logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., 30 grudnia 2010r.,  o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:


1.Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010,
b) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 – 2013,
c) zmiany Uchwały Nr XLIII/290/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
e) budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011:
• odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
• przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO,
• odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,
• przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
w opiniach komisji stałych, które może być negatywne lub przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych punktach,
• odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
• przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
• dyskusja nad projektem budżetu,
• głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
• głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
• głosowanie uchwały.
f) ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2019,
g) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011,
h) uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2014,
i) zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli,
j) likwidacji Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia,
k) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
l) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Nowa Obra, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad IV sesji.