logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje mieszkańców, że od dnia 1.06.2024 roku będą prowadzone systematyczne kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać, czy w pojemnikach nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji itp. Kontrolowane będą również worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na koszu lub worku zostanie naklejona naklejka informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji.

Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia właścicielowi nieruchomości podwyższonej opłaty za nieprawidłową segregację w kwocie 64,00 zł miesięcznie za osobę.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

 

Tekst: ARUMIG