logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na VII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 30 marca 2015r., o godz. 1000 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2031,

b) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,

c) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Krotoszynie, a Gminą Koźmin Wielkopolski, w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

f) Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

g) przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad VII sesji.


Data publikacji
24.03.2015