logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Styczeń

5 styczeń

Tradycyjnie na początku roku chórzyści koźmińskiego chóru im.  Czesława Czypickiego spotykają się  z władzami samorządowymi naszego miasta. Spotkanie rozpoczął prezes chóru dh. Wojciech Gaweł . Ciepło przywitał Przewodniczącego Rady Justyna Zaradniaka  i Burmistrza Macieja Bratborskiego  oraz przybyłych chórzystów  z osobami towarzyszącymi. Prezes podziękował chórzystom i dyrygentkom  za dobrze przepracowany rok, a władzom samorządowym  za wsparcie finansowe i dobrą współpracę.  Burmistrz Maciej Bratborski w szczególny sposób podziękował chórzystom za ich udział w życiu kulturalnym Koźmina Wlkp. Przywołał wspomnienia minionego roku zwłaszcza spotkanie  towarzyskie z chórem węgierskim  i wspólny występ podczas XXI Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Życzenia chórzystom złożyli również dyr. Gabriela Dopierała, Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak i właściciel lokalu Roman Wyduba. W kolejności wznoszono toasty noworoczne, śpiewano kolędy i biesiadowano przy muzyce przygotowanej przez właściciela lokalu oraz duetu „Ty i Ja” w osobach: Krystyny Stempniak i Władysława Pawlaka.
Z kronikarskich zapisków wynika, że miniony rok był udany dla koźmińskiego chóru. Ogółem chór wystąpił 15 razy. Najważniejszym wydarzeniem była organizacja Jubileuszu 125- lecia Chóru i XXII Koźmińskie Spotkania Chóralne z udziałem zespołów z Sulmierzyc, Zdun i Kobylina. Zamontowano tablicę pamiątkową Czesława Czypickiego na grobie Wojciecha Czypickiego z informacją o miejscu spoczynku patrona koźmińskiego chóru. Towarzysko chór spotykał się 5 razy . Zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zarząd odbył 8 posiedzeń.

19 styczeń

Na koncert kolęd do koźmińskiej fary Chór im. Czesława Czypickiego zaprosił również dzieci z zespołu „DO-RE-MI” i grupę młodzieżową „Seven”, działające przy ośrodku kultury. Wielopokoleniowy koncert kolęd i pastorałek bardzo podobał się publiczności. Usłyszeliśmy przepiękne polskie kolędy i zagraniczne utwory bożonarodzeniowe.
Śpiew chóralny: uroczysty i dostojny przeplatały dziecięce głosy kilkuletnich artystów. Bardzo dobrze zaprezentowało się trzecie pokolenie – młodzież z grupy „Seven”, wykonując utwory donośnym głosem o niespotykanej barwie.
Słowo uznania i podziękowania dla wszystkich występujących przekazał proboszcz ks. Zygmunt Lewandowski. Program koncertu przygotowały i opracowały panie: Gabriela Dopierała i Alfreda Damazyniak.

26 styczeń

Chór wziął udział w mszy św. w Klasztorze z okazji 40-lecia pożycia małżeńskiego druhny Gabrieli i Pawła Dopierałów. Życzenia i podziękowania przekazał ks. proboszcz Marek Spychała, za śpiew podczas mszy świętej, prowadzenie chóru parafialnego i aktualnie chóru im . Czesława Czypickiego. Chórzyści po mszy św. na chórze złożyli Jubilatom życzenia, kwiaty i laurkę , oraz odśpiewali „Sto lat” i „Zawsze z chórem”.  Zebrani na mszy św. oklaskami podziękowali Jubilatom.

Luty

10 luty

Na zebraniu Zarządu omówiono sprawy organizacyjne zebrania sprawozdawczego. Prezes W. Gaweł poinformował, że chór z Bellheim nie przyjedzie do Koźmina Wlkp. na Jubileusz 125 –lecia chóru. Prezes Honorowy chóru S. Kaźmierczak zrezygnował z funkcji kronikarza, zaproponował aby obowiązki przyjęła druhna Ewa Murawska, a z-ca zostanie dh. Stefan. Zgłosił również wniosek , aby w ramach uroczystości jubileuszowej załatwić tablicę na grobie śp. Wojciecha Czypickiego z informacją o miejscu spoczynku Czesława Czypickiego,  patrona koźmińskiego chóru.

27 luty

Delegacja Chóru: Prezesi W. Gaweł i S. Kaźmierczak oraz dyrygentka G. Dopierała spotkała się z Burmistrzem Maciejem Bratborskim : uzgodniono , że Urząd MiG sfinansuje wykonanie tablicy nagrobkowej Cz. Czypickiego i zakup pamiątek na uroczystości jubileuszową 125-lecia chóru.

27 luty

Po próbie odbyło się spotkanie towarzyskie zorganizowane przez druhnę  Gabrielę Dopierałę z mężem jako podziękowanie chórzystom za śpiew podczas mszy św. w intencji ich 40. rocznicy pożycia małżeńskiego.

Marzec


3 marzec 

Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes W. Gaweł. Powitał chórzystów i gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka i Burmistrza Macieja Bratborskiego. Poinformował, że na 36 członków chóru obecnych jest 27 osób, co stanowi 75 % ogółu i w związku z tym zebranie jest prawomocne w podejmowaniu uchwał. W kolejności dokonano wyboru składu osobowego do obsługi zebrania;
Przewodniczącym zebrania został Jan Maliński, Sekretarzem Ewa Murawska. Skład Komisji uchwał
i wniosków: Janina Kapuścińska, Zofia Jacek, Czesław Stabrowski. Przewodniczącym zebrania zaprosił do przedstawienia sprawozdań z kolejnych punktów zebrania.
1. Sprawozdanie Zarządu Chóru z działalności za rok 2013 przedstawił Prezes Wojciech Gaweł.
Przyjęty plan pracy na 2013 r. został w pełni zrealizowany.  Chór prezentował się w Koźminie Wlkp. na wszystkich uroczystościach patriotycznych, religijnych, okolicznościowych i chóralnych. Koncertował 18 razy między innymi: Koncert Kolęd w Koźminie, podczas XXI Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Z programem kolęd Chór wystąpił również w Dobrzycy
i Krotoszynie w ramach VII Kolędowych Spotkań Chóralnych. Uczestniczył w Koncercie Jubileuszowym 35-lecia powstania PZCHiO Oddział w Ostrowie Wlkp. i Jubileuszu 90-lecia Koła Śpiewaczego „Harmonia” w Zdunach. Ważnym wydarzeniem dla chóru było udostępnienie sali na próby w nowym ośrodku kultury przy ulicy Floriańskiej 18a i przekazanie pomieszczenia na przechowanie dokumentów, pamiątek i nut. Na zakończenie  sprawozdania dh. Prezes w imieniu Chóru podziękował władzom samorządowym , dyrekcji GZiK i pracownikom za pomoc organizacyjną i finansową w działalności chóru oraz dyrygentkom , członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej , chórzystom , członkom wspierającym za poświęcenie i wytrwałość i włączanie się w prace społeczne na rzecz chóru. Podziękowania przekazał również Pawłowi Dopierale mężowi dyrygentki, który użycza swego pojazdu na potrzeby chóru oraz druhowi Stefanowi Kaźmierczakowi z małżonką, którzy stałą opieką otaczają grób Wojciecha Czypickiego Ojca Patrona naszego chóru. Przewodniczący
dh. J. Maliński podziękował Prezesowi za szczegółowe sprawozdanie , bo ten rok był bogaty
w wydarzenia te dobre , ale również smutne , bo odeszli najbliżsi z naszych rodzin i również druh Edmund Chmielarz. Zaproponował , aby uczcić pamięć zmarłych minutą ciszy.

2. Druhna skarbnik Seweryna Filipiak przedstawiła sprawozdanie za rok 2013 z dodatnim saldem. Na rok 2014 preliminarz przewiduje przychody ze składek członków czynnych i wspierających , a rozchody związane będą z kosztami organizacji spotkań , zebrań i imprez okolicznościowych. Zaproponowała składki na 2014 r. w wysokości 10 zł na kwartał.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 przedstawiła druhna Alicja Otworowska. Komisja nie wniosła żadnych uwag do dokumentów finansowych.  Pamiątki i sztandar są właściwie zabezpieczone. Protokolarz zebrań i kronika prowadzone są na bieżąco. Działalność Zarządu nie budzi zastrzeżeń i Komisja wnioskuje o udzielenie mu absolutorium.

4. Druhna dyrygentka Gabriela Dopierała przedstawiła projekt planu pracy na 2014 r. Jest to szczególny rok w działalności chóru , ponieważ 22 czerwca będziemy obchodzić jubileusz 125- lecia założenia Koła Śpiewackiego w Koźminie Wlkp. Uroczystość jubileuszowa połączona zostanie z XXII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi z udziałem 4 zespołów. W planie zawarte są założenia ogólne, plan imprez w cyklu miesięcznym oraz dobór repertuaru. Planowany jest udział w imprezach chóralnych, patriotycznych, religijnych i okolicznościowych na terenie Koźmina Wlkp. i organizowanych przez PZCHiO oddział  w Ostrowie Wlkp. oraz współpraca z zespołami działającymi w GZiK. Dyrygentka w imieniu Zarządu , własnym i z-cy dyr. Alfredy Damazyniak zachęciła wszystkich chórzystów do pilnego uczęszczania na próby i udział w koncertach , aby udało się zrealizować ambitny plan pracy na 2014 r. Liczy na dobrą współpracę z zarządem w organizacji imprez i przygotowaniu nut na  próby i koncerty.

5. Przedstawiony szczegółowy plan pracy na 2014 r. został wysłuchany z uwagą i w punkcie – dyskusja nie wniesiono żadnych uwag, zachęcano się do pilnego uczęszczania na próby w tym szczególnym jubileuszowym roku.

6. W wolnych głosach głos zabrali:
Dh Stefan Kaźmierczak w imieniu chórzystów złożył podziękowanie władzom samorządowym i dyrekcji GZiK za udostępnienie sali kameralnej w nowym ośrodku kultury przy ul. Floriańskiej, co spowodowało lepszy komfort w odbywaniu prób oraz za wyposażenie i przekazanie pomieszczenia w którym przechowujemy dokumenty , biblioteczkę z nutami , pamiątki i stroje. Dzięki wsparciu Burmistrza Maciej Bratborskiego na jubileusz 125-lecia wykonana zostanie tablica pamiątkowa umieszczona na grobie śp. Wojciecha Czypickiego z informacją o miejscu spoczynku Czesława Czypickiego, patrona koźmińskiego chóru.
W sprawie kroniki chóru zapewnił, że nadal współpracować będzie z druhną E. Murawską
z którą do tej pory razem ją prowadzili i zaapelował do chórzystów o pomoc w wykonywaniu zdjęć do kroniki utrwalających ważne wydarzenia z działalności chóru.  Druhna Ewa Murawska zachęcała do zapoznania się z kroniką gdzie cały miniony rok ma swoje odzwierciedlenie i podziękowała dh-owi Stefanowi Kaźmierczakowi za przygotowanie materiałów do kroniki, bo dzięki temu mogła się głownie skupić na szacie graficznej.
Burmistrz Maciej Bratborski życzył chórzystom zdrowia , radości i wytrwałości oraz satysfakcji w wypełnianiu tak ambitnego planu pracy w 2014 r. Podziękował za udział w imprezach w naszym mieście i poza jego granicami. Zapewnił o dalszej współpracy i pomocy finansowej dla chóru. Wyraził ubolewanie, że na uroczystość jubileuszową nie może przybyć chór z Bellheim. Dh. Prezes W. Gaweł poinformował, że dh. Józef Ignasiak został zaproszony na zebranie, ale nie mógł przybyć ze względów zdrowotnych i przygotowany dyplom z podziękowaniem za długoletnie członkostwo w chórze z życzeniami długich lat w zdrowiu zostanie przekazany mu w domu.

7. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków dh-na Janina Kapuścińska odczytała sporządzony protokół z projektami uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.
– udzielono absolutorium Zarządowi
– zatwierdzono działalność finansową za r. 2013
– zatwierdzono plan pracy i plan finansowy na r. 2014.
- zatwierdzono składkę członkowską na r. 2014 w wys. 10 zł na kwartał

8. Przewodniczący zebrania dh. Jan Maliński , stwierdził że został wyczerpany porządek obrad. Podziękował gościom i obecnym członkom chóru za udział w zebraniu, które zakończono odśpiewaniem Hasła Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego „Leć o pieśni , lec sokołem …”.

9 marzec

Chór wystąpił w Klasztorze podczas mszy św. w intencji 90- rocznicy urodzin Wiesławy Gawrońskiej długoletniej chórzystki, obecnie członka wspierającego chóru. Jubilatce złożono życzenia i przekazano laurkę i kwiaty oraz odśpiewano „100 lat’.

10 marzec
Odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny oraz zaległych imienin. Przy uroczystej kolacji chórzyści złożyli sobie wzajemnie życzenia, przy śpiewie i żartach spędzono wieczór.

Kwiecień

27 kwiecień

Msza św. w Klasztorze w intencji podniosłego wydarzenia religijnego – dzień kanonizacji Jana XXIII I Jana Pawła II.

28 kwiecień
Odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym ustalono projekt uroczystości jubileuszowej i XXII Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Są już pamiątkowe parasolki i liry dla występujących chórów oraz zaproszenia, plakaty, zarezerwowana jest sala i restauracja. Powołano komisję do opracowania wniosków o odznaki śpiewacze i zaopiniowano 2 kandydatów do odznaki złotej z laurem.

Maj

3 maj
Występ podczas mszy św. w Farze z okazji 223-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i Święta Marii Panny Królowej Polski. Po mszy św. orkiestra, poczty sztandarowe , delegacje szkół , instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy udali się w pochodzie pod Pomnik Wolności, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

8 maj
Chór śpiewał w Klasztorze podczas Odpustu Parafii p.w. św. Stanisława BiM. Ks. Proboszcz zapoczątkował nowa tradycję – po mszy św zaprosił parafian na dziedziniec , gdzie podano placek stanisławowy przy kawie i herbacie.

29 maj
Odbyło się posiedzenie Zarządu na którym odpowiedzialne osoby przedstawiły załatwione sprawy organizacyjne jubileuszu 125-lecia. Ostateczny program przedstawia się następująco:
22 czerwiec 2014 r.
godz. 9.00 delegacje złożą kwiaty pod tablicą Czesław Czypickiego i zapalą znicze na grobie Wojciecha Czypickiego ojca Patrona naszego chóru.
Godz. 10.00 Msza św. w Klasztorze w intencji zmarłych i czynnych członków chóru.
Godz. 15.00 akademia Jubileuszowa i XXII Koźmińskie Spotkania Chóralne z udziałem chórów : „Cecylia” z Kobylina, „Harmonia” ze Zdun, i „Cecylia” z Sulmierzyc. Po spotkaniach poczęstunek w Nasycalni. Omówiono scenariusz Akademii Jubileuszowej i  XXII Koźmińskich Spotkań  Chóralnych.

31 maj – Prezesi W. Gaweł i S. Kaźmierczak udali się do Pleszewa na uroczystość 90-lecia Chóru Męskiego „Harmonia” i 20-lecia współpracującego z nim chóru dziecięcego.

Czerwiec

12 czerwiec
Posiedzenie Zarządu – dalsze sprawdzanie załatwionych spraw organizacyjnych związanych z Jubileuszem 125-lecia chóru. Uzgodniono sprawy finansowe po rozmowach ze sponsorami. Zaproszenia wysłano do 45 instytucji, szkół i osób prywatnych. Ogółem planowany jest udział 179 osób łącznie z chórami na XXII Koźmińskie Spotkania Chóralne.

16 czerwiec
Zamontowano tablicę nagrobkową Czesława Czypickiego na grobie śp. Wojciecha Czypickiego, na której jest informacja o miejscu spoczynku patrona koźmińskiego chóru.
Z inicjatywą wykonania tablicy wystąpił Prezes Honorowy Chóru dh. Stefan Kaźmierczak. Pomysł zaakceptował Zarząd Chóru, a ufundował Burmistrz Maciej Bratborski. Tablicę wykonał i w części sponsorował Zakład Kamieniarski p. Wojciecha Bąka z Koźmina Wlkp.

19 czerwiec
Uroczystości Bożego Ciała – śpiew Chóru podczas mszy św. na Starym Rynku

22 czerwiec
Uroczystość Jubileuszowa 125-lecia chóru i XXII Koźmińskie Spotkania Chóralne

27 czerwiec
Chór wystąpił podczas mszy św. na Nowym Rynku, która odbyła się ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Powrotna procesja zakończyła się przy figurze Najśw. Serca Pana Jezusa  przy Farze, gdzie mieszkańcy Koźmina Wlkp. odnowili ślubowanie.

30 czerwiec
Odbyło się spotkanie podsumowujące półroczną działalność chóru i zaległe imieniny chórzystów.

Dyrygentka G. Dopierała podziękowała chórzystom za występy, a szczególne podczas uroczystości jubileuszowej i XXII Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Prezes W. Gaweł podziękował chórzystom za występy, a członkom Zarządu za pomoc w pracach organizacyjnych  jubileuszu. Szczególne podziękowania przekazał Prezesowi Honorowemu Stefanowi Kaźmierczakowi , sekretarce Ewie Murawskiej i gospodarzowi Marii Maćkowiak. Podziękowania przekazał również obu dyrygentkom za przygotowanie chóru do występów w I półroczu. Druhna Lidia Małecka przygotowała ciasto z kartką niespodzianką – piosenką i tekstem satyrycznym, który obdarowany musiał wykonać. Było wiele humoru i śmiechu, „Sto lat” dla zaległych imienników i pląsy przy muzyce. Po uroczystości Jubileuszowej upominki dostarczono członkom wspierającym i gościom, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli na niej być.

Lipiec

7 lipiec

Delegacja chóru – W. Gaweł , S. Kaźmierczak i A. Otworowska odwiedziła  chorą A. Wojciechowską członka wspierającego przekazując pozdrowienia od chórzystów i pamiątkę jubileuszową  Wzruszona dh. Aniela podziękowała za życzenia i upominek przesyłając pozdrowienia dla chórzystów i dyrygentek.

Sierpień

Mimo wakacji chórzyści spotkali się 4 i 8 sierpnia, aby utrwalić utwory na występ z okazji Patrona Ziemi Koźmińskiej św. Wawrzyńca.

9 sierpień
Msza św. na Starym Rynku z udziałem chóru w intencji Patrona Ziemi Koźmińskiej św. Wawrzyńca. Po mszy świętej przed farą zaproszono parafian na placek odpustowy, a na Starym Rynku odbył się koncert grupy muzyczno – wokalnej z gostyńskiej fary.

Wrzesień

12 wrzesień
Chór wystąpił w Klasztorze podczas mszy św. w intencji 50-lecia pożycia małżeńskiego Janiny i Mariana Dyndasów. Druh Marian jest aktualnie członkiem wspierającym chóru.

20 wrzesień
Nasi delegaci Prezes W. Gaweł i sekretarz E. Murawska brali udział w Walnym Zjeździe Delegatów PZCHiO odział w Ostrowie Wlkp. Delegaci wypowiedzieli się za wystąpieniem ze struktur PZCHiO w Warszawie i uchwalili nowy statut Południowo Wielkopolskiego Związku Chórów i orkiestr z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

27 wrzesień

Chór wystąpił podczas mszy św. w farze, która odbyła się w intencji 110. rocznicy urodzin Janiny Kłopockiej, twórczyni Rodła znaku Związku Polaków w Niemczech. Po mszy św. uczestnicy w pochodzie z orkiestrą i pocztami sztandarowymi ( w tym również sztandar chóru) udali się przed budynek sali widowiskowo – kinowej „Mieszko” przy ul. Boreckiej Tu na ścianie budynku obok Czesław Czypickiego patrona koźmińskiego chóru została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca Janinę Kłopocką. Po odsłonięciu tablicy odbyła się akademia okolicznościowa po której członkowie Stowarzyszenia Rody Kłopockich wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe medale i książki. Okolicznościowe pamiątki do chóru odebrał Prezes
W. Gaweł.

Październik

20 październik 
Odbyło się posiedzenie Zarządu na którym omówiono odbyte występy chóru  i planowane do końca roku. Określono stan finansów. Zwolniono 4 osoby ze składki członkowskiej dojeżdżające na próby spoza Koźmina Wlkp. Z członka czynnego zrezygnowała druhna Maria Olejnik. Przesłano życzenia jubileuszowe 150-lecia dla Chóru „Dzwon” z Gniezna.

Listopad

6 listopad
Zmarł druh Czesław Gulczyński Prezes Chóru „Harmonia” w Pleszewie. Żył lat 87. Z chórem związany był 60 lat. Z koźmińskim chórem łączyła go nić przyjaźni i długoletnia współpraca, szczególnie z prezesem Honorowym Stefanem Kaźmierczakiem i aktualnym  Prezesem Wojciechem Gawłem – Cześć Jego pamięci !

11 listopad
Udział w mszy św. za Ojczyznę z okazji 96- rocznicy Odzyskania Niepodległości która odbyła  się w farze. Po mszy św. uczestnicy w pochodzie udali się  pod Pomnik Wolności , gdzie delegacje złożyły kwiaty. W uroczystości udział brała również Koźmińska Orkiestra Dęta.

22 listopada
Udział w mszy św. w Klasztorze w intencji Św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki sakralnej i zmarłych członków chóru. Podziękowania i życzenia przekazał chórzystom  Ks. Proboszcz Marek Spychała.

24 Listopad
Odbyło się spotkanie „cecyliowe” , zorganizowane przez władze samorządowe. Panowie Maciej Bratborski Burmistrz Koźmina Wlkp. i Justyn Zaradniak Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali chórzystom za udział w imprezach na terenie miasta i poza jego granicami, a dyrygentkom wręczyli kwiaty. Prezes W. Gaweł podziękował za zorganizowanie spotkania,  życzenia i kwiaty, oraz pogratulował ponownego wyboru do władz samorządowych.

Grudzień

1 grudzień
Odbyło się posiedzenie Zarządu ustalono terminy koncertu kolęd, spotkania opłatkowego i noworocznego. Ustalono listę osób i instytucji do których wysłane zostaną życzenia świąteczno – noworoczne.

7 grudzień
Zmarła druhna Helena Szychówna, aktualnie członek wspierający. Członkiem czynnym była w latach 1948-1974, Była aktywnym członkiem przez wiele lat pełniąc funkcję bibliotekarki. Pogrzeb odbył się 10 grudnia na cmentarzu przy ul. Poznańskiej. Msza św. żałobna odbyła się w kościołku św. Trójcy podczas której  śpiewali chórzyści , zamówili intencję mszalną za spokój  Jej duszy i ze sztandarem odprowadzili trumnę na miejsce spoczynku. Cześć Jej Pamięci !

22 grudzień
Odbyło się spotkanie opłatkowe. Życzenia świąteczno – noworoczne przekazali chórzystom Prezes W. Gaweł , dyrygentka  G. Dopierała i Prezes Honorowy S. Kaźmierczak. Indywidualne życzenia składali sobie chórzyści podczas łamania się opłatkiem. Śpiewano ulubione kolędy. Chórzyści przekazali dyrygentkom składany stojak do nut. Prezes honorowy S. Kaźmierczak w formie losowania wśród  grup głosowych rozlosował 4 pytki DVD z uroczystości Jubileuszowej 125-lecia chóru przekazanej gratis przez p. Grzegorza Pierzchałę oraz przekazał w obieg oprawiony obraz ze zdjęciami jubileuszowymi, który będzie umieszczony w pomieszczeniu dla chóru.  Przy kolędowym śpiewie i w świątecznym nastroju pożegnano 2014 r.

Opracował:
Prezes Honorowy
Stefan Kaźmierczak