logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim w ramach projektu „TeTe czyli TEraz TEatralnie”,  grantu program Równać Szanse zaprasza mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. do udziału w konkursie fotograficznym.


Regulamin konkursu

I Organizator

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim w ramach projektu „TeTe czyli TEraz TEatralnie” grantu program Równać Szanse.
 
II Uczestnicy

Wszyscy mieszkańcy miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski niezależnie od wieku.

III Cel konkursu
1.     Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
2.    Prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.

IV Zasady ogólne
1.    Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2.    Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3.    Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres zamieszania, numer kontaktowy- w celu powiadomienia o wynikach konkursu).
4.    Nadesłane prace nie będą zwracane.
5.    Udział w konkursie jest bezpłatny.
6.    Przesłane oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na wystawie okolicznościowej podczas Festynu Szkolnego w dniu 31 maja 2015 w holu szkoły.

V Zasady szczegółowe
1.    Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem „Życie to teatr”
2.    W pracy chodzi o przedstawienie ciekawej sceny z życia codziennego uchwyconej przez oko aparatu.
3.    Liczy się pomysłowość, kreatywność i ciekawe ujęcie tematu.
4.    Technika wykonania fotografii jest dowolna.
5.    Format wywołanej pracy nie może być mniejszy niż 18x24 cm.

VI Terminy
Prace wykonane zgodnie z wymaganiami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać do dnia 24 maja 2015
na adres:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Borecka 28
63-720 Koźmin Wlkp.
z dopiskiem „TE-TE”

VII Ogłoszenie wyników i nagrody
Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 31 maja 2015r. podczas Festynu Szkolnego na boisku I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. ul. Borecka 28.
Oceny prac dokona  jury, powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Wyniki konkursu zostaną także opublikowana na stronie szkoły www.lokozmin.itime.pl .
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefoniczne o godzinie ogłoszenia wyników do dnia 29 maja 2015 roku.

VIII Postanowienie końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych | tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm |. Dane osobowe uczestnika będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Organizator informuje, że dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko), zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w prasie. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.

Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacji projektowych. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.