logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

 

logotypy.png

Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała grant na realizację projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” działanie 06.13 Usługi społeczne i  zdrowotne. Wysokość grantu to 384 480,00 zł. Bezpośrednim realizatorem działań jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielopolskim.

Głównym celem programu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz min. 5 000 osób starszych (60+) oraz min. 1 000 opiekunów nieformalnych. Projekt przyczyni się do poprawy dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i opiekunów w min. 70 gminach w Wielkopolsce oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora.

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” w Gminie Koźmin Wlkp. realizowany będzie w okresie od 01.03.2024 r. do 30.06.2026r.

Wartość projektu: 427 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 384 480,00 zł

Kwota dofinansowania UE: 299 040,00 zł

Projekt składa się z dwóch filarów: Regionalnego Systemu Teleopieki (Telecentrum z ratownikami medycznymi i Centrum społecznego) oraz Gminnego Systemu Wsparcia Seniorów.

Regionalny System teleopieki realizowany w ramach pierwszego filaru (organizowany i finansowany ze środków projektu poza procedurą powierzenia grantu) składa się z :

  1. Telecentrum z ratownikami medycznymi,
  2. Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia ,
  3. wsparcie opiekunów nieformalnych.

Grant o którym mowa realizowany w ramach drugiego filaru  tj. gminnego systemu wsparcia seniorów, przeznaczony jest m.in. na realizację następujących działań grantowych:

  • uruchomienie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie,
  • utworzenie w Klubie Seniora w Koźminie Wlkp.  Centrum Wsparcia Seniora – jako miejsca koordynacji i możliwości świadczenia usług dla osób starszych,
  • rozszerzenie katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej: wprowadzenie nowej usługi, dotychczas nierealizowanej tj. : mobilne usługi fryzjerskie, usługi rehabilitacyjne,
  • realizacja usług wspierających osoby starsze, w tym np. opiekuńcze, sąsiedzkie (zwiększenie ich zakresu), transport indywidualny,
  •  realizacja działań i usług w obszarze organizacji społeczności lokalnej, w tym promocja partycypacji społecznej,
  • pobudzanie i organizowanie wolontariatu, w tym międzypokoleniowego,  
  • Kursy i szkolenia dla seniorów oraz koordynatorów itp.

Projekt opracowany przez koźmiński MGOPS skierowany jest dla osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i będzie realizowany w Klubie Seniora w Koźminie Wielkopolskim.

NABÓR do projektu

Więcej informacji: https://rops.poznan.pl/projekty/dofinansowane-przez-unie-europejska/fundusze-europejskie-dla-wielkopolski-na-lata-2021-2027/wielkopolskie-telecentrum-opieki

 

Logotypy.jpeg