logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

W minionym roku chór obchodził Jubileusz 130-lecia istnienia. Uroczystość była połączona z XXXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski i XXVII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi. Tak więc rok ten, był pracowity i udany. Członkowie chóru z chęcią uczestniczyli w próbach i występach. Zaangażowali się w zorganizowanie jubileuszu oraz innych spotkań takich jak: Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, Dzień Kobiet, podsumowanie działalności półrocznej czy spotkanie opłatkowe członków chóru. Prawie wszyscy chórzyści brali udział w zaplanowanych wyjazdach chóru. Występowaliśmy często w Koźminie Wielkopolskim. Delegacje reprezentowały chór w jubileuszach zaprzyjaźnionych chórów lub spotkaniach organizowanych przez samorząd i inne organizacje. Przyjęty plan pracy na 2019 r. został w pełni wykonany.

Zarząd chóru pięciokrotnie spotykał się z burmistrzami, natomiast Prezes i członkowie Zarządu Chóru, spotykali się częściej z dyrektorem i pracownikami Ośrodka Kultury w sprawach dotyczących działalności chóru. Odbyły się też dwa spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z władzami Związku, celem spotkania było omówienie organizacji jubileuszu chóru. Prezes Wojciech Gaweł trzykrotnie uczestniczył w posiedzeniach Południowo Wielkopolskiego Zarządu Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zapominają chórzyści o bardzo ciężko chorej, byłej dyrygent chóru , która pomaga Prezesowi przygotować wnioski chórzystów, do wyróżnień, przez PZCH i O w Ostrowie Wielkopolskim.

12 marca zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Chóru wraz z Komisją Rewizyjną.

Stan członków chóru czynnych w roku 2019

Na początku roku 22 osoby – na końcu 22 osoby.

Ogółem chór wystąpił 13 razy:

Statystycznie to wygląda że stan się nie zmienił.

1.01. W pierwszy dzień Nowego Roku, chór prezentuje utwory kolędowe podczas Mszy Św. w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wałkowie. Mszę Św. odprawił proboszcz ks. kanonik Jacek Pochanke.

Styczeń – 100 Rocznica Wyzwolenia Koźmina Wlkp. przez Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji odbyła się Msza Św. o godz. 10.00 w Koźmińskiej Farze za zmarłych bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Po Mszy Św. władze miasta i organizacje społeczne złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy ul. Klasztornej. Delegacja naszego chóru też złożyła kwiaty.

Styczeń– Wspólne kolędowanie mężczyzn naszego chóru na sali w Starej Obrze. Spotkanie było poświęcone zbiórce charytatywnej chorego dziecka. Poświęcili swój czas i datki Druhowie Mariusz Błaszczyk, Piotr Marszałek , Andrzej Frąckowiak, Wojciech Gaweł i Wojciech Naglak.

8.01. Pierwsza próba chóru w 2019r. Podczas próby chórzyści składają życzenia imieninowe dyrygentowi chóru Kasprowi Ekertowi.

20.01.Koncert kolęd w kościele klasztornym, wspólnie z Koźmińską Orkiestrą Dętą. Koncert poprowadził dyrygent chóru Kasper Ekert. Orkiestrą kierował kapelmistrz Robert Kaczorowski.

8.02.Na stronie internetowej Koźmina Wielkopolskiego ukazuje się ogłoszenie zachęcające społeczeństwo naszego miasta i gminy do udziału w próbach chóru. Zawieszono także afisze w mieście i wioskach. Prezes Wojciech Gaweł uczestniczy w zebraniach sprawozdawczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy zachęcając do wstąpienia w szeregi chórzystów, poprzez pisemne zaproszenie i afisze, które wręczał Prezesom i Sołtysom tych miejscowości.

Luty – Chórzyści uczestniczą w promocji książki Dr Michała Pietrowskiego “Koźmińskie Drogi Ku Niepodległości”. Prezentacja odbyła się w sali widowiskowo- kinowej ,, MIESZKO” w Koźminie Wielkopolskim. Koncert utworów Ignacego Paderewskiego i Fryderyka Chopina wykonała Japońska Pianistka MIYAKO ARISHIMA .

16.02. Odbył się Wieczorek Walentynkowy w Ośrodku Kultury, opiekunką spotkania była Alfreda Damazyniak.

12.03. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków czynnych i wspierających. Prezes Wojciech Gaweł przywitał przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie WLKp Pana Justyna Zaradniaka, Druhny Krystynę Węglińską i Bogumiłę Bielawną. W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano D-ha Janusza Malińskiego. Przewodniczący w imieniu wszystkich mężczyzn złożył życzenia wszystkim paniom z okazji ,, Dnia Kobiet” a Prezes wręczył paniom kwiaty. Po życzeniach przystąpiono do przyjętego porządku obrad. Odczytano sprawozdania i przeprowadzono dyskusję. Następnie wybrano Zarząd Chóru na podstawie aklamacji, ponieważ wszyscy członkowie zarządu wyrazili zgodę na dalszą pracę w nim.

Zarząd chóru ukonstytuował się w składzie:

Prezes chóru – Wojciech Gaweł

Z-ca Prezesa – Jerzy Dykcik

Prezes Honorowy – Stefan Kaźmierczak

Sekretarz – Alicja Otworowska

Skarbnik – Janina Kapuścińska

Gospodarz – Maria Maćkowiak

Bibliotekarz – Aleksandra Bączkiewicz

Z-ca Bibliotekarza – Chorąży – Oktawian Liebig

Kronikarz – Lidia Małecka Następnie uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Piotra Marszałka. Pozostałe osoby wyraziły dalszą chęć pracy w komisji i zostały wybrane na podstawie aklamacji.

Komsja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Przewodniczący – Piotr Marszałek

Sekretarz – Zofia Jacek

Członek – Ewa Murawska.

Po wyborach władz Prezes Wojciech Gaweł wręczył D-he Krystynie Węglińskiej i D-he Bogumile Bielawnej pamiątkowe dyplomy oraz róże.

W końcowej części zebrania Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak w swoim imieniu i w imieniu Burmistrza Pana Macieja Bratborskiego podziękował chórzystom za zaangażowanie i uczestniczenie w najważniejszych wydarzeniach naszego miasta, jak również reprezentowanie Koźmina Wielkopolskiego. Zabrał także głos Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak i zrobił wszystkim niespodziankę. W imieniu ,,Echa Koźmina” przekazał wszystkim obecnym, kalendarzyki z obeliskiem, znajdującym się w parku przy ul. Boreckiej. Zrobił również niespodziankę Paniom wręczając ,,Gońca Koźmińskiego” z życzeniami Burmistrza Pana Macieja Bratborskiego z okazji ,,Dnia Kobiet”. Zebranie zakończono odśpiewaniem Hasła Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego ,, Leć o Pieśni”.

Marzec – W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski odbył się Wieczór Moniuszkowski p.t. ,, Znaszli ten kraj”. Uczestniczy w nim kilku chórzystów ze względu na niewielkie pomieszczenie dla słuchaczy.

Kwiecień – Pielgrzymka Chórów Południowej Wielkopolski do Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej w Lutyni. Proboszczem i Kustoszem jest Ks. Mariusz Dąbrowski. Wystąpiło ze swym repertuarem 14 chórów włącznie z naszym i jedna orkiestra. To religijne spotkanie było już piątą edycją tej niezwykłej pielgrzymki.

Maj – Od wielu lat uczestniczymy we Mszy Św. Odpustowej w kościele Św. Stanisława B. M. w Koźminie Wielkopolskim. Swym śpiewem chór ubogacił liturgię Mszy Św.

Maj – W kościółku Św. Trójcy odbyła się Msza Św. i pogrzeb byłej Chórzystki . Cześć Jej Pamięci!

Maj – nasz chórzysta dh Mariusz Błaszczyk który też jest Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim uczestniczył w głosowaniu na Strażaka Roku. Na szczeblu wojewódzkim zajął pierwsze miejsce a w rankingu ogólnopolskim drugie miejsce. Dyplom i podziękowanie odebrał w Warszawie z rąk Prezesa Zarządu Głównego DH Waldemara Pawlaka.

Czerwiec – Po kilku letniej przerwie, chór włącza się i występuje w bloku zespołów Ośrodka Kultury podczas ,,Dni Koźmina”. Koncert odbył się przy ul. Strzeleckiej. Chór zaprezentował utwory poświęcone 200-setnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Czerwiec – Członkowie chóru uczestniczą w procesji z kościoła Św. Wawrzyńca na Nowy Rynek, gdzie została odprawiona Msza Św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chór uczestniczy we Mszy Św. i uświetnia swym śpiewem Liturgię. Po Mszy Św. zebrani wierni w procesji powracają do kościoła Farnego.

Lipiec – Podsumowanie działalności minionego półrocza, przy ciastku i Kawie. Prezes przypomniał półroczne wydarzenia związane z chórem.

Sierpień – Przerwa wakacyjna nie trwała długo, kolejna próba, bo wiem czekają Nas następne występy.

Sierpień – Msza Św. na Starym Rynku w Koźminie Wielkopolskim poświęcona Patronowi Ziemi Koźmińskiej Św. Wawrzyńcowi. Chór uczestniczy czynnie we Mszy Św. i wykonuje utwory poświęcone Św. Wawrzyńcowi oraz liturgiczne.

Sierpień – IV Edycja Koncertu na 966 głosów. Koncert odbył się na placu zamkowym. Przybyłe licznie chóry z całej Wielkopolski prezentowały wspólnie utwory Stanisława Moniuszki z racji 200-setnej rocznicy urodzin kompozytora. Koncert w całości poprowadził dyrygent naszego chóru Kasper Ekert. Po prezentacji 12 utworów Burmistrz Pan Maciej Bratborski wraz z Dyrektorem Ośrodka Kultury Panem Leszkiem Ziętkiewiczem i dyrygentem Panem Kasprem Ekertem wręczyli 17 chórom pamiątki związane z koncertem. W końcowej części odbyła się Biesiada Polska , każdy chór z pomocą telebimu zaśpiewał, utwory łatwe, lekkie i przyjemne.

Sierpień – odchodzi schorowany na emeryturę Proboszcz parafii Św. Stanisława B.M. a także pełniący funkcję Dziekana Dekanatu Koźmińskiego Ks. Prałat Marek Spychała. Proboszczem w parafii był 22 lata. Przychylny i sympatyk chóru, bywał na spotkaniach opłatkowych chóru, koncertach, jubileuszach, występach. Często namawiał parafian by wstąpili i zasilili swą osobą członków chóru. W tym dniu odprawił po raz ostatni Mszę Św. w swojej parafii. Po Mszy Św. ustawiła się duża kolejka organizacji koźmińskich z życzeniami i podziękowaniami, między innymi delegacja Naszego Chóru.

Wrzesień – Odeszła do Pana po długiej chorobie nasza długoletnia dyrygent Dh Gabriela Dopierała. Straciliśmy wielkiego człowieka kultury. Chórem Naszym kierowała 21 lat, natomiast Chórem Kościelnym działającym przy parafii Św. Stanisława 36 lat. Większość swojego życia poświęciła muzyce, zawsze pracowita, sumienna, Angażowała się i pomagała w pracach Zarządu Chóru. Za swą aktywną działalność była wielokrotnie odznaczana przez P.Z.CH i O. w Ostrowie WLKp a także władze Koźmina Wielkopolskiego.

Wrzesień – W kościółku Świętej Trójcy przy ul. Poznańskiej odbyła się Msza Św. i Pogrzeb Dh Gabrieli Dopierała. Cały Chór brał udział we Mszy Św. i wykonał niektóre utwory które Dh Gabriela ćwiczyła z nami. Chórzyści również uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze do grobu z kwiatami i Sztandarem. Została także zamówiona Msza Św. w intencji zmarłej. Żegnaliśmy Ciebie Gabrielo, ale w pamięci pozostanie spędzony z Tobą czas, wspólne Koncerty, spotkania i wyćwiczone utwory. Cześć Jej Pamięci!

Wrzesień– Jubileusz 130-lecia naszego chóru rozpoczął się w sobotę w godzinach południowych . Przedstawiciele Władz Chóru złożyli kwiaty pod tablicą Cz. Czypickiego przy ul. Boreckiej, oraz zapalili znicze z laurką pamiątkową na grobie Wojciecha Czypickiego a także byłych Prezesów i Dyrygentów spoczywających na Koźmińskich Cmentarzach. O godzinie 18.00 w kościele klasztornym odbyła się Msza Św. w intencji zmarłych i żywych Członków Chóru, którą sprawował i homilię wygłosił Nasz dawniejszy Chórzysta Ireneusz Liebig, obecnie zakonnik.

Wrzesień – Niedziela, w auli Zamku odbyły się główne uroczystości : Jubileusz 130-lecia działalności Chóru im. Czesława Czypickiego połączony z XXXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie WLKp i XXVII Koźmińskie Spotkania Chóralne. Wystąpiło razem wszystkich 11 chórów. Uroczystości podzielone były na trzy etapy. O godzinie 14.00 Prezes Chóru Wojciech Gaweł przywitał zaproszonych gości, przybyłe chóry oraz sympatyków śpiewu chóralnego. Otwarcia Jubileuszu dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Pan Maciej Bratborski. Następnie Prezes Chóru udzielił głosu Prezesowi Honorowemu Dh Stefanowi Kaźmierczakowi, który poinformował zebranych o rozpoczęciu obchodów Jubileuszu w dniu wczorajszym i przedstawił wydarzenia. Całą uroczystość Jubileuszową wraz z prezentacją chórów poprowadziła Dh Ewa Murawska. Chóry miały zalecenie, aby przygotowały chociaż jeden utwór Stanisława Moniuszki. Obowiązkowym utworem do wspólnego wykonania była ,, Prząśniczka”. W pierwszej części zaprezentowało się 5 chórów. Po prezentacji 5 chóru prowadząca Dh Ewa Murawska poprosiła na scenę chóry które już wystąpiły, i Chór Jubilat do wspólnego wykonania “Prząśniczki” Stanisława Moniuszki. Chórami tymi dyrygował Dh Janusz Lipiński który prowadzi Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza w Ostrowie WLKp. Po wykonaniu ,,Prząśniczki” Dh Ewa Murawska poprosiła o pozostanie na scenie Dyrygentów i Prezesów pięciu chórów które się już zaprezentowały w celu wręczenia pamiątek. W imieniu Południowo – Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr wręczali Prezes Dh Karol Marszał i wiceprezes Jerzy Wojtaszek a w imieniu Miasta i Gminy Koźmin WLKP Burmistrz Pan Maciej Bratborski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak i Prezes chóru Dh Wojciech Gaweł. Druga część rozpoczęła się uroczystą akademią. Prezes Naszego Chór Dh Wojciech Gaweł przedstawił krótką historię chóru, włączając ciekawe losy pierwszego Sztandaru Chóru i zaprezentował obecny. Zebrani goście i chórzyści z dużym zainteresowaniem wysłuchali Prezesa. W dalszej części Chór Jubilat zaprezentował się i wykonał 8 utworów, wszystkie Stanisława Moniuszki. Po występie Chóru zabrał głos Prezes Południowo- Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie WLKp Dh Karol Marszał i wspólnie z zastępcą Prezesa D-hem Jerzym Wojtaszkiem uhonorowali wszystkich Chórzystów Jubilata odznaczeniami PWZCH i O oraz dyplomami. Po odznaczeniach Burmistrz Miasta i Gminy w Koźminie WLKp Pan Maciej Bratborski z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Koźminie WLKp złożyli życzenia Jubilatom i wręczyli wszystkim chórzystom piękny obraz z wizerunkiem Zamku Koźmińskiego. Osobom wspierającym Nasz Chór, takie same obrazy wręczył Prezes Dh Wojciech Gaweł wspólnie a Prezesem Gospodarczym D-hną Marią Maćkowiak. Do składania życzeń Jubilatom uformowała się długa kolejka. Życzenia w obecności stojącego na scenie chóru odbierali Dyrygent Pan Kasper Ekert i Prezes Dh Wojciech Gaweł. Kwiaty, dyplomy i prezenty przekazywali stojącym Chórzystom. Składanie życzeń poszło sprawnie, bowiem w imieniu wszystkich chóralnych delegacji uczynił to Prezes Związku Dh Karol Marszał. W imieniu delegacji ze szkół złożył życzenia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borzęcicach Pan Bartłomiej Rogala. Inne organizacje złożyły życzenia osobiście. Po części Jubileuszowej zabrał głos V-ce Prezes do spraw wyszkolenia Dh Jerzy Wojtaszek, ogłosił 15 przerwę a chóry pierwszej części mogą iść na posiłek do hali sportowej lub obejrzeć wystawę pamiątkowych obrazów i kronik Naszego Chóru. Zainteresowanym historią chóru, udzielał informacji Prezes Honorowy – Kronikarz Dh Stefan Kaźmierczak a nad wystawionymi kronikami zajmowały się Kronikarz D-hna Lidia Małecka i D-hna Alicja Buszyk. Po przerwie w trzeciej części spotkania wystąpiło też 5 chórów, kończąc wspólnym wykonaniem ,,Prząśniczki”, dyrygował Dh Jerzy Wojtaszek. Pamiątki dla 5 ostatnich chórów wręczały te same władze co w pierwszej części. Po występie Dh Jerzy Wojtaszek podziękował władzom naszego miasta a w szczególności Burmistrzowi Panu Maciejowi Bratborskiemu za wyrażenie zgody na Przegląd Chórów, pomoc organizacyjną i finansową. Podziękował Naszym Chórzystom za pomoc organizacyjną tak dużego przedsięwzięcia. Na Koniec Prezes Wojciech Gaweł podziękował Władzom Miasta i Gminy Koźmin WLKP, Władzom P.W.Z.Ch. i O. w Ostrowie WLKp, Ośrodkowi Kultury w Koźminie WKLp, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Pani Ilonie Bałoniak i Kierownikowi Administracyjnemu Panu Maciejowi Koteckiemu za pomoc organizacyjną oraz udostępnienie pomieszczeń szkoły. Ochotniczej straży Pożarnej w Koźminie WLKp za pomoc medyczną, obsługę parkingów i czuwaniem nad bezpieczeństwem całego obiektu szkoły w którym odbywały się Uroczystości Jubileuszowe Chóru. Panu Grzegorzowi Pierzchale, który fotografował i nagrywał uroczystości. Także podziękował wszystkim za uczestnictwo, za złożone życzenia, upominki kwiaty i zaprosił gości oraz chórzystów 3 części na wspólny posiłek do sali sportowej przy ul. Strzeleckiej.

Październik – W kościółku Św. Trójcy na cmentarzu, odbyła się uroczystość patriotyczna. Władze samorządowe zaprosiły rodziny których bliscy brali udział lub organizowali Powstanie Wielkopolskie. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru przez Koźmińskich Harcerzy. Odśpiewano Hymn Polski i na apelu były wymienione osoby, które otrzymały tabliczki nagrobne Z nazwiskiem, Krzyżem Powstańczym i napisem Powstaniec Wielkopolski. Tabliczki zostały poświęcone przez Ks. Pawła Nowackiego z Parafii Św. Stanisława B. i M. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Burmistrz Maciej Bratborski. Odśpiewano ,,Marsyliankę Wielkopolską”, Harcerze wręczyli rodzinom lub przedstawicielom 29 tabliczek które złożyły wniosek. Tabliczkę z nazwiskiem Naszego Patrona Czesława Czypickiego odebrał Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak opiekun grobu. Uroczystość zakończono odśpiewaniem ,,ROTY”.

Październik – Delegacja naszego chóru korzysta z zaproszenia Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie i uczestniczy w Jubileuszu 120-lecia tego chóru. Cała Akademia włącznie z występem Jubilata odbywała się w Raszkowskim Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po części oficjalnej obecni zostali zaproszeni do Ośrodka Kultury w Raszkowie na posiłek.

Październik – Podczas Sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Prezes Wojciech Gaweł przekazał podziękowanie na ręce Przewodniczącego Justyna Zaradniaka za udział w uroczystościach jubileuszowych 130-lecia Chóru im. Czesława Czypickiego połączonego z XXXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski i XXVII Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Przekazał wszystkim radnym, gońca jubileuszowego z historią chóru. Prezes Honorowy Dh Stefan Kaźmierczak złożył wniosek do protokołu , aby w mieście śpiewu i muzyki znalazły się ulice Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina i Feliksa Nowowiejskiego z lokalizacją na nowo powstających osiedlach.

Listopad– 101. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Msza św. odbyła się w godzinach popołudniowych w koźmińskiej Farze. Uczestniczyły władze miasta i gminy z Burmistrzem Panem Maciejem Bratborskim i pracownikami Urzędu. Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Justynem Zaradniakiem i Radnymi. Licznie zgromadzone sztandary szkół oraz organizacji społecznych. Koźmińska Orkiestra Dęta, społeczeństwo miasta i gminy oraz nasz chór, który uświetnił swym śpiewem Liturgię Mszy Św. Głównym celebransem był Proboszcz Ks. Kanonik Zygmunt Lewandowski w asyście wikariuszy i Ks. Kanonika Andrzeja Pateckiego, który wygłosił Homilię. Po Mszy Św. zebrani przeszli pod Pomnik Wolności. Pod Pomnikiem zebrani odśpiewali Hymn Polski, władze i organizacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem przy wtórze werbli a na zakończenie zebrani odśpiewali Rotę.

Listopad– Uczestniczymy w Jubileuszu 115-lecia Chóru Mieszanego ARION w Kotlinie. Tradycyjnie w Kotlińskim Domu Kultury, jak w ubiegłych latach chóry spotykające się na Cecyliadzie, wzięły udział w obchodach jubileuszowych. W części początkowej Chór Jubilat wykonał 10 utworów. Po występie Chóru ,,ARION”rozpoczęła się uroczysta akademia jubileuszowa, podczas której wręczono odznaczenia P.W.Z.Ch. i O. w Ostrowie WLKp. Po odznaczeniach rozpoczęły się życzenia składane Jubilatom przez Władze Związku Chórów, Powiatu Jarocińskiego, Gminy Kotlin, Ośrodka Kultury, Zespoły Działające przy Ośrodku Kultury, Członkowie wspierający oraz byli Chórzyści. W dalszej części wystąpiły przybyłe chóry z Jarocina, Pleszewa i Koźmina. Na koniec wszyscy zebrani wykonali pieśń poświęconą Św. Cecylii ,, Niby Echo” a Prezes Chóru Arion D-hna Zofia Antczak zaprosiła obecnych do ,,Grill Baru” w Kotlinie na posiłek, wspólne tańce i śpiewy.

Listopad – Święto Patronki Śpiewu i muzyki sakralnej Św. Cecylii. Msza Św. jak co roku w intencji zmarłych i żywych z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbę o zdrowie, odbyła się w Kościele Św. Stanisława BiM Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił wikariusz Ks. Paweł Nowacki. W homilii W ciepłych słowach podziękował chórowi za pamięć o Św. Cecylii i czynny udział we Mszy Św. Życzył by Pan Bug na błogosławił i dalej z Jego pomocą osiągali sukcesy oraz sławili piękno chóralnej pieśni. Chór Nasz uczestniczył we Mszy Św. śpiewając na odnowionym chórze a dyrygent Kasper Ekert przygrywał na nowo wyremontowanych organach. Przed rozpoczęciem Mszy Św. wykonaliśmy Hymn Św. Cecylii ,,Niby Echo” w dalszej części Mszy Św. Z Dawna Polski Tyś Królową, Najświętsze Serce Jezusa Mego i Dobra Noc. Po Mszy Św. na zaproszenie władz miasta, chór obchodził święto w Ośrodku Kultury przy ul. Floriańskiej. Zabrali głos Burmistrz Pan Maciej Bratborski i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak. Panowie dziękowali za dotychczasowe dokonania i całokształt pracy w dziedzinie popularyzacji pieśni chóralnych, za udział w uroczystościach patriotycznych, sakralnych, świeckich i dotychczasową współpracę. Prezes Chóru Wojciech Gaweł podziękował Władzom Miasta za popieranie Naszej działalności, pomoc finansową i organizacyjną. Następnie odbywały się rozmowy oraz dyskusje przy kawie i tradycyjnym pączku.

Grudzień– Odbyło się spotkanie opłatkowe członków Chóru. D-hna Ewa Murawska odczytała przysłane życzenia Świąteczne i Noworoczne od władz miasta, zaprzyjaźnionych chórów, szkół, organizacji społecznych oraz osób prywatnych. Prezes Dh Wojciech Gaweł złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne w imieniu Zarządu Chóru i swoim. Po życzeniach Dyrygenta Chóru Kaspra Ekerta prezes rozdał wszystkim opłatki, do wspólnego składania sobie życzeń. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy a dyrygent przygrywał na pianinie.

Sprawozdanie opracował: Wojciech Gaweł