminy.
2. Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku,   od   godz.     800  do  godz. 1600/.
3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w maju 2013r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni       praw    publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 18 czerwca 2013 r. do godz. 10.00  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko poborcy”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 7 czerwca  2013 r.    
    Burmistrz Miasta i Gminy
  /-/ mgr inż. Maciej Bratborski