logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Styczeń

Rok 2013 rozpoczął się smutnie dla niektórych członków naszego chóru. W dniu  2 stycznia odbył się pogrzeb śp. Stanisława Stachowskiego męża druhny Elżbiety, a 5 stycznia drugi pogrzeb śp. Zbigniewa Bakalarza syna druha Albina.
Członkowie chóru zamówili intencje mszalne za obu zmarłych.

3. I – chór odbył pierwszą próbę w nowym Ośrodków Kultury przy  ul. Floriańskiej. Udostępniona została sala kameralna z instrumentem, co spowodowało lepszy komfort w odbywaniu prób. Chór otrzymał również pomieszczenie na przechowywanie dokumentów, pamiątek i biblioteczki. Chórzyści z zainteresowaniem obejrzeli nowe pomieszczenie ośrodka. Dla osób starszych i niepełnosprawnych zainstalowano windę, która ułatwia dostęp do pomieszczeń na piętrze;
W dniu 2 stycznia w wieku 73 lat zmarł Józef Banasiewicz kapelmistrz Orkiestry Dętej w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie. Chór im. Cz. Czypickiego będzie Go wspominał ze wspólnych koncertów kolęd w naszym. Pogrzeb odbył się
4 stycznia w Krotoszynie.
6. I – Odbyło się spotkanie chórzystów z władzami samorządowymi. Zebranych powitał Prezes W. Gaweł, a wśród nich Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka. Podziękował chórzystom i dyrygującemu za dobrze przepracowany rok, a władzom samorządowym za wsparcie finansowe i wysiłek włożony w budowę Ośrodka Kultury. Do życzeń dołączyła dyrygentka  G. Dopierała. Kończąc, Prezes stwierdził, że jest nas dzisiaj mniej, co spowodowała choroba i niespodziewana żałoba w dwóch rodzinach członków chóru. Przewodniczący Rady Justyn Zaradniak podziękował chórowi za obsługę imprez świeckich i kościelnych w naszym mieście. Zapewnił o dalszym finansowaniu działalności chóru i, że wybiera się na koncert kolęd. Życzył chórzystom wszelkiej pomyślności w 2013r. i udanej zabawy. Jako, że dziś święto Trzech Króli odśpiewano kolędę „Mędrcy świata monarchowie”, wzniesiono toast za pomyślny 2013r. i przystąpiono do kolacji. Dla relaksu między posiłkami Prezes Wojciech Gaweł poprosił o krótkie przedstawienie działalności Prezesa Honorowego – kronikarza druha Stefana Kaźmierczaka. Druh Stefan przed złożeniem informacji podziękował chórowi  i dyrygentkom za włożony trud w działalności minionego roku. Przesłał życzenia noworoczne chóralnej rodzinie, aby omijały ją choroby i w pełnej harmonii udało się zrealizować zaplanowaną działalność na 2013r. Może, na co dzień tego nie widać, ale przedstawione zapiski kronikarskie świadczą  o ogromnie włożonej pracy w minionym roku.
Były to następujące koncerty  i uroczystości:
Występ kolędowy z Orkiestrą Dętą – Fara
Kolędy – VI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski – Krotoszyn
Kolędy na zakończenie okresu bożonarodzeniowego – Klasztor
XXV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski połączony z Jubileuszem
120 – lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – Ostrów Wlkp.
Uroczystość święta Marii Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja – Msza św. w Farze
Zlot Chórów z Wielkopolski z okazji 120 – lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – Poznań
Odpust w Parafii św. Stanisława BiM w Klasztorze
Spotkanie z kulturą żydowską w Koźminie Wlkp. – kino ”Mieszko”
Uroczystość Bożego Ciała – śpiew przy 4 ołtarzach o podczas Mszy św. na Starym Rynku
Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na Nowym Rynku
Msza św. na Starym Rynku ku czci św. Wawrzyńca Patrona Ziemi Koźmińskiej
Udział w uroczystości Jubileuszu 20 – lecia Klubu Seniora w Koźminie Wlkp. „Zajazd pod Szyszkami” w Nowej Obrze
XX Koźmińskie Spotkanie Chóralne z udziałem chórów: „Lutnia” z Wrześni, „Radość” z Gorzyc Wielkich i Chóru Zamku Kórnickiego
12.    I – Odbył się pogrzeb śp. Jerzego Koniecznego Prezesa chóru „Harmonia” w Zdunach. Był członkiem chóru 50 lat i 20 lat Prezesem. Nasz chór przez dziesiątki lat współpracuje ze Zdunami. Zmarły zaprzyjaźniony był z naszymi Prezesami Stefanem Kaźmierczakiem i Wojciechem Gawłem, który uczestniczył w pogrzebie.
13. I – Chór udał się do Dobrzycy, gdzie w kościele p.w św. Tekli podczas mszy św. wystąpił z programem kolęd.
18.    I – Prowadzono rozmowy z udziałem Burmistrza M. Bratborskiego, Dyr. GZIK – Leszka Ziętkiewicza i Prezesa Honorowego – kronikarza chóru w sprawie pomieszczenia dla chóru w nowym Ośrodku Kultury.
20. I – W Klasztorze odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru im. Cz. Czypickiego i Koźmińskiej Orkiestry Dętej. Koncert rozpoczął chór współczesną pieśnią „Dzień jeden w roku”, która wprowadziła słuchaczy w świąteczny nastrój minionego Bożego Narodzenia. Ks. Marek Spychała powitał chór i orkiestrę życząc zebranym parafianom, aby poczuli się „jak anieli w niebie”. Prowadząca koncert Gabriela Dopierała zaprosiła do wspólnego zaśpiewania „Wśród nocnej ciszy” z towarzystwem chóru i orkiestry. W kolejności orkiestra wykonała
3 kolędy:
„Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”.
Chór zaprezentował 4 kolędy:
„Narodził się Jezus Chrystus”, „ Na narodzenie Bożego Dzieciątka”, „Z nieba wysokiego”, „Boże Dziecię”.
Orkiestra w drugim wejściu wykonała 3 kolędy:
„Cicha noc”, „W żłobie leży”, Przybieżeli do Betlejem”.
Chór kolejno wykonał 3 kolędy:
„Narodził się nam Zbawiciel”, „Pójdźmy do Pana”, „Zaśnij dziecino”
Orkiestra swój popis zakończyła 2 kolędami „Oj, Maluśki” i „Do szopy hej pasterze”
Chór i orkiestra wspólnie wykonali: „Triumfy Króla Niebieskiego”.
Koncert zakończono wykonaniem 2 kolęd z udziałem chóru, orkiestry  i słuchaczy.
W finale koncertu chór wykonał utwór „Przekażmy sobie znak pokoju”. Partie solową brawurowo wykonali Krystyna Stempniak i Jerzy Dykcik, co spotkało się z wielkim aplauzem publiczności, która na stojąco ogromnymi brawami nagrodziła wykonawców. Prowadząca koncert podziękowała słuchaczom za udział w koncercie, ks. Proboszczowi za udostępnienie świątyni na koncert i Markowi Wiecznemu za pomoc techniczną. Ks. Proboszcz podziękował również chórowi i orkiestrze za udany występ.
Koncert przygotowali: Dyr. chóru – Gabriela Dopierała, Kapelmistrz – Ryszard Krzymiński. Akomp. – Alfreda Damazyniak
23 I – Prezes Honor. – kronikarz S. Kaźmierczak spotkał się z p. Adamem Grzelakiem. Wykonane zostały pomiary mebli, które zostaną zmontowane w pomieszczeniu dla chóru.

Luty

1. II – Radosna wiadomość dla chóru. Wszystkie zaplanowane meble zostały zamontowane przez p. A. Grzelaka.
W okresie od 4 – 6 lutego przywieziono do pomieszczenia wszystkie dokumenty i pamiątki, które znajdowały się u członków zarządu: W. Gawła, S. Kaźmierczaka, E. Murawskiej, M. Maćkowiak i dyr. G. Dopierały. 7 lutego nastąpił ostatni akt przywozów. Przywieziono biblioteczkę chóru, która znajdowała się w archiwum Urzędu Miasta i Gminy. Transport zorganizował Prezes W. Gaweł. Pomagali Albin Bakalarz, Oktawian Liebig i p. Monika Bartkowiak z Rady Miejskiej. Całością organizacyjną kierował Prezes Hon. Stefan Kaźmierczak.
Prace porządkowe zakończono 10 lutego.
2. II – W krotoszyńskim kościele p.w św. Ap. Piotra i Pawła odbyły się VII Spotkania Chórów Południowej Wielkopolski – “Spotkanie z kolędą” Organizator: PZCHiO Odział w Ostrowie Wlkp. i Krotoszyński Ośrodek Kultury. Wystąpiło 11 chórów, które zaprezentowały po 3 kolędy. Koźmiński chór pod batutą Gabrieli Dopierały wykonał:
“Narodził się Jezus Chrystus” – opr. Goździowski
“Boże Dziecię” – opr. ks. Zb. Piasecki
“Narodził się nam Zbawiciel” – kol. austriacka. sł-polskie St. Głowacki.
Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolędy:
“Bóg się rodzi”: w wykonaniu wszystkich chórów i publiczności pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka – dyrektora Artystycznego Ostrowskiego Oddziału PZCHiO.
25 lutego odbył się pogrzeb ojca druhny Lidii Małeckiej. Chórzyści złożyli jej kondolencje i zamówili mszę św. za spokój Jego duszy.

Marzec

2 marca w salce kameralnej Ośrodka Kultury przy ul. Floriańskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków czynnych i wspierających chóru im. Cz. Czypickiego.
Zgromadzonych gości i chórzystów powitał Prezes W. Gaweł stwierdzając, że na 40 członków czynnych i wspierających obecnych jest 30, co stanowi 75% obecnych i umożliwia rozpoczęcie obrad w I terminie. Z zaproszonych gości
w zebraniu uczestniczyli:
Przewodniczący Rady Miejskiej – Justyn Zaradniak
Burmistrz – Maciej Bratborski
Dyr. Gminnego Zespołu Inst. Kultury – Leszek Ziętkiewicz
Księgowa GZIK – Lilianna Szymczak
Prezes W. Gaweł zaproponował na przew. zebrania S. Kaźmierczaka a z sali podano drugą kandydaturę Mariana Dyndasa. Większością głosów wybrany został dh. Stefan Kaźmierczak. Na sekretarza jednogłośnie wybrano dh-nę Ewę Murawską. Druh S. Kaźmierczak podziękował za wybór, zapewniając, że przy wsparciu zebranych postara się je sprawnie przeprowadzić. Przed dalszą realizacją porządku obrad zaproponował, aby uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych: druhny Krystyny Gawrońskiej i bliskich rodzin członków chóru: mężów Krystyny Węglińskiej i Elżbiety Stachowskiej, Ojca Lidii Małeckiej i syna Albina Bakalarza. W kolejności odczytano regulamin i porządek obrad Oba punkty zatwierdzono jednogłośnie,. Jednogłośnie wybrano komisje robocze w następujących składach.

1. Komisja Mandatowa – Alicja Otworowska, Jan Moliński, Seweryna Filipiak
2. Komisja Wyborcza – Janina Kapuścińska, Alicja Buszek, Urszula Glapa
3. Komisja Uchwał i Wniosk – Jacek Zofia, Czesław Stabrowski, Jan Styburski
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012r. złożył Prezes W. Gaweł.
W szczegółowo przedstawionym wystąpieniu omówił wydarzenia minionego 2012r. z udziałem chóru. W 20 występach udało się zrealizować plan pracy zatwierdzony na 2012r. swoje wystąpienie druh Prezes zakończył podziękowaniami dla władz samorządowych GZIK-u, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz chórzystom i dyrygentom.
2. Sprawozdanie finansowe za r. 2012 i projekt planu budżetowego na 2013 r. przedstawiła skarbnik Seweryna Filipiak. Propozycja składki na r. 2013 – 10 zł kwartalnie. Składki opłacili wszyscy członkowie czynni i spierający.
3. Sprawozdanie Komisji złożyli jej przewodniczący Romanowski Józef. Komisja bez zastrzeżeń oceniła prowadzenie dokumentacji, zabezpieczenia pamiątek, prowadzenie kroniki i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Alicja Otworowska przedstawiła protokół Komisji Mandatowej, stwierdzający ,że na stan członków 40 , obecnych jest 30 osób co stanowi 75 % uczestniczących w zebraniu. Wobec powyższego Wolne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze jest prawomocne w podejmowaniu uchwał.
5. Projekt planu pracy na r. 2013 przedstawiła dyryg. Gabriela Dopierała. Chór będzie brał udział w imprezach okolicznościowych, patriotycznych i religijnych w naszym mieście. Zorganizuje koncerty kolęd, XXI Koźmińskie Spotkania Chóralne , weźmie udział w VII spotkaniu Kolędowym w Krotoszynie
i XXVI Przeglądzie Chórów Połud. Wielkop. Po przedstawionych dokumentach przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dyskusji nad nimi. W jej wyniku przyjęto następujące wnioski:
– próby nadal odbywać się będą 2 razy w tygodniu, a w przypadku ekstremalnej zimy 1 raz.
-,,Pyrogranie” i ,,Piernikowe figle” powinny zostać w planie pracy, jeżeli druhny będą tym zainteresowane
– do repertuaru wprowadzić utwory do śpiewu towarzyskiego.
– rozważyć możliwość zorganizowania wycieczki krajoznawczej połączonej
z operetką
– zaprosić chór z Węgier na XXI Koźmińskie Spotkania Chóralne
6. Przewodnicząca Komisji Wyborczej Janina Kapuścińska przedstawiła kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Ostrowskiego Oddziału PZCHiO. Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Władze ukonstytuowały się w następujących składach:
Zarząd – Prezes – W. Gaweł, Z-ca Prezesa – Jerzy Dykcik, sekretarz – Ewa Murawska, kronikarz – Prezes Honorowy S. Kaźmierczak, Skarbnik – Seweryna Filipiak, Bibliotekarka – Aleksandra Bączkiewicz, Gospodarz – Maria Maćkowiak, Chorąży i pomocnik bibliotekarki – Oktawian Liebig. Dyrygentką nadal będzie Gabriela Dopierała, z-cą dyryg. – Akompaniament – Alfreda Damazyniak.
Komisja Rewizyjna – Przew. – Józef Romanowski, sekretarz – Zofia Jacek, członek – Alicja Otworowska.
Delegaci na zjazd – W. Gaweł i Ewa Murawska.
Przewodniczący zebrania zaproponował przejście do kolejnego punktu tj. wolne głosy i wnioski Poinformował, że na dzisiejsze zebranie zaproszono osoby, które zrezygnowały z członkowstwa czynnego. Są to: Elżbieta Stachowska, Janina Teodorczyk i Marian Dyndas. Prezes W. Gaweł i dyr. G. Dopierała wręczyli im okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Ze względu na chorobę druhny Janiny pamiątka zostanie dostarczona do domu. Druh Marian Dyndas zadeklarował członkowstwo czynne. Przewodn. zebrania podziękował druhnie Krystynie Stempniak, która w duecie z Władysławem Pawlakiem śpiewają podczas uroczystości chóralnych. Prezes wręczył Jej kwiatek. W kolejności głos zabrała druhna Maria Maćkowiak, która podziękowała koleżankom za przygotowanie menu na “Pyrograniu” i Piernikowe “figle” i obdarowała je słodyczami.
Burmistrz Maciej Bratborski, podziękował chórzystom za udział w imprezach, które odbyły się w 2012 r. Życzył chórzystom wytrwałości w uczestnictwie na próbach, a Zarządowi dalszych pomysłów, ciekawych koncertów, bo mocna kondycja chóru leży w interesie władz samorządowych naszego miasta.
Przewodniczący Zebrania podziękował p. Burmistrzowi
za konstruktywne uwagi do działalności chóru i otwartość na rozmowy dot. różnych form pracy chóru. W kolejności dh Czesław Stabrowski przew. Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie:
-udzielono absolutorium Zarządowi
-przyjęto sprawozdanie finansowe za r. 2012
-przyjęto plan pracy i preliminarz budżetowy na r.2013
-uchwalono składkę członkowską na r.2013 w wysokości 10 zł kwartalnie.
Wobec wyczerpania porządku obrad przew. zebrania dh Stefan Kaźmierczak podziękował gościom i chórzystom za aktywne uczestnictwo w obradach i na zakończenie zaproponował odśpiewanie Hasta Wielkop. Związku Śpiewaczego “Leć o pieśni”!
Po jego odśpiewaniu zaprosił gości i chórzystów do zwiedzania pomieszczenia chóru, gdzie znajdują się dokumenty i pamiątki. W dniu 17 marca odbyły się
w Ostrowie Wlkp. uroczystości z okazji 35lecia powstania Ostrowskiego Oddziału PZCHiO.
Z tej okazji odbył się koncert Jubileuszowy z udziałem 400 śpiewaków
z Południowej Wielkopolski reprezentujących 14 chórów z Ostrowa Wlkp., Jarocina, Odolanowa, Roszkowa, Pleszewa, Gorzyc Wielkich, Sulmierzyc, Zdun, Kępna i Koźmina Wlkp. Każdy z chórów wykonał 3 utwory. Koźmiński chór wykonał: “Beskidzkiego Harnasia”, Modlitwę z opery “Wolny Strzelec”
i “O Chryste”. Wszystkie chóry pod dyr. Jerzego Wojtaszka wykonały: “Gaude Mater Polonia”, “Hymn III Tysiąclecia” i Hasło Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. W godzinach południowych odbyło się Wolne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ostrowskiego Oddziału PZCHiO, na którym wybrano nowe władze. Prezesem ponownie został Karol Marszał.
Nasz Prezes W. Gaweł wszedł do składu Zarządu Oddziału. 21 marca odbyło się spotkanie towarzyskie przy kolacji z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzny oraz zaległych imienin.

Kwiecień

25 kwietnia z okazji imienin ks. Prałata Marka Spychały Proboszcza Parafii  p.w. św. Stanisława odwiedziła Go delegacja chóru składając życzenia i kwiaty. Skład delegacji: W. Gaweł, K. Węglińska i A. Bakalarz. W dniu 30 kwietnia odbyła się msza św. w Klasztorze w intencji 90 rocznicy urodzin Moniki Gawrońskiej. Chór śpiewał podczas mszy św., po której pod dzwonnicą odśpiewał “Sto lat” i wręczył Jej okolicznościową laurkę. Druhna Monika była wieloletnim członkiem chóru, a obecnie jest członkiem wspierającym.

Maj

Tegoroczne uroczystości z okazji święta Najśw. Marii Panny Królowej Polski  i 222 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się podczas uroczystej mszy św. w koźmińskiej farze. Liturgię mszy św. śpiewem i muzyką wzbogacili chór im. Cz. Czypickiego i Koźmińska Orkiestra Dęta. Po mszy św. w chłodzie
i deszczu mieszkańcy, liczne poczty sztandarowe na czele z Orkiestrą udały się pod Pomnik Wolności, gdzie delegacje złożyły kwiaty.
6. V – Prezesi W. Gaweł, S. Kaźmierczak, J. Dykcik i dyryg. G. Dopierała spotykali się z Burmistrzem M. Bratborskim.
Omawiano wnioski z walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego. Ustalono: Zaprosić chór z Bellheim na 125 Jubileusz chóru w VI 2014r. 12. V – Udział w mszy św. odpustowej w Parafii p.w. św. Stanisława B i M.
18 maja zmarła Maria Szymanek matka druhny Barbary Maciejak i teściowa druha Edwarda. Chórzyści złożyli im kondolencje i zamówili mszę św. do duszę śp. Marii. Cześć Jej Pamięci.

Po chłodnych dniach i opadach dzień Bożego Ciała 30 maja był ciepły i pogodny. To sprawiło, że tłumy mieszkańców naszego miasta wzięły udział w procesji, która w tym roku wyruszyła z Fary do Klasztoru. Chór śpiewał przy 4 ołtarzach
i podczas mszy św. przed klasztorem.

Czerwiec

7 czerwiec – Msza św. na Nowym Rynku ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W dniu 15 czerwca chór nasz został zaproszony do Zdun, gdzie tamtejsze Koło Śpiewacze ,,Harmonia” obchodziło jubileusz 90 lecia. Uroczystość rozpoczęła się chwilą ciszy dla uczczenia pamięci Prezesa Jerzego Koniecznego, którego pogrzeb odbył się 12 stycznia 2013r. Wręczono kwiaty żonie zmarłego Prezesa, która również śpiewa w chórze. W imieniu naszego chóru życzenia złożyli W. Gaweł, Ewa Murawska, G. Dopierała przekazując Jubilatom list gratulacyjny, kronikę i kwiaty. W koncercie jubileuszowym oprócz Koźmina Wlkp. wystąpiły ,,Cecylie” z Sulmierzyc i Kobylina.
Ze Zdun wystąpili: chór Jubilat samodzielnie i z grupą gimnazjalną, Chór miejscowego Gimnazjum i Grupa Nauczycieli. Koźmiński chór dla Jubilatów dedykował im utwór: ,,Jubilate”.

24 czerwca w pomieszczeniu dla chóru zamontowano na ścianie małą galerię zdjęć: -od portretu Cz. Czypickiego i chóru męskiego z 1892 r. dyplomy z lat: -1953,1962,1966,1972, reaktywowanie z 1992 r. i jubileusze 110,115,120 lat. Pomysł – dh S. Kaźmierczak. Montaż – Jerzy Dykcik. Tegoroczne podsumowanie
I półrocza odbyło się 27 czerwca, na którym również towarzysko uczczono zaległe imieniny. Prezes W. Gaweł podziękował chórzystom za udział w próbach
i występach. Podziękowania przekazała również dyryg. G. Dopierała. Po toaście i ,,Sto lat” dla solenizantów dh Prezes i Dyrygentka wręczyli pamiątkowy dyplom i kwiaty druhnie Janinie Teodorczyk, która ze względów zdrowotnych zrezygnowała z członka chóru. Ustalono, aby odwiedzić druha Józefa Ignasiaka, który ze szpitala wrócił do domu.
O przedstawienie wydarzeń minionego półrocza dh Prezes poprosił kronikarza dh-a S. Kaźmierczaka. Na wstępie dh Stefan poinformował zebranych
o wykonaniu małej galerii zdjęć w pomieszczeniu dla chóru i podziękował za montaż druhowi Jerzemu Dykcikowi. Podziękował również i wymienił nazwiska, osób, które uczestniczyły w przewozie dokumentów i pamiątek do nowego pomieszczenia chóru. W kolejności przedstawił kalendarium wydarzeń minionego półrocza 2013r. Ogółem było 10 występów. Na okolicznościowe koncerty chór wyjeżdżał do Zdun, Krotoszyna, Ostrowa Wlkp. i Dobrzycy. Zorganizowano spotkanie z władzami samorządowymi, dwa spotkania towarzyskie, wolne zebranie sprawozdawczo-wyb. Zarząd spotkał się 3 razy. Na zakończenie informacji przekazał Prezesowi, Dyrygentce i Sekretarce adresy kontaktowe dla chórów, które przyjęły zaproszenie na Koźmińskie Spotkanie Chóralne i życzył chórzystom udanego wakacyjnego wypoczynku.

Lipiec
Mimo wakacyjnej przerwy chórzyści zmobilizowali się i 4 lipca przybyli do Klasztoru, gdzie śpiewem wzbogacili mszę św. W intencji śp. Krystyny Gawrońskiej, która zamówiona była przez chór.

Sierpień
Uroczystość Patrona Miasta i Gminy św. Wawrzyńca odbyła się 10 sierpnia. Tradycyjnie obie parafie spotkały się z figurą św. Wawrzyńca na St. Rynku, gdzie odbyła się msza św. koncelebrowana przez miejscowych i zaproszonych księży
z Dekanatu Koźmińskiego. Podczas procesji przed szpitalem parafianie mogli zobaczyć powstający postument pod figurę Najświętszej Marii Panny. Podczas mszy świętej śpiewał chór i grała orkiestra dęta.
Ks. Zygmunt Lewandowski podziękował wszystkim organizatorom
i uczestnikom uroczystości zapraszając ich przed plebanię na placek drożdżowy. .Szczególne podziękowanie przekazał św. Wawrzyńcowi, który sprawił, że ustąpiły upały i msza św. odbyła się w średniej wieczornej temperaturze.

Wrzesień
W dniu 23 września Prezes W. Gaweł uczestniczył w spotkaniu Fundacji Janiny Kłopockiej. We wrześniu 2014 r. zostanie odsłonięcia tablica pamiątkowa ku Jej pamięci jako twórczyni Rodła.
Organizatorzy zaprosili chór do zaśpiewania podczas mszy św. i na akademii oraz podarowali książkę o Rodle. Prezes W. Gaweł spotkał się z p. Burmistrzem
i Agnieszką Flejsierowicz, którzy pilotują przyjazd chóru żeńskiego z Węgier na Koźmińskie Spotkania Chóralne. Omawiana sprawy organizacyjne ich pobytu  w Koźminie Wlkp.

Październik

Chór żeński im. Bartosa Lajosa z Balatonmariafurdo przyjechał do Polski 10.X i został zakwaterowany w krotoszyńskim zajeździe ,,U Szyszki”. Ze strony naszego miasta gości powitali Burmistrzowie Maciej Bratborski i Jarosław Ratajczak oraz Prezes koźmińskiego chóru Wojciech Gaweł. Za powitanie podziękował dyrygent węgierskiego chóru TENGERDI GYOZO. W drugim dniu pobytu zorganizowano gościom wycieczkę do Poznania, gdzie zwiedzili stare miasto z Ratuszem, katedrę i zaśpiewali w poznańskiej farze.
Po przyjeździe z Poznania w godz. wieczornych w sali kameralnej Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie towarzyskie węgierskich chórzystek i gości  z chórzystami im. Cz. Czypickiego. Ze strony naszego miasta uczestniczyli: Przew. Rady Miejskiej – Justyn Zaradniak, Burmistrzowie – Maciej Bratborski
i Jarosław Ratajczak, pracownice Urzędu i Rady Miejskiej – Agnieszka Flejsierowicz i Monika Bartkowiak oraz Kapela znad Orli.
Gości reprezentował Burmistrz GALACZY GYORY z małżonką.
Tłumaczyła Elwira – Kierot-Wito.
Gości powitali: gospodarz spotkania Prezes W. Gaweł i Burmistrz Maciej Bratborski. Po staropolsku wzniesiono toast na cześć gości koźmiński chór odśpiewał “Sto lat”.
W kolejności swoje umiejętności zaprezentował chór węgierski wykonując m.in. po węgiersku “Szła dzieweczka” i “Mazurek warszawski”, Koźmiński chór zaprezentował gościom kilka utworów biesiadnych. Występ Kapeli znad Orli poderwał oba chóry do wspólnych pląsów i wesołego korowodu wokół sali.
W imieniu gości głos zabrał dyrygent TENGERDI GYOZO. Podziękował za zaproszenie i zorganizowanie wycieczki do Poznania. Chór po raz pierwszy przybył do Polski. Pierwsze, ale smutne spotkanie z naszymi rodakami ma
z 2000r. Wówczas w pobliżu ich miejscowości miał miejsce tragiczny wypadek polskich pielgrzymów, w którym zginęło 20 osób. Ku pamięci tego tragicznego wydarzenia postawiono krzyż z 20 dzwoneczkami, które dzwonią podczas wiatru przypominając o tragedii. W dalszej części opowiadał bardzo malowniczo o krajobrazie polskim, lasach i pachnących grzybach, które sprzedawano na trasie przejazdu. Wysoko ocenił utwory zaprezentowane przez koźmiński chór.
Kolejny gość Burmistrz Balatonmariafurdo GALACZ GYORY podziękował za zaproszenie ma festiwal chórów. Stwierdził, że węgierski chór przywiózł program z cząstką ich kultury, która zostanie przybliżona chórzystom
i mieszkańcom Koźmina. Wymiana jest możliwa, dzięki współpracy z Koźminem Wlkp., która trwa 6 lat. Przeprosił za spóźnienie z powodu awarii autobusu i po polsku: bardzo dziękuję. Na zakończenie imprezy oba zespoły wymieniły się upominkami, które przygotowały zaprzyjaźnione ze sobą miasta. Końcowe podziękowania i dalszego udanego pobytu w Koźminie przekazali gościom Burmistrz Maciej Bratborski i Prezes Chóru W. Gaweł. W sobotę 12. X chór
z Węgier spędził na zwiedzaniu Koźmina Wlkp. i firm “Lotos” producenta ozdób choinkowych i “Adpal” producenta świec. W godz. popołudniowych udali się do Krotoszyna na zaproszenie Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki. Tam wziął udział w mszy św. w farze krotoszyńskiej, dając również krótki koncert.
XXI Międzynarodowe Koźmińskie Spotkania Chórlane odbyły się 13.X 2013r.
w sali widowiskowo-kinowej “Mieszko” przy ul. Boreckiej 18.


XXI KOŹMIŃSKIE SPOTKANIA CHÓRALNE

     

Na tegoroczne Koźmińskie Spotkania Chóralne w sali widowiskowej Mieszko spotkało się 5 chórów. XXI spotkania rozpoczął prezes koźmińskiego chóru Wojciech Gaweł. Przywitał zaproszonych gości, wszystkich chórzystów oraz sympatyków śpiewu chóralnego. Gospodarzem spotkania był Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. oraz Chór im. Czesława Czypickiego
w Koźminie Wlkp. Patronat nad spotkaniem objął burmistrz Koźmina Maciej Bratborski.
Chórzyści w Koźminie spotykają się corocznie. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń w działalności chóralnej oraz wrażeń muzycznych. Są znakomitą okazją zawierania nowych znajomości ludzi, których łączy pasja śpiewu chóralnego.
W tym roku wystąpiło 5 chórów, w tym jeden z Węgier. Na przestrzeni tych ponad 20 spotkań wystąpiło ponad 60 chórów.
Jako pierwszy zaprezentował się Chór Żeński im. Bardos Lajosa
z Balatonmariafurdo i Balatonkeresztur z Węgier. Chór stanowią w większości nauczycielki, uczennice i pracownice lokalnych firm. Istnieje od 1979 roku.
W swoim repertuarze ma przeboje światowe, utwory kościelne i bardzo popularne na Węgrzech piosenki ludowe. Próbka umiejętności śpiewu chóru została bardzo ciepło przyjęta przez publiczność.
Kolejny chór to Chór Kościelny “Domino Cantemus” działający przy parafii św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą. Chór młody, założony w 1991 roku.
W chórze śpiewają trzy pokolenia. Można było usłyszeć i zobaczyć bardzo młode głosy. To dobry znak, że młodzież włącza się do aktywnego śpiewu chóralnego.
Kolejnym zespołem był Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego. Chór zaprezentował się w repertuarze pieśni patriotycznych, nawiązuje do obchodów roku Powstania Styczniowego.
Kolejnym chórem poproszonym na scenę był Mieszany Chór “Jutrzenka” działający przy Polskim Związku Niewidomych w Kępnie. Chór powstał w 1989 roku, a zaprezentował się w różnorodnym repertuarze pieśni ludowych.
Jako ostatni wystąpił Chór Mieszany im. Czesława Czypickiego – gospodarz spotkania. Chór powstał w 1889 roku z inicjatywy adwokata Czesława Czypickiego i jest jednym z najstarszych chórów na terenie Wielkopolski. Obecnie liczy 35 osób. Dyrygentami chóru są Gabriela Dopierała i Alfreda Damazyniak – akompaniator. Zaprezentował się tym razem śpiewając pieśni “lekkie i przyjemne”. Spotkanie zakończyło wręczeniem pamiątek dla wszystkich chórów uczestniczących w spotkaniu. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego wykonania “Hasła Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego”.
Grzegorz Pierzchała „Echo Koźmina”
W uzupełnieniu relacji z “Echa Koźmina”

Gośćmi spotkania byli: Justyn Zaradniak – Przew. Rady Miejskiej
Maciej Bratoborski – Burmistrz Koźmina Wlkp.
Jarosław Ratajczak – Z-ca Burmistrza GALACZ GYDRY – Burmistrz Balatonmariafurdo z małżonką
Ryszard Łuczak – Dyrektor Artystyczny Poznańskiego Oddziału PZCHiO
Spotkania otwarł Burmistrz Maciej Bratborski
Imprezę prowadziła dyrygentka Koźmińskiego chóru Gabriela Dopierała
Chór im. Cz. Czypickiego wykonał 4 piosenki:
– “Jak za dawnych”- sł. Jerzy Jurandot, muz. Jerzy Wars, opr. Bożena Bojaryn – Przybyła
“Ale to już było” – sł. i muz. Andrzej Sikorowoski, aranż. M. Gałęski

“Cyganeria” rep. Anny German, aranż. A. Damazyniak

-” Dobranoc, oczka zmruż” – piosenka Szczepka i Tońka z filmu ” Włóczęgi ” aranż. A. Damazyniak
Chór z Węgier podczas śpiewu utworu “Stabat Mater” postawił 2 płonące znicze poświęcone tym, których już nie ma wśród nas. Po koncercie odbyło się spotkanie towarzyskie w sali Nasycalni z udziałem występujących chórów
z zaproszonych gości. Podczas XXI Koźmińskich Sp. Chóralnych dotarła do nas smutna wiadomość, że w dniu 13 października zmarł członek wspierający naszego chóru dh Edward Chmielarz. Z chórem poprzez członkostwo, czynne
i wspierające związany był 13 lat. Był sumiennym i aktywnym członkiem. Włączał się również w działalność organizacyjną Zarządu służąc pomocą transportową w wyjazdach delegacji chóru na uroczystości jubileuszowe do ościennych miejscowości. Odznaczony Brązową Odznaką Polskiego Zw. Chóru
i Orkiestr. Pogrzeb odbył się 16 października na cmentarzu przy ul. Poznańskiej Chórzyści śpiewali podczas mszy św. w kościółku św. Trójcy, zamówili intencję mszalną i odprowadzili go ze sztandarem do grobu i złożyli kwiaty.

Listopad

Tegoroczna 95 rocznica Odzyskania Niepodległości miała uroczysty przebieg.
W jej programie znalazły się: msza św. w intencji Ojczyzny we Farze, w której wystąpiły chór im. Cz. Czypickiego i Koźmińska Orkiestra Dęta. Zespoły zaprezentowały utwory kościelne, patriotyczne i legionowe. Po mszy św. jej uczestnicy, liczne poczty sztandarowe i delegacje na czele z Orkiestrą udali się pod Pomnik Wolności, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano Hymn Polski. Uroczystość zakończyła się w sali widowiskowo-kinowej “Mieszko”, gdzie uczniowie i nauczyciele Gimnazjum przedstawili program artystyczny p.n. “Krótki film o Polsce”.
Dnia 22 listopada w dniu święta patronalnego św. Cecylii odbyła się
w Klasztorze msza św. w intencji chóru im. Cz. Czypickiego z podziękowaniem za wszystkie łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich chórzystów i ich rodzin, oraz zmarłych członków chóru o radość wiecznego zbawienia Ks. Proboszcz Marek Spychała główny celebrant mszy św. odczytał list Krajowego Duszpasterza z życzeniami dla wszystkich animatorów śpiewu
i muzyki sakralnej. Złożył również życzenia koźmińskiemu chórowi zawarte
w intencji mszalnej i podziękował za śpiew w czasie mszy św.
W niedzielę 24. XI odbyła się w Klasztorze uroczysta msza św. z racji święta Chrystusa Króla Wszechświata. Oprawę muzyczną sprawował chór
im. Cz. Czypickiego z dyr. Gabrielą Dopierałą. Tradycyjne spotkanie “Cecyliowie”
z władzami samorządowymi odbyło się 25. XI w salce kameralnej Ośrodku Kultury przy ul. Floriańskiej. Prezes W. Gaweł powitał gości w osobach: Burmistrza Macieja Bratborskiego i Przew. Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka. Podziękował im za pomoc finansową i udział w spotkaniach i koncertach chóru. Pan Burmistrz podziękował chórowi za udział w uroczystościach miejskich. Wspominał o uroczystościach 125 – lecia chóru w 2014 r. i zaproszeniu chóru
z Bellheim. Życzył zdrowia i wytrwałości w kontynuacji pasji śpiewaczej. Ma nadzieje na spotkanie noworoczne i koncert kolęd. W podziękowaniu za życzenia chórzyści zaśpiewali gościom “Sto lat”.

Grudzień

W dniu 5. XII odbyło się Zebranie Zarządu. Ustalono terminy najbliższych spotkań i koncertu kolęd w 2014r.
19.XII – spotkanie opłątkowe,
24.XII – pasterka o 20:00 w Klasztorze,
5.I.2014r. – spotkanie Noworoczne z władzami samorządowymi,
19.I.2014r. – koncert kolęd wspólnie z Orkiestrą Dętą we Farze.
Życzenia świąteczne, zaproszenia i plakaty załatwi dh-na Ewa Murawska.
W dniu 19. XII odbyła się ostatnia lekcja w 2013r. Po godzinnej próbie odbyło się spotkanie opłatkowe przy kawie i piernikach. Życzenia świąteczno-noworoczne przekazali chórzystom Prezes Wojciech Gaweł i Dyrygentka Gabriela Dopierała, po których indywidualnie łamano się opłatkiem składając wzajemne życzenia. Oddzielnie życzenia dh Prezes przekazał od Ostrowskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Druhna Ewa Murawska odczytała nadesłane życzenia świąteczno-noworoczne od zaprzyjaźnionych chórów i instytucji oraz osób prywatnych.
Na dzień 20 grudnia p. Burmistrz zaprosił na spotkanie opłatkowe przedstawicieli instytucji oświatowych i stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Chór im. Cz. Czypickiego reprezentowała dyrygentka Gabriela Dopierała.
W zupełnie nie wigilijnym nastroju, bo przy jesiennej aurze chórzyści przybyli do Klasztoru na swój ostatni występ w 2013 r. O godz. 20:00 odbyła się Pasterka dla dzieci i osób starszych. Chórzyści zaśpiewali kilka kolęd,
a w kolejności zrobili to również obecni na pasterce Parafianie wspólnie radując się z narodzenia Bożej Dzieciny i przyjmując Jej błogosławieństwa za szczęśliwy nowy 2014r. Dyrygowała Gabriela Dopierała, Akompan. Alfreda Damazyniak.

Opracował Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak