logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W przyszłym roku w gminie Koźmin Wielkopolski będą obowiązywały następujące stawki podatków lokalnych:

Podatek od nieruchomości
1.    od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,75 zł
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,58 zł
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,29 zł
2.    od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,64 zł
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 19,50 zł
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,80 zł
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,70 zł
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,10 zł
3.    od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 – 2 %

Podatek rolny i leśny
Przy naliczaniu podatku rolnego będzie obowiązywać obniżona średnia cena skupu żyta, wynosząca 61,00 zł za 1 kwintal (bez zmian w stosunku do roku bieżącego). Stawka podatku leśnego będzie obliczana na podstawie ceny sprzedaży drewna, w wysokości 188,85 zł za 1 m3 drewna (czyli podatek za 1 ha lasu będzie wynosił 41,547zł).

Podatek od środków transportu
Szczegółowe stawki podatku od środków transportu na 2015r. zostaną w najbliższym czasie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.kozminwlkp.pl

Opłata targowa
Dzienna stawka opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, w następujących wysokościach:
1.    targowisko miejskie ul. Krotoszyńska:
a)    od sprzedaży na stanowisku o powierzchni do 15 m² - 19,00 zł
b)    od sprzedaży na stanowisku o powierzchni od 15 do 30 m² - 30,00 zł
c)    od sprzedaży z ręki kosza, wiadra, skrzynki, roweru, wózka ręcznego na powierzchni do 5 m2 - 10,00 zł
2.    od sprzedaży w pozostałych miejscach na terenie miasta i gminy:
a)    płodów rolnych z samochodu,  przyczepy, wozu - 19,00 zł
b)    płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych ze straganu - 30,00 zł
c)    obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, roweru, wózka ręcznego - 10,00 zł
d)    wieńców, kwiatów i zniczy w związku z dniem 1 listopada - 43,00 zł
e)    innej niż wyżej wymienione - 16,00 zł