logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

 

Dotyczy: Wykonanie czynności opisu stanu nieruchomości nabywanych pod budowę drogi oraz nieruchomości przeznaczonych do ograniczenia w korzystaniu ze wskazaniem podstawy prawnej ograniczenia w związku z budową obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15.

Wykonując prace w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zawiadamiamy, że w okresie 12.02.2024 r. - 31.03.2024 r. przeprowadzane będą prace terenowe związane z opisem stanu nieruchomości nabywanych pod budowę drogi oraz nieruchomości przeznaczonych do ograniczenia w korzystaniu ze wskazaniem podstawy prawnej ograniczenia, w związku z budową obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15.

Podczas wizji lokalnej zostaną tymczasowo zamarkowane granice pasa drogowego, granice czasowych ograniczeń w korzystaniu oraz sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna służąca do opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych. W dalszym etapie dokumentacja ta posłuży do wyceny Państwa nieruchomości.

Po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, właściciele działek objętych inwestycją zostaną powiadomieni listownie o terminie sporządzenia protokołu dokumentującego stan nieruchomości. Zawiadomienia zostaną wysłane na adres ujawniony w katastrze nieruchomości.

Podczas spisywania protokołu obecność właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego nieruchomości pomimo iż nie obowiązkowa, jest zalecana, a nieobecność nie będzie stanowiła przeszkody do przeprowadzenia ww. czynności

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni będą o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z dokumentami tożsamości

Kontakt do koordynatora prac:

Jarosław Kożuch
Tel: 604 266 012

Zakres inwestycji:

Obręb 1-Koźmin Wielkopolski- jedn. ewid. Koźmin Wielkopolski-miasto

Obręby: 5-Czarny Sad, 12-Lipowiec, 15-Nowa Obra, 17-Orla, 25-Tatary- jedn. ewid. Koźmin Wielkopolski-obszar Wiejski

Zawiadomienie