logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na  III sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 30 grudnia 2014r., godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z II sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014,

b)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2031,

c)      budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015:

·         odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO,

·         odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

·         odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

·         przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

·         dyskusja nad projektem budżetu,

·         głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

·         głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

·         głosowanie uchwały.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad III sesji.