logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać  zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość problematyki samorządowej,
 2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 3. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych, ustawy o rachunkowości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wszelkich wpływów.
 2. Odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu pobrania, stosownie do przepisów rachunkowości budżetowej.
 3. Bieżące prowadzenie raportów kasowych.
 4. Podejmowanie gotówki z banku na określone potrzeby.
 5. Prowadzenie obsługi księgowej budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej – dekretacja dokumentów.
 6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Informacja o warunkach pracy:
 1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,  w biurze znajdującym się na parterze.
 2. Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600/.
 3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.
 5. Oprócz pracy biurowej praca na wskazanym stanowisku wiąże się z codziennymi wyjściami do banku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w kwietniu 2015r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni      praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 1 czerwca 2015 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 19 maja 2015 r.   
 

Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                          /-/
mgr inż. Maciej Bratborski