logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski działając na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)

zawiadamia

o zamiarze przeprowadzenia kontroli  w okresie od 04.07.2024 do 07.08.2024r. w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w zakresie  pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w celu ustalenia:

  • sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych ( zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków),
  • posiadania przez właściciela umowy na opróżnianie zbiornika,
  • częstotliwości opróżniania,
  • daty wywozów z ostatnich 12 miesięcy (dowody uiszczenia opłat za usługę).

Proszę mieszkańców o przygotowanie do wglądu umów zawartych z firmą na opróżnianie zbiornika  bezodpływowego lub osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczenia opłaty
za wykonane usługi.

Jednocześnie, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wskazuje, iż zgodnie z przepisem art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrudnianie przeprowadzenia kontroli oraz nieprzestrzeganie  obowiązków określonych w ww. ustawie i regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zagrożone jest karą grzywny.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

                                                                                                   /-/ Maciej Bratborski

Plan kontroli

Kontrolowane miejscowości  i  termin kontroli

   

Kontrolujący

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Od 4 lipca do 6 lipca 2024r

Czarny Sad, Tatary, Gościejew

Gałązki

Od 8 lipca do 13 lipca 2024r.

Lipowiec, Biały Dwór, Cegielnia, Orla, Mogiłka, Paniwola, Suśnia,  Józefów, 

Borzęciczki, Mycielin, Pogorzałki Małe, Walerianów, Góreczki

 Od 10 lipca do 30 lipca 2024r.

Miasto Koźmin Wielkopolski

Od 15 lipca  do 20 lipca 2024r

Orlinka, Nowa Obra, 

Od 22 lipca do 24 lipca 2024r

 Klatka 

Od 29 lipca do 3 sierpnia 2024r

 Wałków, Sapieżyn, Borzęcice, Kaniew, Dębiogóra, Psie Pole,

Mokronos, Serafinów, Staniew, Wyrębin, Dębowiec, Pogorzałki Wielkie

Od 5 sierpnia do 7 sierpnia 2024r.

Szymanów, Stara Obra, Wrotków, Skałów

Upoważnieni pracownicy  

 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski