logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
29 października odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji ustalono stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywać w 2015r. Największą dyskusję wzbudził podatek rolny. Radny Henryk Staniewski zawnioskował o obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o zmianach w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Dochody zwiększono o kwotę 678.280,20zł. Zmiany te wynikły z pism Wojewody Wielkopolskiego i większości dotyczyły świadczeń udzielanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. W wydatkach wprowadzono kwotę 10tys.zł na zadanie dotyczące remontu schodów wejściowych w Muzeum Ziemi Koźmińskiej oraz dokończenie projektu urządzenia lochów  „Maćka Borkowica”.

Pozostałe uchwały, które radni podjęli na ostatniej sesji dotyczyły: Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2014-2020, współdziałania gminy Koźmin Wielkopolski z gminą Jarocin w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski w rejonie Wałkowa i Mokronosa, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sapieżyn. Ponadto wyrażono zgodę na zbycie dwóch działek wydzielonych z gruntów po dawnym wysypisku na ulicy Prostej.

Tekst : Monika Bartkowiak
Foto:Agnieszka Flejsierowicz
Data publikacji 12.11.2014r.