logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zagadnienie sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych uregulowane zostało w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Materiały pirotechniczne to materiały wybuchowe (substancje lub ich mieszaniny) służące wywoływaniu efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub ich kombinacji w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także te wyroby, które są wypełnione materiałami pirotechnicznymi.

Wyroby pirotechniki widowiskowej, wyłączone spod koncesjonowania, zwane są potocznie fajerwerkami. Ze względu na swój skład chemiczny zawsze stwarzają znaczne zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Popularne zimne ognie zaliczane są do materiałów pirotechnicznych i są wymienione w w/w rozporządzeniu. Przepisy dotyczące obrotu znajdują się także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakałdowym oraz obrocie materiałów
wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki ?

Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Jednocześnie jako organ właściwy do kontroli obrotu materiałami pirotechnicznymi wskazał Policję. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony pożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełniania pewnych wymogów, a mianowicie:
•    sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca;
•    wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży;
•    stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.


Oznakowanie na opakowaniu

Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:
•    znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);
•    instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.


Zasady bezpieczeństwa

1.zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży;
2. należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;
3. przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania;
4. odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności;
5. nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.
Odpowiedzialność prawna.


1. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2 - ujawniony przypadek strażnik przekazuje Policji.
2. O naruszenie norm dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi (w tym wyrobami pirotechnicznymi) strażnik informuje Policję jako organ właściwy do kontroli obrotu w/w materiałami. W zakresie swoich właściwości upoważnionymi organami kontrolnymi są również Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy.
3. W zakresie używania materiałów pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach Polski, w tym także w Poznaniu, jest przepis art. 51 KW, w którym opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych obowiązuje on nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez strażnika lub policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku gdy funkcjonariusz nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi świadczyć przez sądem. A oto sankcje prawne dla osób powyżej 17 roku życia :
•    mandat karny wg taryfikatora w wysokości 20 - 500 zł (200 zł w porze nocnej),
•    wniosek o ukaranie do sądu - grzywna do 5 tys. zł.
Sankcje prawne wobec osób poniżej 18 roku życia używających materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do przekazania takich spraw Policji z możliwości skierowania do rozpatrzenia przez sąd rodzinny. O takich przypadkach należy również informować rodziców i dyrektora szkoły.
 
Informacja ze strony komendy wojewódzkiej PSP w Lublinie


Bezpieczne używanie materiałów pirotechnicznych
Okres świąteczno - noworoczny to czas, który obfituje w uroczystości, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju środki i materiały pirotechniczne. Jak wynika ze strażackich statystyk nieumiejętne obchodzenie się z tymi materiałami każdego roku jest przyczyną wielu pożarów i nieszczęśliwych wypadków.
 
Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1. pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo,
2. dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:
a. w magazynie – 1000 kg,
b. w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,
c. w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.
3. wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,
4. dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,
5. zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,
6. zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,
7. instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,
8. powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne,
9. pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.

Przy stosowaniu materiałów pirotechnicznych w ilościach przekraczających 1000 kg mają zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.
 
Źródło KG PSP
 
Porady bezpiecznego używania materiałów pirotechnicznych:
 
1. Dokonuj zakupów materiałów i wyrobów pirotechnicznych wiadomego pochodzenia.
2. Każde opakowanie jednostkowe powinno być zaopatrzone w trwały i czytelny napis w języku polskim i zawierać: oznaczenie, np. RAKIETA-PN-C-86061-II, nazwę producenta lub importera, znak dopuszczenia, instrukcję obsługi, liczbę wyrobów w opakowaniu.
3. Używaj tylko wyrobów oznakowanych jako klasa I i II ( III klasa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w profesjonalnych pokazach pirotechnicznych).
4. Pamiętaj, że materiały pirotechniczne nie powinny być używane przez dzieci.
5. Przestrzegaj zakazu stosowania materiałów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń.
6. Przestrzegaj postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych, w której określony jest sposób ich bezpiecznego użytkowania,
7. Nie odpalaj wyrobów pirotechnicznych z balkonów i tarasów.
8. Pamiętaj aby użyte przez ciebie wyroby pirotechniczne nie spowodowały pożaru.

2010-12-10