logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw projektów i  inwestycji z udziałem środków europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Wymagania niezbędne:
    1/ obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać   zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem  określonym w przepisach o służbie cywilnej/,
    2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    3/ wykształcenie średnie budowlane lub ekonomiczne lub administracyjne,
    4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    5/ nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
    1/ znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funduszy unijnych,
    2/ znajomość prawa budowlanego,
    3/ preferowane wykształcenie wyższe budowlane lub ekonomiczne lub administracyjne,
    4/ znajomość problematyki samorządowej,
    5/ umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów  do  obsługi poczty elektronicznej i internetu,
    6/ umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
    7/ umiejętność pracy w zespole,
    8/ znajomość przepisów o pożytku publicznym i wolontariacie, o działalności organizacji pozarządowych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii
    9/ prawo jazdy kategorii „B”, samochód do dyspozycji,
    

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    zbieranie informacji o dostępnych środkach z funduszy europejskich oraz innych możliwych do pozyskania przez gminę,
2)    opracowywanie wniosków o dofinansowanie i rozliczanie projektów,
3)    planowanie i obsługa administracyjna inwestycji prowadzonych przez Gminę z udziałem środków europejskich oraz innych możliwych do pozyskania, w tym współudział w opracowywaniu SIWZ,
4)    koordynacja i współdziałanie z organizacjami turystycznymi w celu realizacji zadań  z zakresu kultury fizycznej, w tym  rekreacji i wypoczynku,
5)    przygotowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
6)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i naliczanie opłat, z tym związanych,
7)    opracowywanie danych do projektu budżetu, propozycji zmian i jego realizacja,
8)    opracowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o warunkach pracy:
1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,  w biurze znajdującym się na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę.
2. Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00  do  godz. 16.00/.
3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.
5. Oprócz pracy biurowej praca na wskazanym stanowisku wiąże się z wyjazdami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  w lutym 2013r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  praw    publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 18 marca 2013 r. do godz. 10.00  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw projektów i  inwestycji  z udziałem środków europejskich”.


 
   

Burmistrz Miasta i Gminy
  /-/ mgr inż. Maciej Bratborski

Koźmin Wielkopolski, 4 marca 2013r.