logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W najbliższy piątek, 23 września o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9 odbędzie się  XIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XII sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031 za I półrocze 2011r.

5.        Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad XIII sesji.