logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

 Wykonując prace w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na podstawie decyzji nr 21/2024 (znak: IR-III.7820.38.2024.ASG) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.05.2024r. wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczącej zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15” zawiadamiamy, że w dniach 12-13.06.2024 r. zostaną sporządzone protokoły z opisu nieruchomości.

Właściciele działek objętych inwestycją zostali powiadomieni listownie o terminie sporządzenia protokołu dokumentującego stan nieruchomości. Zawiadomienia zostały wysłane na adres ujawniony w katastrze nieruchomości.

W przypadku gdy jesteście Państwo właścicielami działek wymienionych w tabeli załączonej do niniejszego pisma, jednak nie otrzymaliście Państwo zawiadomienia o miejscu i terminie sporządzania protokołów, uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorem prac.
Podczas spisywania protokołu obecność właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego nieruchomości pomimo iż nie obowiązkowa, jest zalecana, a nieobecność nie będzie stanowiła przeszkody do przeprowadzenia ww. czynności. W dalszym etapie dokumentacja ta posłuży do wyceny Państwa nieruchomości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z dokumentami tożsamości.

Tekst: Przedsiębiorstwo Geodezyjne Geoprof

Szczegółówe informacje:

ZAWIADOMIENIE