logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:"Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2032."

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższym dokumentem, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.,ul. Stary Rynek 11, pok. nr 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Programy, plany wieloletnie.”

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 18.09.2015r., elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, Koźmin Wlkp., lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Data publikacji 27.08.2015r.
Tekst: Maciej Woźny, UMiG